DC: 배당금 & 이력, 배당락일, Currys 수익률
광고하는

Currys 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 2.0
배당률 Trailing
0.03%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
-300.00 %
5개녕평균수익률
0.06%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 22/01/06 22:15

배당지급내역

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -64.44 %
연평균배당성장률, CAGR -18.68 %
평균배당 £0.04
연간평균배당 £0.08
평균배당률 0.03%
평균연배당률 0.06%
최소 0.01£ (2021-12-30)
최대 0.0775£ (2017-08-24)
Currys
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-12-15 2021-12-30 2022-01-21 Interim 0.01£ EOD
2021-06-30 2021-08-19 2021-08-19 2021-09-24 Final 0.03£ 0.02% EOD
2019-12-12 2019-12-24 2019-12-24 2020-01-24 Interim 0.0225£ 0.02% EOD
2019-06-20 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-27 Final 0.045£ 0.04% EOD
2018-12-12 2018-12-27 2018-12-27 2019-01-25 Interim 0.0225£ 0.02% EOD
2018-06-21 2018-08-23 2018-08-23 2018-09-21 Final 0.0775£ 0.05% EOD
2017-12-13 2017-12-28 2017-12-28 2018-01-26 Interim 0.035£ 0.02% EOD
2017-06-28 2017-08-24 2017-08-24 2017-09-22 Final 0.0775£ 0.04% EOD
2016-12-14 2016-12-29 2017-01-27 Interim 0.035£ 0.01% EOD
2016-06-29 2016-08-25 2016-09-23 Final 0.065£ 0.02% EOD
2015-12-16 2015-12-31 2016-01-22 Interim 0.0325£ 0.01% EOD
2015-07-16 2015-08-27 2015-09-25 Final 0.06£ 0.01% EOD
2014-12-17 2015-01-02 2015-01-23 Interim 0.025£ 0.01% EOD
2014-06-26 2014-07-09 2014-07-09 2014-08-01 Final 0.04£ 0.01% EOD
2013-11-14 2013-11-20 2013-11-20 2013-12-13 Interim 0.02£ 0.01% EOD
2013-07-10 2013-08-09 Final 0.0325£ 0.01% EOD
2012-12-31 2012-12-31 Final 0.05£ 0.02% EOD
2012-11-21 2012-12-14 Interim 0.0175£ 0.01% EOD
2012-07-04 2012-08-03 Final 0.0325£ 0.02% EOD
2011-12-23 2012-01-27 2012-02-10 Special 1.72£ 1.09% EOD
2011-12-31 2011-12-31 Final 0.05£ 0.03% EOD
2011-11-16 0.0175£ 0.01% EOD
2011-07-06 0.05£ 0.02% EOD
2010-12-31 2010-12-31 Final 0.05£ 0.03% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.0435£ 0.07% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.0435£ 0.14% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.0325£ 0.03% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final 0.018£ 0.01% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 151GBX 112GBX 0.0£ 0.04 % 0.03 % -0.0£ -300 %
2019 147GBX 131GBX 0.068£ 0.05 % 0.05 % 0.1£ 96 %
2018 116GBX 142GBX 0.1£ 0.07 % 0.09 % -0.2£ -43 %
2017 200GBX 190GBX 0.11£ 0.06 % 0.06 % 0.2£ 51 %
2016 349GBX 362GBX 0.1£ 0.03 % 0.03 % 0.2£ 53 %
2015 500GBX 464GBX 0.12£ 0.03 % 0.02 %
2014 308GBX 308GBX 0.0£ 0.01 % 0.01 %
2013 282GBX 265GBX 0.053£ 0.02 % 0.02 %
2012 207GBX 174GBX 1.8£ 1.04 % 0.88 %
2011 148GBX 169GBX 0.12£ 0.07 % 0.08 %
2010 189GBX 189GBX 0.1£ 0.03 % 0.03 %
2009 63GBX 63GBX 0.044£ 0.07 % 0.07 %
2008 30GBX 30GBX 0.044£ 0.14 % 0.14 %
2007 116GBX 116GBX 0.033£ 0.03 % 0.03 %
2006 0.02£
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Currys의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Interim Interim
배당 0.01 GBP 0.01 GBP
배당선언일 2021/12/15 -
배당락일 2021/12/30 2022/08/19

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.01 £ 0.01 £
× ×
=
수익 1.00 £ 1.00 £

주가회복 히스토리

Currys
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-12-30 0.01£ - -
2021-08-19 0.03£ 136.1GBX 103
2019-12-24 0.0225£ 147.1GBX 707
2019-09-05 0.045£ 115.5GBX 110
2018-12-27 0.0225£ 116.2GBX 362
2018-08-23 0.0775£ 167.4GBX -
2017-12-28 0.035£ 200GBX -
2017-08-24 0.0775£ 180.8GBX 126
2016-12-29 0.035£ 349GBX -
2016-08-25 0.065£ 374.3GBX -
2015-12-31 0.0325£ 500GBX -
2015-08-27 0.06£ 430.2GBX 126
2015-01-02 0.025£ 461.1GBX 363
2014-07-09 0.04£ 308GBX 177
2013-11-20 0.02£ 281.5GBX 231
2013-07-10 0.0325£ 248GBX 133
2012-12-31 0.05£ 206.5GBX 191
2012-11-21 0.0175£ 194GBX 40
2012-07-04 0.0325£ 138.5GBX 140
2012-01-27 1.72£ 158GBX 299
2011-12-31 0.05£ - -
2011-11-16 0.0175£ 148.0651GBX 72
2011-07-06 0.05£ 209.5894GBX 735
2010-12-31 0.05£ 189.2409GBX 187
2009-12-31 0.0435£ 62.965GBX 365
2008-12-31 0.0435£ 30.0911GBX 365
2007-12-31 0.0325£ 115.503GBX 1096
2006-12-31 0.018£ - -
확대