CNKS: 배당금 & 이력, 배당락일, Cenkos Securities 수익률
광고하는

Cenkos Securities 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
0.05%
배당률 Forward
0.02%
배당성향
75.00 %
5개녕평균수익률
6.96%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 05:26

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -75.00 %
연평균배당성장률, CAGR -24.21 %
평균배당 £0.0277272727272727
연간평균배당 £0.061
평균배당률 2.98%
평균연배당률 6.96%
최소 0.01£ (2016-04-28)
최대 0.06£ (2016-02-25)
Cenkos Securities
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-09-09 2021-10-07 2021-10-07 2021-11-04 Interim 0.0125£ 1.52% EOD
2021-03-22 2021-05-13 2021-05-13 2021-06-17 Final 0.025£ 3.03% EOD
2020-10-02 2020-10-22 2020-10-22 2020-11-20 Interim 0.01£ 2.0% EOD
2020-04-30 2020-06-04 2020-06-04 2020-07-02 Final 0.01£ 1.82% EOD
2019-09-18 2019-10-03 2019-10-03 2019-11-05 Interim 0.02£ 4.26% EOD
2019-03-26 2019-05-02 2019-05-02 2019-05-31 Final 0.025£ 3.68% EOD
2018-09-18 2018-10-04 2018-10-04 2018-11-02 Interim 0.02£ 2.72% EOD
2018-03-23 2018-05-03 2018-05-03 2018-05-31 Final 0.045£ 4.31% EOD
2017-09-26 2017-10-12 2017-10-12 2017-11-09 Interim 0.045£ 3.95% EOD
2017-03-31 2017-04-27 2017-04-27 2017-05-26 Final 0.05£ 4.46% EOD
2016-09-21 2016-10-06 2016-10-06 2016-11-07 Interim 0.01£ 1.09% EOD
2016-03-23 2016-04-28 2016-04-28 2016-05-27 Final 0.01£ 0.69% EOD
2016-02-16 2016-02-25 2016-02-25 2016-03-24 Interim 0.06£ 3.85% EOD
2015-09-22 2015-10-08 2015-10-08 2015-11-05 Interim 0.07£ 4.01% EOD
2015-03-30 2015-04-30 2015-04-30 2015-05-28 Final 0.1£ 5.19% EOD
2014-09-17 2014-10-09 2014-10-09 2014-11-06 Interim 0.07£ 3.64% EOD
2014-03-26 2014-04-30 2014-04-30 2014-05-28 Final 0.085£ 5.3% EOD
2013-10-09 2013-11-07 Interim 0.035£ 3.68% EOD
2013-04-17 2013-05-14 Final 0.04£ 4.47% EOD
2012-10-10 2012-11-15 Interim 0.035£ 5.0% EOD
2012-04-11 0.01£ 1.58% EOD
2011-10-12 2011-11-11 Interim 0.04£ 5.0% EOD
2011-03-23 2011-04-28 Final 0.04£ 4.06% EOD
2011-01-05 2011-02-04 Interim 0.02£ EOD
2010-10-06 2010-11-04 Interim 0.02£ 1.89% EOD
2010-03-03 0.05£ 4.33% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.2£ 16.91% EOD
2009-10-07 0.15£ 7.43% EOD
2009-04-22 0.05£ 4.15% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.1£ EOD
2008-10-08 0.05£ 4.2% EOD
2008-05-07 0.12£ 6.11% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.22£ 9.91% EOD
2007-10-03 0.1£ 4.07% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1,130GBX 7.7GBX 0.038£ 0.49 % 0.00 % 0.1£ 75 %
2020 0.57GBX 0.50GBX 0.0£ 4.00 % 3.54 % 0.0£ 200 %
2019 0.6GBX 0.56GBX 0.05£ 7.99 % 7.50 %
2018 0.7GBX 0.96GBX 0.07£ 6.75 % 9.03 % 0.0£ 163 %
2017 1.1GBX 1.0GBX 0.10£ 9.48 % 8.84 % 0.1£ 158 %
2016 0.7GBX 1.2GBX 0.1£ 6.57 % 11.11 % 0.1£ 114 %
2015 1.7GBX 1.8GBX 0.2£ 9.40 % 10.15 %
2014 1.7GBX 1.9GBX 0.16£ 8.15 % 8.88 %
2013 1.4GBX 0.95GBX 0.08£ 7.87 % 5.45 %
2012 0.72GBX 0.65GBX 0.05£ 6.97 % 6.29 %
2011 0.68GBX 0.87GBX 0.1£ 11.55 % 14.81 %
2010 1.1GBX 1.1GBX 0.1£ 6.22 % 6.45 %
2009 1.2GBX 1.5GBX 0.4£ 27.24 % 33.83 %
2008 1.0GBX 1.7GBX 0.3£ 15.93 % 26.73 %
2007 2.2GBX 2.2GBX 0.3£ 14.45 % 14.41 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Cenkos Securities의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Interim Interim
배당 0.01 GBP 0.01 GBP
배당선언일 2021/09/09 -
배당락일 2021/10/07 2022/06/04

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.01 £ 0.01 £
× ×
=
수익 1.25 £ 1.25 £

주가회복 히스토리

Cenkos Securities
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-10-07 0.0125£ 0.82GBX 1
2021-05-13 0.025£ 0.825GBX 1
2020-10-22 0.01£ 0.5GBX 1
2020-06-04 0.01£ 0.55GBX 160
2019-10-03 0.02£ 0.47GBX 1
2019-05-02 0.025£ 0.68GBX 656
2018-10-04 0.02£ 0.735GBX 5
2018-05-03 0.045£ 1.045GBX 7
2017-10-12 0.045£ 1.14GBX 90
2017-04-27 0.05£ 1.12GBX 1
2016-10-06 0.01£ 0.92GBX 1
2016-04-28 0.01£ 1.45GBX 1
2016-02-25 0.06£ 1.56GBX 6
2015-10-08 0.07£ 1.745GBX 5
2015-04-30 0.1£ 1.925GBX 1
2014-10-09 0.07£ 1.925GBX 5
2014-04-30 0.085£ 1.605GBX 1
2013-10-09 0.035£ 0.95GBX 1
2013-04-17 0.04£ 0.895GBX 1
2012-10-10 0.035£ 0.7GBX 6
2012-04-11 0.01£ 0.63375GBX 169
2011-10-12 0.04£ 0.8GBX 1
2011-03-23 0.04£ 0.985GBX 28
2011-01-05 0.02£ - -
2010-10-06 0.02£ 1.06GBX 1
2010-03-03 0.05£ 1.155GBX 5
2009-12-31 0.2£ 1.1825GBX 4
2009-10-07 0.15£ 2.02GBX 1707
2009-04-22 0.05£ 1.205GBX 29
2008-12-31 0.1£ - -
2008-10-08 0.05£ 1.19GBX 191
2008-05-07 0.12£ 1.965GBX 499
2007-12-31 0.22£ 2.22GBX 1
2007-10-03 0.1£ 2.46GBX 1
확대