PAGE: 배당금 & 이력, 배당락일, PageGroup 수익률
광고하는

PageGroup 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.8
배당률 Trailing
0.01%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
42.73 %
5개녕평균수익률
2.65%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 05:35

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -19.31 %
연평균배당성장률, CAGR -4.20 %
평균배당 £0.0657555555555555
연간평균배당 £0.11836
평균배당률 1.48%
평균연배당률 2.65%
최소 £0.0375 (2016-09-08)
최대 £0.094 (2020-05-21)
PageGroup
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-08-09 2021-09-02 2021-09-02 2021-10-13 Interim £0.047 0.75% EOD
2020-03-05 2020-05-21 2020-05-21 2020-06-19 £0.094 2.59% EOD
2019-08-07 2019-09-05 2019-09-05 2019-10-09 Interim £0.043 1.06% EOD
2019-03-06 2019-05-16 2019-05-16 2019-06-17 Final £0.09 1.75% EOD
2018-08-08 2018-09-06 2018-09-06 2018-10-10 Interim £0.041 0.7% EOD
2018-03-07 2018-05-17 2018-05-17 2018-06-18 Final £0.086 1.61% EOD
2017-08-10 2017-09-07 2017-09-07 2017-10-11 Interim £0.039 0.8% EOD
2017-03-08 2017-05-18 2017-05-18 2017-06-19 Final £0.0823 1.69% EOD
2016-08-11 2016-09-08 2016-09-08 2016-10-12 Interim £0.0375 1.04% EOD
2016-03-10 2016-05-19 2016-05-19 2016-06-20 Final £0.079 2.04% EOD
2015-08-13 2015-09-03 2015-09-03 2015-10-02 Interim £0.036 0.74% EOD
2015-03-11 2015-05-21 2015-05-21 2015-06-22 Final £0.0758 1.37% EOD
2014-08-13 2014-09-03 2014-09-03 2014-10-03 Interim £0.0342 0.76% EOD
2014-03-05 2014-05-21 2014-05-21 2014-06-23 Final £0.0725 1.65% EOD
2013-08-13 2013-09-04 2013-10-04 Interim £0.0325 0.69% EOD
2013-05-22 2013-06-21 Final £0.0675 1.73% EOD
2012-09-05 2012-10-05 Interim £0.0325 0.92% EOD
2012-05-02 £0.0675 0.02% EOD
2011-09-07 2011-10-07 Interim £0.0325 0.91% EOD
2011-05-04 2011-06-06 Final £0.0612 1.14% EOD
2010-09-08 2010-10-08 Interim £0.0288 0.69% EOD
2010-05-05 £0.0512 1.24% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final £0.08 2.11% EOD
2009-09-09 £0.0288 0.89% EOD
2009-05-06 £0.0512 1.85% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final £0.0848 3.95% EOD
2008-09-10 £0.0288 0.9% EOD
2008-05-07 £0.056 1.86% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final £0.066 2.29% EOD
2007-09-12 £0.024 0.54% EOD
2007-05-02 £0.042 0.73% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final £0.053 EOD
2006-09-13 £0.018 0.01% EOD
2006-05-03 £0.035 0.01% EOD
2005-09-14 £0.015 0.01% EOD
2005-05-04 £0.0275 0.01% EOD
2004-09-15 £0.0125 0.01% EOD
2004-05-05 £0.023 0.01% EOD
2003-09-17 £0.011 0.01% EOD
2003-05-07 £0.023 0.02% EOD
2002-09-18 £0.011 0.01% EOD
2002-05-08 £0.023 0.01% EOD
2001-09-19 £0.00275 0.0% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1,130GBX 28GBX 0.05£ 0.17 % 0.00 % 0.1£ 43 %
2020 4.5GBX 4.0GBX 0.09£ 2.37 % 2.10 %
2019 5.2GBX 4.7GBX 0.13£ 2.83 % 2.54 % 0.2£ 89 %
2018 4.5GBX 5.4GBX 0.13£ 2.35 % 2.82 % 0.3£ 45 %
2017 4.7GBX 4.6GBX 0.12£ 2.61 % 2.59 % 0.3£ 49 %
2016 3.9GBX 3.8GBX 0.12£ 3.11 % 2.98 % 0.2£ 51 %
2015 4.8GBX 5.1GBX 0.11£ 2.19 % 2.31 %
2014 4.1GBX 4.4GBX 0.11£ 2.41 % 2.59 %
2013 4.9GBX 4.3GBX 0.1£ 2.31 % 2.05 %
2012 4.0GBX 3.9GBX 0.1£ 2.57 % 2.53 %
2011 3.5GBX 4.6GBX 0.094£ 2.04 % 2.69 %
2010 5.6GBX 4.3GBX 0.1£ 1.88 % 1.44 %
2009 3.8GBX 2.8GBX 0.2£ 5.78 % 4.22 %
2008 2.1GBX 2.6GBX 0.17£ 6.55 % 7.90 %
2007 2.9GBX 4.8GBX 0.13£ 2.78 % 4.58 %
2006 0.11£
2005 0.043£
2004 0.036£
2003 0.03£
2002 0.03£
2001 0.003£
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 PageGroup의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Interim Interim
배당 0.05 GBP 0.05 GBP
배당선언일 2021/08/09 -
배당락일 2021/09/02 2022/05/21

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.05 £ 0.05 £
× ×
=
수익 4.70 £ 4.70 £

주가회복 히스토리

PageGroup
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-09-02 £0.047 624.5 7
2020-05-21 £0.094 362.8 5
2019-09-05 £0.043 407.2 1
2019-05-16 £0.09 514.0 1
2018-09-06 £0.041 586.5 974
2018-05-17 £0.086 533.0 1
2017-09-07 £0.039 486.9 4
2017-05-18 £0.0823 486.6 53
2016-09-08 £0.0375 361.3 33
2016-05-19 £0.079 386.9 1
2015-09-03 £0.036 486.1 6
2015-05-21 £0.0758 552.5 12
2014-09-03 £0.0342 449.0 2
2014-05-21 £0.0725 440.4 1
2013-09-04 £0.0325 468.1 1
2013-05-22 £0.0675 390.8 43
2012-09-05 £0.0325 351.7 1
2012-05-02 £0.0675 - -
2011-09-07 £0.0325 358.1 1
2011-05-04 £0.0612 535.5 2
2010-09-08 £0.0288 419.6 1
2010-05-05 £0.0512 413.7 6
2009-12-31 £0.08 378.9 4
2009-09-09 £0.0288 323.5 7
2009-05-06 £0.0512 276.25 79
2008-12-31 £0.0848 214.75 2
2008-09-10 £0.0288 320.0 5
2008-05-07 £0.056 301.25 1
2007-12-31 £0.066 288.25 2
2007-09-12 £0.024 440.5 22
2007-05-02 £0.042 577.5 1
2006-12-31 £0.053 - -
2006-09-13 £0.018 - -
2006-05-03 £0.035 - -
2005-09-14 £0.015 - -
2005-05-04 £0.0275 - -
2004-09-15 £0.0125 - -
2004-05-05 £0.023 - -
2003-09-17 £0.011 - -
2003-05-07 £0.023 - -
2002-09-18 £0.011 - -
2002-05-08 £0.023 - -
2001-09-19 £0.00275 - -
확대