MUX: 배당금 & 이력, 배당락일, McEwen Mining 수익률
광고하는

McEwen Mining 배당 2022

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
0.38%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 03:33

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.005
연간평균배당 $0.00875
평균배당률 0.23%
평균연배당률 0.38%
최소 $0.005 (2016-02-01)
최대 $0.005 (2016-02-01)
McEwen Mining
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2019-03-07 $0.005 0.3%
2018-08-13 2018-08-24 2018-08-27 2018-09-04 Other $0.005 0.25% EOD
2018-01-15 2018-02-01 2018-02-02 2018-02-14 SemiAnnual $0.005 0.23%
2017-08-07 2017-08-10 2017-08-14 2017-08-17 Other $0.005 0.22% EOD
2017-01-17 2017-02-01 2017-02-03 2017-02-14 Other $0.005 0.13%
2016-08-03 2016-08-22 2016-08-24 2016-08-29 Other $0.005 0.11%
2016-01-13 2016-02-01 2016-02-03 2016-02-12 Other $0.005 0.38% EOD
2015-06-18 2015-07-29 2015-07-31 2015-08-17 Other $0.005 0.71% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 1.3$ 1.6$ 0.01$ 0.31 % 0.38 % -0.2$ -3 %
2018 1.8$ 2.1$ 0.0$ 0.48 % 0.55 % -0.1$ -14 %
2017 2.3$ 2.7$ 0.0$ 0.37 % 0.44 % -0.056$ -18 %
2016 2.9$ 2.9$ 0.0$ 0.35 % 0.34 % 0.036$ 28 %
2015 1.1$ 0.97$ 0.01$ 0.52 % 0.47 % -0.73$ -1 %
확대

주가회복 히스토리

McEwen Mining
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-03-07 $0.005 $1.65 1
2018-08-24 $0.005 $2.01 3
2018-02-01 $0.005 $2.22 13
2017-08-10 $0.005 $2.32 1
2017-02-01 $0.005 $3.94 1
2016-08-22 $0.005 $4.39 1925
2016-02-01 $0.005 $1.33 1
2015-07-29 $0.005 $0.70 2
확대