VAC: 배당금 & 이력, 배당락일, Marriott Vacations Worldwide 수익률
광고하는

Marriott Vacations Worldwide 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.0
배당률 Trailing
0.32%
배당률 Forward
0.32%
배당성향
174.19 %
5개녕평균수익률
1.47%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 07:04

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -56.80 %
연평균배당성장률, CAGR -15.45 %
평균배당 $0.398888888888889
연간평균배당 $1.436
평균배당률 0.41%
평균연배당률 1.47%
최소 $0.30 (2016-02-23)
최대 $0.54 (2019-12-20)
Marriott Vacations Worldwide
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-09-13 2021-09-22 2021-09-23 2021-10-07 Unknown $0.54 0.35% EOD
2020-02-14 2020-02-26 2020-02-27 2020-03-12 Quarterly $0.54 0.52% EOD
2019-12-09 2019-12-20 2019-12-23 2020-01-06 Quarterly $0.54 0.42% EOD
2019-09-05 2019-09-18 2019-09-19 2019-10-03 Quarterly $0.45 0.42% EOD
2019-05-10 2019-05-22 2019-05-23 2019-06-06 Quarterly $0.45 0.47% EOD
2019-02-15 2019-02-27 2019-02-28 2019-03-14 Quarterly $0.45 0.46% EOD
2018-12-07 2018-12-19 2018-12-20 2019-01-03 Quarterly $0.45 0.67% EOD
2018-09-07 2018-09-19 2018-09-20 2018-10-04 Quarterly $0.40 0.34% EOD
2018-05-15 2018-05-25 2018-05-28 2018-06-11 Quarterly $0.40 0.33%
2018-05-15 2018-05-24 2018-05-28 2018-06-11 Quarterly $0.40 0.34%
2018-02-16 2018-02-28 2018-03-01 2018-03-15 Quarterly $0.40 0.28% EOD
2017-12-08 2017-12-20 2017-12-21 2018-01-04 Quarterly $0.40 0.3% EOD
2017-09-08 2017-09-20 2017-09-21 2017-10-05 Quarterly $0.35 0.31% EOD
2017-05-23 2017-05-25 2017-06-08 Quarterly $0.35 0.3% EOD
2017-02-10 2017-02-21 2017-02-23 2017-03-09 Quarterly $0.35 0.39% EOD
2016-12-09 2016-12-20 2016-12-22 2017-01-04 Quarterly $0.35 0.4% EOD
2016-09-09 2016-09-20 2016-09-22 2016-10-06 Quarterly $0.30 0.4% EOD
2016-05-13 2016-05-24 2016-05-26 2016-06-09 Quarterly $0.30 0.51% EOD
2016-02-12 2016-02-23 2016-02-25 2016-03-10 Quarterly $0.30 0.55% EOD
2015-12-08 2015-12-17 2015-12-21 2016-01-06 Quarterly $0.30 0.52% EOD
2015-09-11 2015-09-22 2015-09-24 2015-10-08 Quarterly $0.25 0.36% EOD
2015-06-05 2015-06-16 2015-06-18 2015-07-02 Quarterly $0.25 0.28% EOD
2015-02-13 2015-02-24 2015-02-26 2015-03-11 Quarterly $0.25 0.32% EOD
2014-10-14 2014-10-24 2014-10-28 2014-11-12 Other $0.25 0.37% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 96$ 159$ 0.5$ 0.34 % 0.56 % 0.3$ 174 %
2020 137$ 99$ 0.5$ 0.55 % 0.39 % 2.0$ 27 %
2019 130$ 101$ 1.9$ 1.88 % 1.46 % 6.9$ 27 %
2018 71$ 116$ 2.1$ 1.76 % 2.91 % 6.0$ 34 %
2017 135$ 113$ 1.5$ 1.29 % 1.07 % 6.1$ 24 %
2016 85$ 67$ 1.3$ 1.86 % 1.47 % 4.0$ 31 %
2015 57$ 76$ 1.1$ 1.39 % 1.84 % 3.3$ 32 %
2014 75$ 61$ 0.3$ 0.41 % 0.34 % 2.6$ 10 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Marriott Vacations Worldwide의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Unknown Unknown
배당 0.54 USD 0.54 USD
배당선언일 2021/09/13 -
배당락일 2021/09/22 2022/02/26

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.54 $ 0.54 $
× ×
=
수익 54.00 $ 54.00 $

주가회복 히스토리

Marriott Vacations Worldwide
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-09-22 $0.54 $154.39 1
2020-02-26 $0.54 $103.02 253
2019-12-20 $0.54 $128.61 1
2019-09-18 $0.45 $107.21 1
2019-05-22 $0.45 $94.77 19
2019-02-27 $0.45 $97.58 2
2018-12-19 $0.45 $67.64 8
2018-09-19 $0.40 $116.11 1
2018-05-25 $0.40 $119.60 5
2018-05-24 $0.40 $119.00 1
2018-02-28 $0.40 $140.50 1
2017-12-20 $0.40 $131.58 1
2017-09-20 $0.35 $113.99 1
2017-05-23 $0.35 $116.03 1
2017-02-21 $0.35 $89.71 1
2016-12-20 $0.35 $87.01 36
2016-09-20 $0.30 $74.49 1
2016-05-24 $0.30 $59.22 1
2016-02-23 $0.30 $54.63 2
2015-12-17 $0.30 $57.92 70
2015-09-22 $0.25 $68.75 1
2015-06-16 $0.25 $88.79 6
2015-02-24 $0.25 $77.38 6
2014-10-24 $0.25 $66.92 3
확대