KFY: 배당금 & 이력, 배당락일, Korn/Ferry International 수익률
광고하는

Korn/Ferry International 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.5
배당률 Trailing
0.54%
배당률 Forward
0.59%
배당성향
9.60 %
5개녕평균수익률
1.26%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 03:59

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -20.00 %
연평균배당성장률, CAGR -4.36 %
평균배당 $0.104761904761905
연간평균배당 $0.44
평균배당률 0.31%
평균연배당률 1.26%
최소 $0.10 (2016-03-22)
최대 $0.20 (2017-06-28)
Korn/Ferry International
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-09-07 2021-09-22 2021-09-23 2021-10-15 Quarterly $0.12 0.16% EOD
2021-06-21 2021-07-02 2021-07-06 2021-07-30 Quarterly $0.12 0.17% EOD
2021-02-22 2021-03-09 2021-03-10 2021-04-15 Quarterly $0.10 0.16% EOD
2020-11-22 2020-12-18 2020-12-21 2021-01-15 Quarterly $0.10 0.23% EOD
2020-09-02 2020-09-24 2020-09-25 2020-10-15 Quarterly $0.10 0.35% EOD
2020-07-01 2020-07-14 2020-07-15 2020-07-31 Quarterly $0.10 0.35% EOD
2020-03-10 2020-03-25 2020-03-26 2020-04-15 Quarterly $0.10 0.41% EOD
2019-12-04 2019-12-19 2019-12-20 2020-01-15 Quarterly $0.10 0.24% EOD
2019-09-04 2019-09-26 2019-09-27 2019-10-15 Quarterly $0.10 0.26% EOD
2019-06-20 2019-07-01 2019-07-02 2019-07-31 Quarterly $0.10 0.25% EOD
2019-03-06 2019-03-25 2019-03-26 2019-04-15 Quarterly $0.10 0.22% EOD
2018-12-05 2018-12-19 2018-12-20 2019-01-15 Quarterly $0.10 0.25% EOD
2018-09-05 2018-09-27 2018-09-28 2018-10-15 Quarterly $0.10 0.2% EOD
2018-06-12 2018-06-25 2018-06-26 2018-07-13 Quarterly $0.10 0.16% EOD
2018-03-05 2018-03-23 2018-03-26 2018-04-13 Quarterly $0.10 0.21% EOD
2017-12-06 2017-12-19 2017-12-20 2018-01-12 Quarterly $0.10 0.24% EOD
2017-09-05 2017-09-26 2017-09-27 2017-10-13 Quarterly $0.10 0.26% EOD
2017-06-20 2017-06-28 2017-06-30 2017-07-14 Quarterly $0.20 0.58% EOD
2017-03-06 2017-03-21 2017-03-23 2017-04-14 Quarterly $0.10 0.32% EOD
2016-12-07 2016-12-16 2016-12-20 2017-01-16 Quarterly $0.10 0.34% EOD
2016-09-07 2016-09-22 2016-09-26 2016-10-14 Quarterly $0.10 0.47% EOD
2016-06-15 2016-06-23 2016-06-27 2016-07-15 Quarterly $0.10 0.44% EOD
2016-03-09 2016-03-23 2016-03-25 2016-04-15 Quarterly $0.10 0.33%
2016-03-08 2016-03-22 2016-03-25 2016-04-15 Quarterly $0.10 0.36%
2015-12-08 2015-12-17 2015-12-21 2016-01-15 Quarterly $0.10 0.29% EOD
2015-09-07 2015-09-23 2015-09-25 2015-10-15 Quarterly $0.10 0.29% EOD
2015-06-10 2015-06-23 2015-06-25 2015-07-15 Quarterly $0.10 0.28% EOD
2015-03-04 2015-03-23 2015-03-25 2015-04-09 Other $0.10 0.31% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1.0$ 65$ 0.3$ 0.52 % 32.69 % 3.5$ 10 %
2020 44$ 33$ 0.4$ 1.22 % 0.92 % 1.7$ 24 %
2019 42$ 42$ 0.4$ 0.95 % 0.94 % 3.3$ 12 %
2018 40$ 52$ 0.4$ 0.77 % 1.01 % 3.1$ 13 %
2017 41$ 35$ 0.5$ 1.44 % 1.21 % 2.4$ 21 %
2016 29$ 26$ 0.5$ 1.94 % 1.70 % 2.2$ 23 %
2015 33$ 33$ 0.4$ 1.21 % 1.21 % 2.0$ 21 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Korn/Ferry International의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.12 USD 0.12 USD
배당선언일 2021/09/07 -
배당락일 2021/09/22 2021/12/18

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.12 $ 0.12 $
× ×
=
수익 12.00 $ 12.00 $

주가회복 히스토리

Korn/Ferry International
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-09-22 $0.12 $73.07 1
2021-07-02 $0.12 $71.07 56
2021-03-09 $0.10 $62.49 1
2020-12-18 $0.10 $42.80 4
2020-09-24 $0.10 $28.80 1
2020-07-14 $0.10 $28.22 1
2020-03-25 $0.10 $24.18 1
2019-12-19 $0.10 $41.44 1
2019-09-26 $0.10 $38.60 4
2019-07-01 $0.10 $39.43 1
2019-03-25 $0.10 $44.46 1
2018-12-19 $0.10 $40.61 19
2018-09-27 $0.10 $48.85 1
2018-06-25 $0.10 $62.46 7
2018-03-23 $0.10 $48.40 3
2017-12-19 $0.10 $41.95 1
2017-09-26 $0.10 $38.24 1
2017-06-28 $0.20 $34.60 1
2017-03-21 $0.10 $31.35 9
2016-12-16 $0.10 $29.55 3
2016-09-22 $0.10 $21.41 12
2016-06-23 $0.10 $22.55 20
2016-03-23 $0.10 $28.43 16
2016-03-22 $0.10 $28.06 1
2015-12-17 $0.10 $34.02 12
2015-09-23 $0.10 $34.15 1
2015-06-23 $0.10 $35.65 1
2015-03-23 $0.10 $32.34 4
확대