LOB: 배당금 & 이력, 배당락일, Live Oak Bancshares 수익률
광고하는

Live Oak Bancshares 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
0.13%
배당률 Forward
0.13%
배당성향
2.41 %
5개녕평균수익률
0.52%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/02 23:38

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 71.43 %
연평균배당성장률, CAGR 11.38 %
평균배당 $0.0265
연간평균배당 $0.106
평균배당률 0.13%
평균연배당률 0.52%
최소 $0.01 (2016-06-03)
최대 $0.03 (2017-08-17)
Live Oak Bancshares
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-26 2021-11-29 2021-12-13 Quarterly $0.03 0.03% IR
2021-08-24 2021-09-03 2021-09-07 2021-09-21 Quarterly $0.03 0.05% EOD
2021-05-11 2021-05-24 2021-05-25 2021-06-08 Quarterly $0.03 0.05% EOD
2021-02-23 2021-03-08 2021-03-09 2021-03-23 Quarterly $0.03 0.05% EOD
2020-11-17 2020-11-30 2020-12-01 2020-12-15 Quarterly $0.03 0.07% EOD
2020-08-25 2020-09-04 2020-09-08 2020-09-22 Quarterly $0.03 0.13% EOD
2020-05-12 2020-05-22 2020-05-26 2020-06-09 Quarterly $0.03 0.23% EOD
2020-02-11 2020-02-24 2020-02-25 2020-03-10 Quarterly $0.03 0.17% EOD
2019-11-19 2019-12-02 2019-12-03 2019-12-17 Quarterly $0.03 0.17% EOD
2019-08-27 2019-09-09 2019-09-10 2019-09-24 Quarterly $0.03 0.17% EOD
2019-05-14 2019-05-24 2019-05-28 2019-06-11 Quarterly $0.03 0.18% EOD
2019-02-12 2019-02-25 2019-02-26 2019-03-12 Quarterly $0.03 0.18%
2018-11-19 2018-11-30 2018-12-03 2018-12-17 Quarterly $0.03 0.17% EOD
2018-08-28 2018-09-10 2018-09-11 2018-09-25 Quarterly $0.03 0.1% EOD
2018-05-15 2018-05-25 2018-05-29 2018-06-12 Quarterly $0.03 0.1% EOD
2018-02-12 2018-02-23 2018-02-26 2018-03-12 Quarterly $0.03 0.11% EOD
2017-10-30 2017-11-10 2017-11-13 2017-11-27 Quarterly $0.03 0.13% EOD
2017-08-07 2017-08-17 2017-08-21 2017-09-05 Quarterly $0.03 0.13% EOD
2017-05-19 2017-05-23 2017-06-06 Quarterly $0.02 0.08% EOD
2017-02-24 2017-03-08 2017-03-10 2017-03-24 Quarterly $0.02 0.09% EOD
2016-11-30 2016-12-12 2016-12-14 2016-12-22 Quarterly $0.02 0.11% EOD
2016-08-18 2016-08-30 2016-09-01 2016-09-16 Quarterly $0.02 0.14% EOD
2016-05-23 2016-06-03 2016-06-07 2016-06-21 Quarterly $0.01 0.06% EOD
2016-02-16 2016-02-26 2016-03-01 2016-03-15 Quarterly $0.02 0.15% EOD
2015-12-17 2015-12-28 2015-12-30 2016-01-15 Quarterly $0.01 0.07% EOD
2015-09-09 2015-09-23 2015-09-25 2015-10-09 Other $0.01 0.05% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1.9$ 55$ 0.1$ 0.22 % 6.22 % 3.7$ 2 %
2020 47$ 22$ 0.1$ 0.54 % 0.25 % 0.9$ 13 %
2019 19$ 17$ 0.1$ 0.70 % 0.63 % 0.6$ 21 %
2018 15$ 26$ 0.1$ 0.46 % 0.81 % 1.5$ 8 %
2017 24$ 23$ 0.1$ 0.43 % 0.42 % 1.0$ 10 %
2016 19$ 15$ 0.1$ 0.47 % 0.38 % 0.6$ 13 %
2015 14$ 17$ 0.0$ 0.12 % 0.14 % 0.2$ 9 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Live Oak Bancshares의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.03 USD 0.03 USD
배당선언일 - -
배당락일 2021/11/26 2022/02/24

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.03 $ 0.03 $
× ×
=
수익 3.00 $ 3.00 $

주가회복 히스토리

Live Oak Bancshares
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-26 $0.03 $91.87 -
2021-09-03 $0.03 $59.81 21
2021-05-24 $0.03 - -
2021-03-08 $0.03 $56.98 2
2020-11-30 $0.03 $41.12 1
2020-09-04 $0.03 $23.69 10
2020-05-22 $0.03 $13.09 4
2020-02-24 $0.03 $17.41 105
2019-12-02 $0.03 $18.15 3
2019-09-09 $0.03 $18.17 1
2019-05-24 $0.03 $16.24 17
2019-02-25 $0.03 $16.45 50
2018-11-30 $0.03 $17.91 3
2018-09-10 $0.03 $29.40 1
2018-05-25 $0.03 $29.60 5
2018-02-23 $0.03 $26.45 3
2017-11-10 $0.03 $23.05 3
2017-08-17 $0.03 $22.90 40
2017-05-19 $0.02 $24.30 3
2017-03-08 $0.02 $21.30 1
2016-12-12 $0.02 $17.75 1
2016-08-30 $0.02 $14.45 9
2016-06-03 $0.01 $16.00 157
2016-02-26 $0.02 $13.08 3
2015-12-28 $0.01 $14.45 81
2015-09-23 $0.01 $19.89 1
확대