GNS: 배당금 & 이력, 배당락일, Genus 수익률
광고하는

Genus 배당 2023

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
44.44 %
5개녕평균수익률
59.81%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 23/09/25 23:19

곧 다가올 배당

배당락 및 배당 일정
배당지급액 0.217£ 배당률: 1.08%
배당락일 11/09
배당종류 Final
배당금 지급일 2023/12/08
배당선언일 2023/09/07
주주명부확정일 2023/11/09

시간

배당지급내역

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 23.08 %
연평균배당성장률, CAGR 4.24 %
평균배당 £0.1468
연간평균배당 £0.2936
평균배당률 0.42%
평균연배당률 59.81%
최소 0.081£ (2018-03-08)
최대 0.217£ (2021-11-18)
Genus
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2023-09-07 2023-11-09 2023-11-09 2023-12-08 Final 0.217£ 1.08% EOD
2023-02-23 2023-03-02 2023-03-02 2023-03-30 Interim 0.103£ 0.35% EOD
2022-09-08 2022-11-17 2022-11-17 2022-12-09 Final 0.217£ 0.7% IR
2022-02-24 2022-03-03 2022-03-31 Interim 0.103£ 0.32% EOD
2021-09-09 2021-11-18 2021-11-18 2021-12-10 Final 0.217£ 0.0% EOD
2021-02-25 2021-03-04 2021-03-04 2021-04-01 Interim 0.103£ 0.21% EOD
2020-09-08 2020-11-19 2020-11-19 2020-12-11 Final 0.197£ 0.47% EOD
2020-02-27 2020-03-05 2020-03-05 2020-04-02 Interim 0.094£ 0.26% EOD
2019-09-05 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-29 Final 0.188£ 0.61% EOD
2019-02-28 2019-03-07 2019-03-07 2019-04-04 Interim 0.089£ 0.39% EOD
2018-09-06 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-30 Final 0.179£ 0.84% EOD
2018-02-28 2018-03-08 2018-03-08 2018-04-04 Interim 0.081£ 0.35% EOD
2017-09-07 2017-11-16 2017-11-16 2017-12-01 Final 0.162£ 0.73% EOD
2017-02-23 2017-03-02 2017-03-02 2017-03-31 Interim 0.074£ 0.42% EOD
2016-09-08 2016-11-17 2016-11-17 2016-12-02 Final 0.147£ 0.76% EOD
2016-02-23 2016-03-03 2016-03-03 2016-03-30 Interim 0.067£ 0.46% EOD
2015-09-08 2015-11-19 2015-11-19 2015-12-04 Final 0.134£ 0.96% EOD
2015-02-24 2015-03-05 2015-03-27 Interim 0.061£ 0.44% EOD
2014-09-03 2014-11-20 2014-11-20 2014-12-05 Final 0.122£ 1.0% EOD
2014-02-25 2014-03-05 2014-03-05 2014-03-28 Interim 0.055£ 0.47% EOD
2013-09-03 2013-11-20 2013-11-20 2013-12-06 Final 0.111£ 0.88% EOD
2013-03-13 2013-04-08 Interim 0.05£ 0.33% EOD
2012-11-07 2012-11-23 Final 0.101£ 0.7% EOD
2012-03-14 2012-03-30 Interim 0.045£ 0.34% EOD
2011-11-09 2011-11-25 Final 0.133£ 1.32% EOD
2010-12-08 2011-01-07 Final 0.121£ 1.4% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.11£ 1.63% EOD
2009-12-09 0.11£ 1.83% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.1£ 1.5% EOD
2008-12-10 0.1£ 1.47% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.091£ 1.1% EOD
2007-12-05 0.091£ 1.29% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final 0.0825£ 1.56% EOD
2006-11-01 0.0825£ 0.02% EOD
2005-08-03 0.075£ 0.02% EOD
2004-07-21 0.065£ 0.03% EOD
2003-07-30 0.055£ 0.03% EOD
2002-08-07 0.0475£ 0.03% EOD
2001-08-08 0.045£ 0.06% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 2,016GBX 2,609GBX 0.3£ 1.23 % 1.59 %
2022 2,984GBX 2,894GBX 0.3£ 1.11 % 1.07 %
2021 4,938GBX 583GBX 0.3£ 5.49 % 0.65 % 0.0£ 44 %
2020 42GBX 36GBX 0.29£ 81.75 % 69.35 % 0.6£ 46 %
2019 32GBX 26GBX 0.28£ 105.34 % 87.22 % 0.0£
2018 21GBX 25GBX 0.3£ 105.35 % 121.16 %
2017 25GBX 19GBX 0.24£ 121.94 % 93.24 % 0.2£ 148 %
2016 18GBX 17GBX 0.21£ 127.35 % 119.15 % 0.8£ 27 %
2015 16GBX 14GBX 0.20£ 138.80 % 125.48 %
2014 13GBX 11GBX 0.18£ 154.08 % 141.49 %
2013 13GBX 14GBX 0.16£ 115.88 % 124.13 %
2012 14GBX 13GBX 0.15£ 112.64 % 104.51 %
2011 10GBX 9.7GBX 0.13£ 137.17 % 127.52 %
2010 8.6GBX 7.5GBX 0.12£ 161.87 % 141.03 %
2009 6.7GBX 6.1GBX 0.2£ 361.73 % 326.41 %
2008 6.7GBX 7.5GBX 0.2£ 267.09 % 300.75 %
2007 8.3GBX 6.5GBX 0.18£ 281.09 % 220.61 %
2006 529GBX 520GBX 0.17£ 3.18 % 3.12 %
2005 341GBX 341GBX 0.08£ 2.20 % 2.20 %
2004 224GBX 224GBX 0.07£ 2.91 % 2.91 %
2003 189GBX 189GBX 0.06£ 2.91 % 2.91 %
2002 168GBX 168GBX 0.048£ 2.84 % 2.84 %
2001 80GBX 80GBX 0.05£ 5.66 % 5.66 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Genus의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 승인됨
배당주기 Interim Final
배당 0.10 GBP 0.22 GBP
배당선언일 2023/02/23 2023/09/07
배당락일 2023/03/02 2023/11/09
이전 다음
배당 0.10 £ 0.22 £
× ×
=
수익 10.30 £ 21.70 £

주가회복 히스토리

Genus
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-11-09 0.217£ - -
2023-03-02 0.103£ 2,976GBX 1
2022-11-17 0.217£ 3,090GBX 1
2022-03-03 0.103£ 3,174GBX 252
2021-11-18 0.217£ 5,485GBX -
2021-03-04 0.103£ 49.8GBX 4
2020-11-19 0.197£ 41.72GBX 6
2020-03-05 0.094£ 36.44GBX 46
2019-11-07 0.188£ 30.66GBX 1
2019-03-07 0.089£ 22.9GBX 4
2018-11-15 0.179£ 21.36GBX 1
2018-03-08 0.081£ 23.46GBX 1
2017-11-16 0.162£ 22.11GBX 6
2017-03-02 0.074£ 17.75GBX 8
2016-11-17 0.147£ 19.26GBX 1
2016-03-03 0.067£ 14.59GBX 1
2015-11-19 0.134£ 13.91GBX 1
2015-03-05 0.061£ 14.02GBX 14
2014-11-20 0.122£ 12.2GBX 1
2014-03-05 0.055£ 11.68GBX 212
2013-11-20 0.111£ 12.6GBX 30
2013-03-13 0.05£ 15.37GBX 1
2012-11-07 0.101£ 14.5GBX 57
2012-03-14 0.045£ 13.27GBX 42
2011-11-09 0.133£ 10.09GBX 5
2010-12-08 0.121£ 8.62GBX 1
2009-12-31 0.11£ 6.74GBX 4
2009-12-09 0.11£ 6GBX 1
2008-12-31 0.1£ 6.65GBX 2
2008-12-10 0.1£ 6.8GBX 1
2007-12-31 0.091£ 8.25GBX 1
2007-12-05 0.091£ 7.035GBX 1
2006-12-31 0.0825£ - -
2006-11-01 0.0825£ 510GBX 5496
2005-08-03 0.075£ 341GBX 455
2004-07-21 0.065£ 223.5GBX 378
2003-07-30 0.055£ 189GBX 357
2002-08-07 0.0475£ 167.5GBX 357
2001-08-08 0.045£ 79.5GBX 364
확대

데이터 출처

  • IEX Cloud — 미국 및 기타 국가에있는 회사에 대한 재무 데이터를 제공하는 미국 제공 업체입니다.
  • • 또한 수익률, 등급 및 기타 통계 정보와 같은 일부 지표에 대한 자체 계산을 사용합니다.