ITRK: 배당금 & 이력, 배당락일, Intertek 수익률
광고하는

Intertek 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.2
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
64.12 %
5개녕평균수익률
1.71%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 06:39

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 93.42 %
연평균배당성장률, CAGR 14.10 %
평균배당 £0.4081
연간평균배당 £0.8162
평균배당률 0.86%
평균연배당률 1.71%
최소 £0.194 (2016-09-29)
최대 £0.716 (2020-05-21)
Intertek
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-07-30 2021-09-16 2021-09-16 2021-10-07 Interim £0.342 0.63% EOD
2021-03-02 2021-05-27 2021-05-27 2021-06-18 Final £0.716 1.31% EOD
2020-07-31 2020-09-17 2020-09-17 2020-10-08 Interim £0.342 0.54% EOD
2020-03-03 2020-05-21 2020-05-21 2020-06-11 Final £0.716 1.37% EOD
2019-08-01 2019-09-26 2019-09-26 2019-10-11 Interim £0.342 0.63% EOD
2019-03-05 2019-05-16 2019-05-16 2019-06-04 Final £0.672 1.32% EOD
2018-08-07 2018-10-04 2018-10-04 2018-10-19 Interim £0.319 0.67% EOD
2018-03-06 2018-05-17 2018-05-17 2018-06-06 Final £0.478 0.94% EOD
2017-08-01 2017-09-28 2017-09-28 2017-10-13 Interim £0.235 0.47% EOD
2017-03-07 2017-05-18 2017-05-18 2017-06-02 Final £0.43 1.04% EOD
2016-08-01 2016-09-29 2016-09-29 2016-10-14 Interim £0.194 0.55% EOD
2016-03-02 2016-05-19 2016-05-19 2016-06-03 Final £0.353 1.08% EOD
2015-08-03 2015-10-01 2015-10-01 2015-10-13 Interim £0.17 0.69% EOD
2015-03-02 2015-05-21 2015-05-21 2015-06-05 Final £0.331 1.27% EOD
2014-08-04 2014-10-01 2014-10-01 2014-10-14 Interim £0.16 0.61% EOD
2014-03-03 2014-05-21 2014-05-21 2014-06-06 Final £0.31 1.07% EOD
2013-10-02 2013-10-15 Interim £0.15 0.46% EOD
2013-05-22 2013-06-07 Final £0.28 0.87% EOD
2012-10-31 2012-11-16 Interim £0.13 0.46% EOD
2012-06-06 £0.23 0.88% EOD
2011-11-02 2011-11-18 Interim £0.107 0.55% EOD
2011-06-01 2011-06-17 Final £0.188 0.93% EOD
2010-11-03 2010-11-19 Interim £0.093 0.5% EOD
2010-06-02 £0.173 1.24% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final £0.255 2.03% EOD
2009-11-04 £0.082 0.64% EOD
2009-06-03 £0.137 1.27% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final £0.208 2.65% EOD
2008-11-05 £0.071 0.93% EOD
2008-06-04 £0.122 1.2% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final £0.18 1.82% EOD
2007-10-31 £0.058 0.56% EOD
2007-05-30 £0.102 1.12% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final £0.148 EOD
2006-11-01 £0.046 0.01% EOD
2006-05-31 £0.081 0.01% EOD
2005-11-02 £0.039 0.01% EOD
2005-06-01 £0.07 0.01% EOD
2004-11-03 £0.034 0.0% EOD
2004-06-02 £0.059 0.01% EOD
2003-11-05 £0.029 0.01% EOD
2003-06-04 £0.052 0.01% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 38GBX 194GBX 1.1£ 0.54 % 2.78 % 1.7£ 64 %
2020 56GBX 56GBX 1.1£ 1.90 % 1.87 % 1.9£ 57 %
2019 59GBX 53GBX 1.0£ 1.92 % 1.73 % 1.8£ 57 %
2018 48GBX 51GBX 0.80£ 1.57 % 1.66 % 1.7£ 47 %
2017 52GBX 44GBX 0.67£ 1.50 % 1.28 % 1.7£ 39 %
2016 35GBX 33GBX 0.55£ 1.68 % 1.57 % -1.28£ -43 %
2015 28GBX 25GBX 0.50£ 1.97 % 1.80 %
2014 23GBX 28GBX 0.5£ 1.70 % 2.01 %
2013 31GBX 32GBX 0.4£ 1.34 % 1.37 %
2012 31GBX 26GBX 0.4£ 1.37 % 1.16 %
2011 20GBX 19GBX 0.30£ 1.53 % 1.45 %
2010 18GBX 16GBX 0.27£ 1.69 % 1.50 %
2009 13GBX 11GBX 0.47£ 4.43 % 3.78 %
2008 7.8GBX 8.9GBX 0.40£ 4.48 % 5.11 %
2007 9.9GBX 9.4GBX 0.3£ 3.62 % 3.43 %
2006 0.28£
2005 0.11£
2004 0.09£
2003 0.08£
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Intertek의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Interim Interim
배당 0.34 GBP 0.53 GBP
배당선언일 2021/07/30 -
배당락일 2021/09/16 2022/05/21

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.34 £ 0.53 £
× ×
=
수익 34.20 £ 52.90 £

주가회복 히스토리

Intertek
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-09-16 £0.342 5,392.0 6
2021-05-27 £0.716 5,482.0 20
2020-09-17 £0.342 6,344.0 1
2020-05-21 £0.716 5,238.0 5
2019-09-26 £0.342 5,438.0 1
2019-05-16 £0.672 5,108.0 6
2018-10-04 £0.319 4,750.0 1
2018-05-17 £0.478 5,104.0 1
2017-09-28 £0.235 4,955.0 1
2017-05-18 £0.43 4,140.0 1
2016-09-29 £0.194 3,500.0 4
2016-05-19 £0.353 3,255.0 1
2015-10-01 £0.17 2,471.0 1
2015-05-21 £0.331 2,604.0 1
2014-10-01 £0.16 2,631.0 28
2014-05-21 £0.31 2,891.0 1
2013-10-02 £0.15 3,266.0 9
2013-05-22 £0.28 3,235.0 6
2012-10-31 £0.13 2,819.0 1
2012-06-06 £0.23 2,627.0 1
2011-11-02 £0.107 1,942.0 1
2011-06-01 £0.188 2,013.0 5
2010-11-03 £0.093 1,863.0 1
2010-06-02 £0.173 1,391.0 1
2009-12-31 £0.255 1,255.0 4
2009-11-04 £0.082 1,273.0 2
2009-06-03 £0.137 1,076.0 2
2008-12-31 £0.208 784.0 2
2008-11-05 £0.071 760.5 42
2008-06-04 £0.122 1,014.0 13
2007-12-31 £0.18 990.0 1
2007-10-31 £0.058 1,029.0 152
2007-05-30 £0.102 914.0 2
2006-12-31 £0.148 - -
2006-11-01 £0.046 - -
2006-05-31 £0.081 - -
2005-11-02 £0.039 - -
2005-06-01 £0.07 - -
2004-11-03 £0.034 - -
2004-06-02 £0.059 - -
2003-11-05 £0.029 - -
2003-06-04 £0.052 - -
확대