CCMP: 배당금 & 이력, 배당락일, Cabot Microelectronics 수익률
광고하는

Cabot Microelectronics 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.5
배당률 Trailing
1.26%
배당률 Forward
1.28%
배당성향
25.14 %
5개녕평균수익률
1.42%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %

배당관련 최신 자료 21/11/27 07:58

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 144.44 %
연평균배당성장률, CAGR 19.57 %
평균배당 $0.33
연간평균배당 $1.39
평균배당률 0.35%
평균연배당률 1.42%
최소 $0.18 (2016-03-15)
최대 $0.44 (2020-03-23)
Cabot Microelectronics
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-09-29 2021-10-12 2021-10-13 2021-11-05 Quarterly $0.46 0.38% EOD
2021-06-09 2021-06-22 2021-06-23 2021-07-30 Quarterly $0.46 0.31% EOD
2021-03-03 2021-03-22 2021-03-23 2021-04-23 Quarterly $0.46 0.27% EOD
2020-12-07 2020-12-21 2020-12-22 2021-01-29 Quarterly $0.44 0.31% EOD
2020-10-01 2020-10-08 2020-10-12 2020-11-06 Quarterly $0.44 0.28% EOD
2020-06-09 2020-06-23 2020-06-24 2020-07-31 Quarterly $0.44 0.32% EOD
2020-03-04 2020-03-23 2020-03-24 2020-04-24 Quarterly $0.44 0.48% EOD
2019-12-06 2019-12-19 2019-12-20 2020-01-30 Quarterly $0.42 0.3% EOD
2019-09-25 2019-10-08 2019-10-09 2019-10-30 Quarterly $0.42 0.31% EOD
2019-06-12 2019-06-24 2019-06-25 2019-07-30 Quarterly $0.42 0.39% EOD
2019-03-06 2019-03-20 2019-03-21 2019-04-30 Quarterly $0.42 0.38% EOD
2018-12-07 2018-12-20 2018-12-21 2019-01-30 Quarterly $0.40 0.46% EOD
2018-09-26 2018-10-08 2018-10-09 2018-10-30 Quarterly $0.40 0.41%
2018-09-26 2018-10-05 2018-10-09 2018-10-30 Quarterly $0.40 0.4%
2018-06-12 2018-06-22 2018-06-25 2018-07-30 Quarterly $0.40 0.37% EOD
2018-03-05 2018-03-22 2018-03-23 2018-04-30 Quarterly $0.40 0.36% EOD
2017-12-11 2017-12-21 2017-12-22 2018-01-30 Quarterly $0.20 0.21% EOD
2017-09-12 2017-09-22 2017-09-25 2017-10-30 Quarterly $0.20 0.26% EOD
2017-06-21 2017-06-23 2017-07-28 Quarterly $0.20 0.27% EOD
2017-03-07 2017-03-21 2017-03-23 2017-04-28 Quarterly $0.20 0.28% EOD
2016-12-08 2016-12-21 2016-12-23 2017-01-30 Quarterly $0.18 0.28% EOD
2016-09-22 2016-09-29 2016-10-03 2016-10-28 Quarterly $0.18 0.34% EOD
2016-06-06 2016-06-21 2016-06-23 2016-07-29 Quarterly $0.18 0.42% EOD
2016-01-07 2016-03-15 2016-03-17 2016-04-15 Quarterly $0.18 0.45% EOD
2012-03-02 2012-02-23 2012-03-01 Other $15.00
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 133$ 158$ 1.4$ 0.87 % 1.04 % 5.5$ 25 %
2020 151$ 142$ 1.8$ 1.24 % 1.16 % 7.4$ 24 %
2019 144$ 121$ 1.7$ 1.39 % 1.16 % 6.7$ 25 %
2018 95$ 106$ 2.0$ 1.89 % 2.10 % 5.2$ 38 %
2017 94$ 78$ 0.8$ 1.03 % 0.85 % 3.6$ 22 %
2016 63$ 47$ 0.7$ 1.53 % 1.14 % 2.7$ 27 %
2012 15$ 1.9$ 785 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Cabot Microelectronics의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.46 USD 0.46 USD
배당선언일 2021/09/29 -
배당락일 2021/10/12 2021/12/21

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.46 $ 0.46 $
× ×
=
수익 46.00 $ 46.00 $

주가회복 히스토리

Cabot Microelectronics
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-10-12 $0.46 - -
2021-06-22 $0.46 - -
2021-03-22 $0.46 - -
2020-12-21 $0.44 $140.20 1
2020-10-08 $0.44 $155.46 1
2020-06-23 $0.44 $136.92 7
2020-03-23 $0.44 $91.18 1
2019-12-19 $0.42 $141.19 1
2019-10-08 $0.42 $134.22 1
2019-06-24 $0.42 $107.21 2
2019-03-20 $0.42 $111.64 1
2018-12-20 $0.40 $87.82 6
2018-10-08 $0.40 $98.99 24
2018-10-05 $0.40 $100.07 27
2018-06-22 $0.40 $109.28 13
2018-03-22 $0.40 $111.49 4
2017-12-21 $0.20 $94.70 1
2017-09-22 $0.20 $75.53 5
2017-06-21 $0.20 $74.33 2
2017-03-21 $0.20 $72.46 1
2016-12-21 $0.18 $63.50 6
2016-09-29 $0.18 $52.75 1
2016-06-21 $0.18 $43.29 2
2016-03-15 $0.18 $39.72 2
2012-03-02 $15.00 - -
확대