LKSD: 배당금 & 이력, 배당락일, LSC Communications 수익률
광고하는

LSC Communications 배당 2021

3 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
-44.44 %
5개녕평균수익률
6.65%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 06:58

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.255454545454545
연간평균배당 $0.7025
평균배당률 2.10%
평균연배당률 6.65%
최소 $0.25 (2016-11-14)
최대 $0.26 (2018-02-14)
LSC Communications
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2019-04-10 2019-05-14 2019-05-15 2019-06-04 Quarterly $0.26 4.9%
2019-01-17 2019-02-14 2019-02-15 2019-03-04 Quarterly $0.26 3.32%
2018-10-25 2018-11-14 2018-11-15 2018-12-04 Quarterly $0.26 2.76%
2018-07-19 2018-08-14 2018-08-15 2018-09-05 Quarterly $0.26 1.98%
2018-04-04 2018-05-14 2018-05-15 2018-06-04 Quarterly $0.26 2.01%
2018-01-18 2018-02-14 2018-02-15 2018-03-02 Quarterly $0.26 1.73%
2017-10-26 2017-11-14 2017-11-15 2017-12-04 Quarterly $0.25 1.56%
2017-07-20 2017-08-11 2017-08-15 2017-09-05 Quarterly $0.25 1.55%
2017-04-06 2017-05-11 2017-05-15 2017-06-02 Quarterly $0.25 1.13%
2017-01-18 2017-02-13 2017-02-15 2017-03-02 Quarterly $0.25 0.92%
2016-10-27 2016-11-14 2016-11-16 2016-12-01 Quarterly $0.25 1.21%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 0.37$ 4.1$ 0.5$ 12.62 % 141.57 % -1.17 -44 %
2018 7.0$ 13$ 1.0$ 8.10 % 14.86 % 1.73 60 %
2017 15$ 21$ 1.0$ 4.83 % 6.60 % 0.5402 185 %
2016 30$ 24$ 0.3$ 1.03 % 0.84 % 1.1759 21 %
확대

주가회복 히스토리

LSC Communications
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-05-14 $0.26 $5.94 1
2019-02-14 $0.26 $8.27 1
2018-11-14 $0.26 $10.34 1
2018-08-14 $0.26 $11.22 3
2018-05-14 $0.26 $11.73 1
2018-02-14 $0.26 $12.49 1
2017-11-14 $0.25 $14.62 2
2017-08-11 $0.25 $16.51 3
2017-05-11 $0.25 $22.67 1078
2017-02-13 $0.25 $27.13 1
2016-11-14 $0.25 $17.55 1
확대