DLB: 배당금 & 이력, 배당락일, Dolby Laboratories 수익률
광고하는

Dolby Laboratories 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.3
배당률 Trailing
0.73%
배당률 Forward
1.11%
배당성향
21.29 %
5개녕평균수익률
1.14%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/11/27 23:05

곧 다가올 배당

배당락 및 배당 일정
배당지급액 $0.25 배당률: 0.28%
배당락일 11/29
배당종류 Quarterly
배당금 지급일 2021/12/08
배당선언일 2021/11/16
주주명부확정일 2021/11/30

시간

출처
"...announced a cash dividend of $0.25 per share of Class A and Class B common stock, payable on December 8, 2021, to stockholders of record as of the close of business on November 30, 2021." → Google 번역
Press Release / Nov 16, 2021

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 76.00 %
연평균배당성장률, CAGR 11.97 %
평균배당 $0.17
연간평균배당 $0.68
평균배당률 0.29%
평균연배당률 1.14%
최소 $0.12 (2016-02-04)
최대 $0.22 (2019-11-25)
Dolby Laboratories
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-16 2021-11-29 2021-11-30 2021-12-08 Quarterly $0.25 0.28% IR
2021-07-29 2021-08-10 2021-08-11 2021-08-19 Quarterly $0.22 0.23% EOD
2021-05-04 2021-05-14 2021-05-17 2021-05-25 Quarterly $0.22 0.23% EOD
2021-01-28 2021-02-08 2021-02-09 2021-02-19 Quarterly $0.22 0.24% EOD
2020-11-12 2020-11-23 2020-11-24 2020-12-04 Quarterly $0.22 0.25% EOD
2020-08-03 2020-08-14 2020-08-17 2020-08-26 Quarterly $0.22 0.32% EOD
2020-05-04 2020-05-15 2020-05-18 2020-05-27 Quarterly $0.22 0.41% EOD
2020-01-29 2020-02-07 2020-02-10 2020-02-20 Quarterly $0.22 0.31% EOD
2019-11-14 2019-11-25 2019-11-26 2019-12-04 Quarterly $0.22 0.32% EOD
2019-08-01 2019-08-09 2019-08-12 2019-08-20 Quarterly $0.19 0.32%
2019-04-30 2019-05-13 2019-05-14 2019-05-22 Quarterly $0.19 0.3% EOD
2019-01-29 2019-02-11 2019-02-12 2019-02-21 Quarterly $0.19 0.3% EOD
2018-10-24 2018-11-02 2018-11-05 2018-11-14 Quarterly $0.19 0.28% EOD
2018-07-25 2018-08-03 2018-08-06 2018-08-14 Quarterly $0.16 0.25% EOD
2018-04-24 2018-05-04 2018-05-07 2018-05-16 Quarterly $0.16 0.26% EOD
2018-01-24 2018-02-02 2018-02-05 2018-02-14 Quarterly $0.16 0.25% EOD
2017-10-25 2017-11-03 2017-11-06 2017-11-15 Quarterly $0.16 0.27% EOD
2017-07-24 2017-08-03 2017-08-07 2017-08-15 Quarterly $0.14 0.27% EOD
2017-05-04 2017-05-08 2017-05-16 Quarterly $0.14 0.27% EOD
2017-01-25 2017-02-02 2017-02-06 2017-02-15 Quarterly $0.14 0.29% EOD
2016-10-26 2016-11-03 2016-11-07 2016-11-16 Quarterly $0.14 0.3% EOD
2016-07-27 2016-08-04 2016-08-08 2016-08-17 Quarterly $0.12 0.25% EOD
2016-04-25 2016-05-05 2016-05-09 2016-05-18 Quarterly $0.12 0.27% EOD
2016-01-27 2016-02-04 2016-02-08 2016-02-17 Quarterly $0.12 0.32% EOD
2015-10-19 2015-10-29 2015-11-02 2015-11-10 Quarterly $0.12 0.34% EOD
2015-07-20 2015-07-30 2015-08-03 2015-08-11 Quarterly $0.10 0.29% EOD
2015-04-21 2015-04-30 2015-05-04 2015-05-12 Quarterly $0.10 0.25% EOD
2015-01-19 2015-01-29 2015-02-02 2015-02-10 Quarterly $0.10 0.26% EOD
2014-10-23 2014-10-30 2014-11-03 2014-11-20 Quarterly $0.10 0.24% EOD
2012-12-11 2012-12-19 2012-12-21 2012-12-27 Other $4.00
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 90$ 96$ 0.9$ 0.95 % 1.01 % 3.1$ 21 %
2020 97$ 69$ 0.9$ 1.28 % 0.91 % 3.0$ 29 %
2019 69$ 64$ 0.8$ 1.23 % 1.15 % 3.2$ 25 %
2018 62$ 66$ 0.7$ 1.02 % 1.08 % 2.9$ 23 %
2017 62$ 53$ 0.6$ 1.09 % 0.94 % 2.6$ 22 %
2016 45$ 45$ 0.5$ 1.10 % 1.11 % 2.4$ 21 %
2015 34$ 37$ 0.4$ 1.14 % 1.25 % 1.7$ 24 %
2014 43$ 43$ 0.1$ 0.23 % 0.23 % 2.0$ 5 %
2012 4.0$ 2.5$ 163 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Dolby Laboratories의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 승인됨
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.22 USD 0.25 USD
배당선언일 2021/07/29 2021/11/16
배당락일 2021/08/10 2021/11/29
이전 다음
배당 0.22 $ 0.25 $
× ×
=
수익 22.00 $ 25.00 $

주가회복 히스토리

Dolby Laboratories
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-29 $0.25 - -
2021-08-10 $0.22 $95.99 1
2021-05-14 $0.22 $95.43 5
2021-02-08 $0.22 $92.03 2
2020-11-23 $0.22 $87.62 1
2020-08-14 $0.22 $69.70 3
2020-05-15 $0.22 $53.65 3
2020-02-07 $0.22 $71.77 6
2019-11-25 $0.22 $69.30 1
2019-08-09 $0.19 $59.14 4
2019-05-13 $0.19 $63.23 1
2019-02-11 $0.19 $62.83 1
2018-11-02 $0.19 $68.85 5
2018-08-03 $0.16 $64.73 3
2018-05-04 $0.16 $61.09 3
2018-02-02 $0.16 $63.37 4
2017-11-03 $0.16 $58.98 3
2017-08-03 $0.14 $51.41 39
2017-05-04 $0.14 $51.50 1
2017-02-02 $0.14 $47.95 1
2016-11-03 $0.14 $46.75 4
2016-08-04 $0.12 $48.95 1
2016-05-05 $0.12 $45.06 1
2016-02-04 $0.12 $37.14 5
2015-10-29 $0.12 $34.79 4
2015-07-30 $0.10 $34.97 1
2015-04-30 $0.10 $40.26 1
2015-01-29 $0.10 $39.05 14
2014-10-30 $0.10 $41.40 1
2012-12-19 $4.00 - -
확대

데이터 출처

  • IEX Cloud — 미국 및 기타 국가에있는 회사에 대한 재무 데이터를 제공하는 미국 제공 업체입니다.
  • Press Release / Nov 16, 2021 — 최근 선언 된 배당금에 대한 공식 정보. 확인 일자 : 2021/11/27
  • • 또한 수익률, 등급 및 기타 통계 정보와 같은 일부 지표에 대한 자체 계산을 사용합니다.