HFD: 배당금 & 이력, 배당락일, Halfords 수익률
광고하는

Halfords 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.0
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
26.67 %
5개녕평균수익률
6.78%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/30 02:45

곧 다가올 배당

배당락 및 배당 일정
배당지급액 £0.03
배당락일 12/09
배당종류 Interim
배당금 지급일 2022/01/21
배당선언일 2021/11/10
주주명부확정일 2021/12/09

시간

출처
"…Announcement Date Type Currency Dividend Amount Period Start Period End Ex Date Record Date Payment Date Total Dividend Amount
10/11/2021 Interim GBX 3 01/04/2021 01/10/2021 09/12/2021 10/12/2021 21/01/2022 0" → Google 번역
Press Release / Nov 10, 2021

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.09
연간평균배당 £0.20
평균배당률 3.19%
평균연배당률 6.78%
최소 £0.06 (2016-12-15)
최대 £0.12 (2019-07-25)
Halfords
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-10 2021-12-09 2021-12-09 2022-01-21 Interim £0.03 IR
2021-06-17 2021-08-12 2021-08-12 2021-09-17 Final £0.05 1.32% EOD
2019-11-07 2019-12-05 2019-12-05 2020-01-17 Interim £0.06 3.86% EOD
2019-05-21 2019-07-25 2019-07-25 2019-08-30 Final £0.12 6.04% EOD
2018-11-08 2018-12-13 2018-12-13 2019-01-18 Interim £0.06 2.23% EOD
2018-05-22 2018-07-26 2018-07-26 2018-08-31 Final £0.12 3.59% EOD
2017-11-09 2017-12-07 2017-12-07 2018-01-19 Interim £0.06 1.81% EOD
2017-05-25 2017-08-03 2017-08-03 2017-08-25 Final £0.12 3.54% EOD
2017-01-19 2017-01-26 2017-01-26 2017-02-17 Special £0.10 2.73% EOD
2016-11-10 2016-12-15 2016-12-15 2017-01-20 Interim £0.06 1.61% EOD
2016-06-01 2016-08-04 2016-08-04 2016-08-26 Final £0.11 3.31% EOD
2015-11-12 2015-12-17 2015-12-17 2016-01-22 Interim £0.06 1.73% EOD
2015-06-05 2015-08-06 2015-08-06 2015-08-28 Final £0.11 2.0% EOD
2014-11-06 2014-12-18 2014-12-18 2015-01-23 Interim £0.06 1.19% EOD
2014-05-22 2014-07-02 2014-07-02 2014-08-01 Final £0.09 1.91% EOD
2013-11-07 2013-12-18 2013-12-18 2014-01-24 Interim £0.05 1.18% EOD
2013-07-03 2013-08-02 Final £0.09 2.89% EOD
2012-12-19 2013-01-25 Interim £0.08 2.36% EOD
2012-07-04 2012-08-03 Final £0.14 6.73% EOD
2011-12-21 2012-01-27 Interim £0.08 2.75% EOD
2011-06-29 2011-08-05 Final £0.14 3.71% EOD
2010-12-15 2011-01-24 Interim £0.08 1.79% EOD
2010-06-30 £0.14 2.86% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final £0.20 5.01% EOD
2009-12-16 £0.06 1.49% EOD
2009-06-17 £0.11 3.57% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final £0.16 6.54% EOD
2008-11-26 £0.05 2.0% EOD
2008-06-11 £0.10 3.89% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final £0.15 5.0% EOD
2007-11-28 £0.05 1.5% EOD
2007-06-27 £0.10 2.51% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final £0.14 EOD
2006-11-29 £0.04 EOD
2006-06-14 £0.09 EOD
2005-11-30 £0.04 EOD
2005-06-15 £0.08 EOD
2004-12-01 £0.04 EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 321GBX 12GBX 0.1£ 0.66 % 0.02 % 0.3£ 27 %
2019 1.7GBX 2.1GBX 0.19£ 8.99 % 10.97 % 0.2£ 88 %
2018 2.6GBX 3.3GBX 0.18£ 5.45 % 7.14 % 0.2£ 107 %
2017 3.5GBX 3.5GBX 0.28£ 8.02 % 7.91 % 0.3£ 99 %
2016 3.7GBX 3.7GBX 0.17£ 4.65 % 4.69 % 0.3£ 59 %
2015 3.4GBX 4.6GBX 0.17£ 3.63 % 4.97 %
2014 4.7GBX 4.7GBX 0.15£ 3.11 % 3.11 %
2013 4.5GBX 3.7GBX 0.14£ 3.87 % 3.21 %
2012 3.3GBX 2.9GBX 0.2£ 7.70 % 6.62 %
2011 2.9GBX 3.5GBX 0.2£ 6.22 % 7.61 %
2010 4.6GBX 4.6GBX 0.2£ 4.78 % 4.81 %
2009 4.0GBX 3.3GBX 0.37£ 11.14 % 9.24 %
2008 2.4GBX 2.7GBX 0.31£ 11.69 % 12.85 %
2007 3.0GBX 3.7GBX 0.29£ 7.96 % 9.73 %
2006 0.27£
2005 0.12£
2004 0.04£
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Halfords의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 승인됨
배당주기 Final Interim
배당 0.05 GBP 0.03 GBP
배당선언일 2021/06/17 2021/11/10
배당락일 2021/08/12 2021/12/09
이전 다음
배당 0.05 £ 0.03 £
× ×
=
수익 5.00 £ 3.00 £

주가회복 히스토리

Halfords
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-12-09 £0.03 - -
2021-08-12 £0.05 379 6
2019-12-05 £0.06 160 1
2019-07-25 £0.12 205 434
2018-12-13 £0.06 277 27
2018-07-26 £0.12 335 40
2017-12-07 £0.06 332 1
2017-08-03 £0.12 330 5
2017-01-26 £0.10 366 1
2016-12-15 £0.06 363 13
2016-08-04 £0.11 342 1
2015-12-17 £0.06 328 4
2015-08-06 £0.11 549 2300
2014-12-18 £0.06 464 4
2014-07-02 £0.09 476 1
2013-12-18 £0.05 439 1
2013-07-03 £0.09 315 5
2012-12-19 £0.08 339 30
2012-07-04 £0.14 208 33
2011-12-21 £0.08 290 7
2011-06-29 £0.14 378 679
2010-12-15 £0.08 447 1
2010-06-30 £0.14 490 2
2009-12-31 £0.20 399 4
2009-12-16 £0.06 404 13
2009-06-17 £0.11 305 2
2008-12-31 £0.16 243 2
2008-11-26 £0.05 250 56
2008-06-11 £0.10 266 1
2007-12-31 £0.15 302 1
2007-11-28 £0.05 316 257
2007-06-27 £0.10 379 1
2006-12-31 £0.14 - -
2006-11-29 £0.04 - -
2006-06-14 £0.09 - -
2005-11-30 £0.04 - -
2005-06-15 £0.08 - -
2004-12-01 £0.04 - -
확대

데이터 출처

  • IEX Cloud — 미국 및 기타 국가에있는 회사에 대한 재무 데이터를 제공하는 미국 제공 업체입니다.
  • Press Release / Nov 10, 2021 — 최근 선언 된 배당금에 대한 공식 정보. 확인 일자 : 2021/11/26
  • • 또한 수익률, 등급 및 기타 통계 정보와 같은 일부 지표에 대한 자체 계산을 사용합니다.