GILD, GIS: 배당금 & 이력, 배당락일, Gilead Sciences 수익률
광고하는

Gilead Sciences 배당 2022

30 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.8
배당률 Trailing
3.80%
배당률 Forward
0.99%
배당성향
49.01 %
5개녕평균수익률
3.18%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %
배당신뢰도 5.0
배당률 Trailing
4.04%
배당률 Forward
4.04%
배당성향
32.31 %
5개녕평균수익률
3.19%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %
배당신뢰도 4.0
배당률 Trailing
2.25%
배당률 Forward
1.15%
배당성향
5개녕평균수익률
3.50%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 04:02

배당지급내역

GIS:XETRA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 40.74 %
연평균배당성장률, CAGR 7.07 %
평균배당 $0.5018125
연간평균배당 $2.00725
평균배당률 0.81%
평균연배당률 3.18%
최소 0.38714$ (2016-03-14)
최대 0.61364$ (2020-03-12)
GIS:XETRAGilead Sciences
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-12-14 0.62819$ 1.01% EOD
2021-09-14 0.6006$ 1.0% EOD
2021-06-14 0.58559$ 1.05% EOD
2021-03-12 0.59474$ 1.14% EOD
2020-12-14 0.56082$ 1.13% EOD
2020-09-14 0.57278$ 1.02% EOD
2020-06-11 0.59749$ 0.91% EOD
2020-03-12 0.61364$ 1.0% EOD
2019-12-12 0.56667$ 0.93% EOD
2019-09-12 0.57114$ 0.94% EOD
2019-06-13 0.55888$ 0.94% EOD
2019-03-14 0.5573$ 0.97% EOD
2018-12-13 0.50231$ 0.85% EOD
2018-09-13 0.48824$ 0.78% EOD
2018-06-14 0.48927$ 0.8% EOD
2018-03-15 0.46264$ 0.71% EOD
2017-12-14 0.44159$ 0.69% EOD
2017-09-14 0.43799$ 0.63% EOD
2017-06-14 0.46105$ 0.8% EOD
2017-03-14 0.48849$ 0.77% EOD
2016-12-13 0.44169$ 0.62% EOD
2016-09-14 0.41785$ 0.6% EOD
2016-06-14 0.41927$ 0.56% EOD
2016-03-14 0.38714$ 0.47% EOD
2015-12-14 0.38993$ 0.43% EOD
2015-09-14 0.38077$ 0.39% EOD
2015-06-12 0.38159$ 0.37% EOD
확대
GILD:NASDAQ

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 47.83 %
연평균배당성장률, CAGR 8.13 %
평균배당 $0.572
연간평균배당 $2.288
평균배당률 0.81%
평균연배당률 3.19%
최소 0.43$ (2016-03-14)
최대 0.68$ (2020-03-12)
GILD:NASDAQGilead Sciences
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-10-28 2021-12-14 2021-12-15 2021-12-30 Quarterly 0.71$ 1.01% IR
2021-07-29 2021-09-14 2021-09-15 2021-09-29 Quarterly 0.71$ 1.01% EOD
2021-04-27 2021-06-14 2021-06-15 2021-06-29 Quarterly 0.71$ 1.04% EOD
2021-02-04 2021-03-12 2021-03-15 2021-03-30 Quarterly 0.71$ 1.15% EOD
2020-10-28 2020-12-14 2020-12-15 2020-12-30 Quarterly 0.68$ 1.14% EOD
2020-07-30 2020-09-14 2020-09-15 2020-09-29 Quarterly 0.68$ 1.03% EOD
2020-04-29 2020-06-11 2020-06-12 2020-06-29 Quarterly 0.68$ 0.93% EOD
2020-02-03 2020-03-12 2020-03-13 2020-03-30 Quarterly 0.68$ 0.99% EOD
2019-10-23 2019-12-12 2019-12-13 2019-12-30 Quarterly 0.63$ 0.93% EOD
2019-07-29 2019-09-12 2019-09-13 2019-09-27 Quarterly 0.63$ 0.95% EOD
2019-05-02 2019-06-13 2019-06-14 2019-06-27 Quarterly 0.63$ 0.94% EOD
2019-02-04 2019-03-14 2019-03-15 2019-03-28 Quarterly 0.63$ 0.97% EOD
2018-10-25 2018-12-13 2018-12-14 2018-12-28 Quarterly 0.57$ 0.85% EOD
2018-07-25 2018-09-13 2018-09-14 2018-09-27 Quarterly 0.57$ 0.77% EOD
2018-05-01 2018-06-14 2018-06-15 2018-06-28 Quarterly 0.57$ 0.8% EOD
2018-02-06 2018-03-15 2018-03-16 2018-03-29 Quarterly 0.57$ 0.72% EOD
2017-10-26 2017-12-14 2017-12-15 2017-12-28 Quarterly 0.52$ 0.7% EOD
2017-07-26 2017-09-14 2017-09-15 2017-09-28 Quarterly 0.52$ 0.63% EOD
2017-06-14 2017-06-16 2017-06-29 Quarterly 0.52$ 0.8% EOD
2017-02-07 2017-03-14 2017-03-16 2017-03-30 Quarterly 0.52$ 0.77% EOD
2016-11-01 2016-12-13 2016-12-15 2016-12-29 Quarterly 0.47$ 0.63% EOD
2016-07-25 2016-09-14 2016-09-16 2016-09-29 Quarterly 0.47$ 0.61% EOD
2016-04-28 2016-06-14 2016-06-16 2016-06-29 Quarterly 0.47$ 0.56% EOD
2016-02-02 2016-03-14 2016-03-16 2016-03-30 Quarterly 0.43$ 0.48% EOD
2015-10-27 2015-12-14 2015-12-16 2015-12-30 Quarterly 0.43$ 0.43% EOD
2015-07-28 2015-09-14 2015-09-16 2015-09-29 Quarterly 0.43$ 0.39% EOD
2015-04-30 2015-06-12 2015-06-16 2015-06-29 Other 0.43$ 0.37% EOD
확대
GIS:F

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 98.54 %
연평균배당성장률, CAGR 14.70 %
평균배당 $0.577368421052632
연간평균배당 $2.194
평균배당률 0.93%
평균연배당률 3.50%
최소 0.43$ (2016-03-14)
최대 0.68$ (2020-03-12)
GIS:FGilead Sciences
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-03-12 0.71$ 1.35% EOD
2020-12-14 0.68$ 1.38% EOD
2020-09-14 0.68$ 1.2% EOD
2020-06-11 0.68$ 1.05% EOD
2020-03-12 0.68$ 1.08% EOD
2019-12-12 0.63$ 1.04% EOD
2019-09-12 0.63$ 1.02% EOD
2019-06-13 0.63$ 1.06% EOD
2019-03-14 0.63$ 1.1% EOD
2018-12-13 0.57$ 0.95% EOD
2018-09-13 0.57$ 0.91% EOD
2018-06-14 0.57$ 0.93% EOD
2018-03-15 0.57$ 0.88% EOD
2017-12-14 0.52$ 0.82% EOD
2017-09-14 0.52$ 0.75% EOD
2017-06-14 0.52$ 0.9% EOD
2017-03-14 0.52$ 0.81% EOD
2016-12-13 0.47$ 0.66% EOD
2016-06-14 0.47$ 0.64% EOD
2016-03-14 0.43$ 0.53% EOD
2015-12-14 0.43$ 0.48% EOD
2015-09-14 0.43$ 0.44% EOD
2015-06-12 0.43$ 0.41% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

GIS:XETRAGilead Sciences
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 63€ 57€ 2.4$ 4.24 % 3.80 % 4.9€ 49 %
2020 46€ 60€ 2.3$ 3.88 % 5.07 % -1.06€ -221 %
2019 59€ 59€ 2.3$ 3.84 % 3.83 % 3.8€ 60 %
2018 55€ 63€ 1.9$ 3.10 % 3.52 % 3.5€ 56 %
2017 61€ 64€ 1.8$ 2.86 % 3.02 % 3.3€ 56 %
2016 69€ 76€ 1.7$ 2.20 % 2.42 % 9.0€ 19 %
2015 95€ 96€ 1.2$ 1.20 % 1.22 % 11€ 11 %
확대
GILD:NASDAQGilead Sciences
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 71$ 63$ 2.8$ 4.49 % 4.03 % 8.8$ 32 %
2020 58$ 69$ 2.7$ 3.96 % 4.67 % 6.2$ 44 %
2019 65$ 66$ 2.5$ 3.84 % 3.88 % 6.8$ 37 %
2018 63$ 74$ 2.3$ 3.09 % 3.65 % 7.0$ 33 %
2017 72$ 72$ 2.1$ 2.88 % 2.90 % 9.8$ 21 %
2016 72$ 84$ 1.8$ 2.20 % 2.57 % 12$ 15 %
2015 101$ 107$ 1.3$ 1.21 % 1.27 % 12$ 11 %
확대
GIS:FGilead Sciences
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 106€ 57€ 0.7$ 1.25 % 0.67 % 0.0€
2020 46€ 60€ 2.7$ 4.50 % 5.88 %
2019 59€ 59€ 2.5$ 4.29 % 4.28 %
2018 55€ 63€ 2.3$ 3.64 % 4.14 %
2017 61€ 64€ 2.1$ 3.25 % 3.43 %
2016 69€ 76€ 1.4$ 1.81 % 2.00 %
2015 94€ 96€ 1.3$ 1.34 % 1.37 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Gilead Sciences의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

GIS:XETRA
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 0.63 USD 0.63 USD
배당선언일 - -
배당락일 2021/12/14 2022/03/12

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.63 $ 0.63 $
× ×
=
수익 62.82 $ 62.82 $
GILD:NASDAQ
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.71 USD 0.71 USD
배당선언일 2021/10/28 -
배당락일 2021/12/14 2022/03/12

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.71 $ 0.71 $
× ×
=
수익 71.00 $ 71.00 $
GIS:F
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 0.71 USD 0.71 USD
배당선언일 - -
배당락일 2021/03/12 2022/03/12

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.71 $ 0.71 $
× ×
=
수익 71.00 $ 71.00 $

주가회복 히스토리

GIS:XETRAGilead Sciences
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-12-14 0.62819$ 62.48€ 1
2021-09-14 0.6006$ 59.88€ 1
2021-06-14 0.58559$ 55.79€ 1
2021-03-12 0.59474$ 52.02€ 3
2020-12-14 0.56082$ 49.43€ 23
2020-09-14 0.57278$ 56.39€ 147
2020-06-11 0.59749$ 65.54€ 4
2020-03-12 0.61364$ 61.62€ 1
2019-12-12 0.56667$ 60.73€ 54
2019-09-12 0.57114$ 60.79€ 75
2019-06-13 0.55888$ 59.2€ 4
2019-03-14 0.5573$ 57.35€ 1
2018-12-13 0.50231$ 59.25€ 22
2018-09-13 0.48824$ 62.78€ 1
2018-06-14 0.48927$ 61.41€ 19
2018-03-15 0.46264$ 64.76€ 1
2017-12-14 0.44159$ 63.62€ 1
2017-09-14 0.43799$ 69.78€ 11
2017-06-14 0.46105$ 57.44€ 1
2017-03-14 0.48849$ 63.65€ 2
2016-12-13 0.44169$ 71.28€ 1
2016-09-14 0.41785$ 69.5€ 1
2016-06-14 0.41927$ 74.21€ 1
2016-03-14 0.38714$ 81.92€ 7
2015-12-14 0.38993$ 90.18€ 1
2015-09-14 0.38077$ 96.74€ 1
2015-06-12 0.38159$ 104.4€ 3
확대
GILD:NASDAQGilead Sciences
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-12-14 0.71$ 70.52$ -
2021-09-14 0.71$ - -
2021-06-14 0.71$ - -
2021-03-12 0.71$ 61.56$ 3
2020-12-14 0.68$ 59.84$ 21
2020-09-14 0.68$ 66.34$ 127
2020-06-11 0.68$ 72.84$ 1
2020-03-12 0.68$ 68.58$ 1
2019-12-12 0.63$ 67.63$ 56
2019-09-12 0.63$ 66.36$ 1
2019-06-13 0.63$ 66.99$ 4
2019-03-14 0.63$ 64.79$ 1
2018-12-13 0.57$ 67.35$ 22
2018-09-13 0.57$ 74.12$ 7
2018-06-14 0.57$ 71.15$ 6
2018-03-15 0.57$ 79.51$ 1
2017-12-14 0.52$ 74.34$ 1
2017-09-14 0.52$ 82.29$ 1
2017-06-14 0.52$ 64.99$ 6
2017-03-14 0.52$ 67.77$ 1
2016-12-13 0.47$ 74.84$ 1
2016-09-14 0.47$ 77.62$ 1
2016-06-14 0.47$ 83.57$ 17
2016-03-14 0.43$ 90.46$ 7
2015-12-14 0.43$ 100.49$ 1
2015-09-14 0.43$ 109.35$ 1
2015-06-12 0.43$ 117.66$ 3
확대
GIS:FGilead Sciences
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-03-12 0.71$ 52.53€ 4
2020-12-14 0.68$ 49.23€ 23
2020-09-14 0.68$ 56.5€ 144
2020-06-11 0.68$ 64.97€ 4
2020-03-12 0.68$ 63.07€ 4
2019-12-12 0.63$ 60.77€ 54
2019-09-12 0.63$ 61.76€ 147
2019-06-13 0.63$ 59.41€ 1
2019-03-14 0.63$ 57.14€ 1
2018-12-13 0.57$ 59.84€ 34
2018-09-13 0.57$ 62.76€ 1
2018-06-14 0.57$ 61.12€ 5
2018-03-15 0.57$ 64.9€ 1
2017-12-14 0.52$ 63.558€ 1
2017-09-14 0.52$ 69.289€ 4
2017-06-14 0.52$ 57.614€ 1
2017-03-14 0.52$ 63.839€ 1
2016-12-13 0.47$ 70.98€ 1
2016-06-14 0.47$ 73.984€ 1
2016-03-14 0.43$ 81.9€ 7
2015-12-14 0.43$ 90.28€ 1
2015-09-14 0.43$ 96.7€ 1
2015-06-12 0.43$ 104.354€ 3
확대