MNDI: 배당금 & 이력, 배당락일, Mondi 수익률
광고하는

Mondi 배당 2023

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
0.09%
배당률 Forward
0.04%
배당성향
5개녕평균수익률
305.25%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %

배당관련 최신 자료 23/04/06 00:59

배당지급내역

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 3.61 %
연평균배당성장률, CAGR 0.71 %
평균배당 £0.3786
연간평균배당 £0.7572
평균배당률 2.38%
평균연배당률 305.25%
최소 0.2£ (2021-08-26)
최대 0.56£ (2020-04-02)
Mondi
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2023-02-23 2023-03-30 2023-03-30 2023-05-12 Final 0.48£ 3.74% EOD
2022-08-04 2022-08-25 2022-08-25 2022-09-29 Interim 0.2167£ 1.49% IR
2022-03-03 2022-04-07 2022-05-16 Final 0.45£ 3.16% IR
2021-08-05 2021-08-26 2021-08-26 2021-09-30 Interim 0.2£ 0.99% EOD
2021-02-25 2021-04-08 2021-04-08 2021-05-13 Final 0.41£ 2.16% EOD
2020-08-06 2020-08-20 2020-08-20 2020-09-29 Interim 0.4875£ 3.36% EOD
2020-02-27 2020-04-02 2020-04-02 2020-05-14 0.56£ 4.43% EOD
2019-08-01 2019-08-15 2019-08-15 2019-09-20 Interim 0.2728£ 1.81% EOD
2019-02-28 2019-04-11 2019-04-11 2019-05-16 Final 0.5455£ 3.08% EOD
2018-08-03 2018-08-23 2018-08-23 2018-09-14 Interim 0.2145£ 1.01% EOD
2018-03-02 2018-05-03 2018-05-03 2018-05-25 Final 0.429£ 2.26% EOD
2017-08-03 2017-08-24 2017-08-24 2017-09-19 Interim 0.191£ 0.91% EOD
2017-02-23 2017-04-20 2017-04-20 2017-05-18 Final 0.3819£ 1.97% EOD
2016-08-04 2016-08-18 2016-09-13 Interim 0.1881£ 1.18% EOD
2016-02-25 2016-04-21 2016-05-19 Final 0.3762£ 2.86% EOD
2015-08-06 2015-08-20 2015-09-15 Interim 0.1438£ 0.97% EOD
2015-02-24 2015-04-23 2015-05-21 Final 0.2877£ 2.18% EOD
2014-08-07 2014-08-20 2014-09-16 Interim 0.1323£ 1.32% EOD
2014-02-28 2014-04-23 2014-05-22 Final 0.2645£ 2.65% EOD
2013-08-08 2013-08-21 2013-09-17 Interim 0.0955£ 0.94% EOD
2013-02-21 2013-04-17 2013-05-16 Final 0.191£ 2.29% EOD
2012-08-22 2012-09-18 Interim 0.089£ 1.61% EOD
2012-04-11 0.14643£ 2.69% EOD
2011-08-17 2011-09-13 Interim 0.07299£ 1.42% EOD
2011-04-13 2011-05-12 Final 0.14618£ 2.52% EOD
2010-08-25 2010-09-14 Interim 0.02867£ 0.64% EOD
2010-04-21 2010-05-19 Final 0.06105£ 1.32% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.06679£ 1.99% EOD
2009-08-26 0.02194£ 0.77% EOD
2009-04-22 0.04476£ 2.85% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.18576£ 9.12% EOD
2008-08-27 0.0616£ 1.96% EOD
2008-04-23 0.12588£ 2.95% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.0493£ 1.16% EOD
2007-08-29 0.04946£ 1.08% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 1,268GBX 1,428GBX 0.5£ 3.36 % 3.79 %
2022 1,410GBX 1,545GBX 0.67£ 4.32 % 4.73 % 0.0€
2021 1,826GBX 206GBX 0.6£ 29.55 % 3.34 %
2020 17GBX 15GBX 1.0£ 682.13 % 609.19 %
2019 18GBX 17GBX 0.82£ 480.15 % 461.66 %
2018 16GBX 19GBX 0.64£ 330.10 % 393.94 % 1.5€ 44 %
2017 19GBX 19GBX 0.57£ 297.01 % 296.69 % 1.2€ 49 %
2016 17GBX 14GBX 0.56£ 393.53 % 338.72 % 1.2€ 46 %
2015 13GBX 14GBX 0.43£ 311.70 % 323.46 % 0.9€ 47 %
2014 11GBX 10GBX 0.40£ 383.32 % 377.90 % 0.8€ 52 %
2013 10GBX 9.2GBX 0.29£ 311.36 % 273.90 %
2012 6.7GBX 5.8GBX 0.24£ 405.98 % 351.65 %
2011 4.6GBX 5.4GBX 0.22£ 407.67 % 481.69 %
2010 5.1GBX 4.5GBX 0.090£ 200.10 % 174.72 %
2009 3.4GBX 2.4GBX 0.13£ 554.66 % 398.48 %
2008 2.0GBX 3.1GBX 0.37£ 1193.26 % 1831.85 %
2007 4.3GBX 4.4GBX 0.099£ 223.86 % 232.38 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Mondi의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Final Final
배당 0.48 GBP 0.48 GBP
배당선언일 2023/02/23 -
배당락일 2023/03/30 2023/08/25

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.48 £ 0.48 £
× ×
=
수익 48.00 £ 48.00 £

주가회복 히스토리

Mondi
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-03-30 0.48£ 1,283.5GBX 4
2022-08-25 0.2167£ 1,454.5GBX 1
2022-04-07 0.45£ 1,426GBX 5
2021-08-26 0.2£ 20.12GBX 1
2021-04-08 0.41£ 18.985GBX 1
2020-08-20 0.4875£ 14.51GBX 1
2020-04-02 0.56£ 12.635GBX 4
2019-08-15 0.2728£ 15.105GBX 1
2019-04-11 0.5455£ 17.7GBX 1
2018-08-23 0.2145£ 21.25GBX 1
2018-05-03 0.429£ 18.945GBX 1
2017-08-24 0.191£ 21.05GBX 7
2017-04-20 0.3819£ 19.36GBX 1
2016-08-18 0.1881£ 15.96GBX 5
2016-04-21 0.3762£ 13.17GBX 7
2015-08-20 0.1438£ 14.88GBX 14
2015-04-23 0.2877£ 13.22GBX 1
2014-08-20 0.1323£ 10.04GBX 1
2014-04-23 0.2645£ 9.965GBX 1
2013-08-21 0.0955£ 10.15GBX 1
2013-04-17 0.191£ 8.335GBX 1
2012-08-22 0.089£ 5.525GBX 9
2012-04-11 0.14643£ 5.445GBX 1
2011-08-17 0.07299£ 5.14GBX 13
2011-04-13 0.14618£ 5.8GBX 7
2010-08-25 0.02867£ 4.47GBX 1
2010-04-21 0.06105£ 4.61GBX 5
2009-12-31 0.06679£ 3.35GBX 4
2009-08-26 0.02194£ 2.85GBX 1
2009-04-22 0.04476£ 1.57GBX 2
2008-12-31 0.18576£ 2.0375GBX 2
2008-08-27 0.0616£ 3.135GBX 1
2008-04-23 0.12588£ 4.2725GBX 681
2007-12-31 0.0493£ 4.25GBX 1
2007-08-29 0.04946£ 4.5975GBX 1
확대