BRW: 배당금 & 이력, 배당락일, Brewin Dolphin 수익률
광고하는

Brewin Dolphin 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 2.5
배당률 Trailing
0.05%
배당률 Forward
0.03%
배당성향
131.82 %
5개녕평균수익률
394.28%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 22/01/13 23:49

배당지급내역

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 8.21 %
연평균배당성장률, CAGR 1.59 %
평균배당 £0.07585
연간평균배당 £0.1517
평균배당률 2.28%
평균연배당률 394.28%
최소 0.0425£ (2017-05-25)
최대 0.12£ (2019-01-10)
Brewin Dolphin
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-24 2022-01-06 2022-02-09 Final 0.111£ 0.03% IR
2021-05-13 2021-05-20 2021-05-20 2021-06-11 Interim 0.046£ 1.34% EOD
2020-11-25 2021-01-07 2021-01-07 2021-02-10 Final 0.099£ 3.18% EOD
2020-05-13 2020-05-21 2020-05-21 2020-06-12 Interim 0.044£ 1.63% EOD
2019-11-27 2020-01-09 2020-01-09 2020-02-12 Final 0.12£ 3.35% EOD
2019-05-10 2019-05-23 2019-05-23 2019-06-14 Interim 0.044£ 1.45% EOD
2018-11-28 2019-01-10 2019-01-10 2019-02-06 Final 0.12£ 3.61% EOD
2018-05-16 2018-05-24 2018-05-24 2018-06-15 Interim 0.044£ 1.16% EOD
2017-11-29 2018-01-11 2018-01-11 2018-02-07 Final 0.1075£ 2.83% EOD
2017-05-17 2017-05-25 2017-05-25 2017-06-16 Interim 0.0425£ 1.27% EOD
2016-11-30 2017-02-16 2017-02-16 2017-03-10 Final 0.0915£ 2.99% EOD
2016-05-19 2016-05-26 2016-05-26 2016-06-17 Interim 0.0385£ 1.52% EOD
2015-12-02 2016-02-18 2016-02-18 2016-03-11 Final 0.0825£ 3.26% EOD
2015-05-27 2015-06-04 2015-06-04 2015-06-26 Interim 0.0375£ 1.17% EOD
2014-12-03 2015-03-05 2015-03-23 Final 0.0625£ 2.01% EOD
2014-05-28 2014-06-04 2014-06-04 2014-07-04 Interim 0.0365£ 1.14% EOD
2013-12-04 2014-02-26 2014-02-26 2014-03-28 Final 0.0505£ 1.54% EOD
2013-06-12 2013-06-28 Interim 0.0355£ 1.54% EOD
2013-03-06 2013-04-08 Final 0.036£ 1.81% EOD
2012-08-22 2012-09-21 Interim 0.0355£ 2.4% EOD
2012-03-14 0.0355£ 2.11% EOD
2011-08-24 2011-09-22 Interim 0.0355£ 2.73% EOD
2011-03-09 2011-04-05 Final 0.0355£ 2.03% EOD
2010-08-25 2010-09-22 Interim 0.0355£ 2.98% EOD
2010-03-10 0.0355£ 2.74% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.071£ 5.14% EOD
2009-08-19 0.0355£ 2.57% EOD
2009-03-11 0.0355£ 3.3% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.071£ 6.81% EOD
2008-08-20 0.0355£ 3.49% EOD
2008-03-05 0.035£ 2.23% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.0687£ 4.16% EOD
2007-10-03 0.03375£ 1.78% EOD
2007-03-14 0.02875£ 1.57% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final 0.0625£ 0.03% EOD
2006-10-04 0.0275£ 0.02% EOD
2006-03-08 0.025£ 0.01% EOD
2005-10-05 0.025£ 0.02% EOD
2005-03-02 0.02£ 0.02% EOD
2004-10-06 0.02£ 0.02% EOD
2004-03-03 0.015£ 0.01% EOD
2003-09-03 0.01£ 0.02% EOD
2003-03-06 0.01£ 0.03% EOD
2002-09-04 0.015£ 0.02% EOD
2002-03-06 0.02£ 0.02% EOD
2001-09-05 0.015£ 0.02% EOD
2000-09-04 0.0125£ 0.0% EOD
2000-03-06 0.02£ 0.0% EOD
1999-08-31 0.01£ 0.01% EOD
1999-03-08 0.016£ 0.01% EOD
1998-09-01 0.007£ 0.0% EOD
1998-03-16 0.01283£ 0.0% EOD
1997-09-01 0.00592£ 0.0% EOD
1997-03-10 0.01085£ 0.01% EOD
1996-08-27 0.00493£ 0.0% EOD
1996-03-04 0.00987£ 0.01% EOD
1995-08-29 0.00395£ 0.0% EOD
1995-02-13 0.00789£ 0.01% EOD
1994-08-15 0.00197£ 0.0% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2022 342GBX 354GBX 0.11£ 3.13 % 3.25 % 0.0£
2021 370GBX 45GBX 0.15£ 32.38 % 3.92 % 0.1£ 132 %
2020 3.1GBX 2.7GBX 0.16£ 597.54 % 537.70 % 0.2£ 103 %
2019 3.7GBX 3.2GBX 0.16£ 513.59 % 440.39 % 0.2£ 96 %
2018 3.2GBX 3.5GBX 0.15£ 431.07 % 469.91 % 0.2£ 84 %
2017 3.9GBX 3.4GBX 0.13£ 396.83 % 343.59 % 0.2£ 84 %
2016 3.1GBX 2.6GBX 0.12£ 457.80 % 396.59 % 0.1£ 86 %
2015 3.1GBX 3.0GBX 0.1£ 335.94 % 322.48 % 0.1£ 111 %
2014 3.0GBX 3.0GBX 0.09£ 287.85 % 291.95 % 0.1£ 97 %
2013 3.1GBX 2.4GBX 0.072£ 294.82 % 234.43 % 0.1£ 89 %
2012 2.1GBX 1.6GBX 0.07£ 440.26 % 343.83 %
2011 1.4GBX 1.5GBX 0.07£ 475.74 % 518.25 %
2010 1.6GBX 1.3GBX 0.07£ 527.49 % 447.10 %
2009 1.4GBX 1.4GBX 0.14£ 1044.12 % 1028.99 %
2008 1.0GBX 1.2GBX 0.14£ 1148.73 % 1357.31 %
2007 1.7GBX 2.0GBX 0.13£ 660.46 % 795.15 %
2006 187GBX 177GBX 0.12£ 6.50 % 6.17 %
2005 133GBX 129GBX 0.05£ 3.49 % 3.38 %
2004 82GBX 93GBX 0.04£ 3.75 % 4.29 %
2003 67GBX 50GBX 0.0£ 4.04 % 3.01 %
2002 61GBX 78GBX 0.04£ 4.49 % 5.74 %
2001 98GBX 98GBX 0.02£ 1.53 % 1.53 %
2000 265GBX 771GBX 0.033£ 0.42 % 1.23 %
1999 0.03£
1998 354GBX 354GBX 0.020£ 0.56 % 0.56 %
1997 0.017£
1996 158GBX 158GBX 0.015£ 0.94 % 0.94 %
1995 148GBX 132GBX 0.012£ 0.90 % 0.80 %
1994 150GBX 150GBX 0.002£ 0.13 % 0.13 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Brewin Dolphin의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Final Final
배당 0.11 GBP 0.11 GBP
배당선언일 2021/11/24 -
배당락일 2022/01/06 2022/05/20

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.11 £ 0.11 £
× ×
=
수익 11.10 £ 11.10 £

주가회복 히스토리

Brewin Dolphin
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2022-01-06 0.111£ 354GBX -
2021-05-20 0.046£ 3.44GBX 1
2021-01-07 0.099£ 3.115GBX 84
2020-05-21 0.044£ 2.7GBX 5
2020-01-09 0.12£ 3.582GBX 6
2019-05-23 0.044£ 3.036GBX 1
2019-01-10 0.12£ 3.324GBX 96
2018-05-24 0.044£ 3.792GBX 1169
2018-01-11 0.1075£ 3.798GBX 4
2017-05-25 0.0425£ 3.346GBX 5
2017-02-16 0.0915£ 3.058GBX 11
2016-05-26 0.0385£ 2.526GBX 1
2016-02-18 0.0825£ 2.534GBX 4
2015-06-04 0.0375£ 3.208GBX 39
2015-03-05 0.0625£ 3.105GBX 11
2014-06-04 0.0365£ 3.2GBX 1
2014-02-26 0.0505£ 3.284GBX 1
2013-06-12 0.0355£ 2.31GBX 1
2013-03-06 0.036£ 1.99GBX 15
2012-08-22 0.0355£ 1.479GBX 1
2012-03-14 0.0355£ 1.68GBX 2
2011-08-24 0.0355£ 1.3GBX 1
2011-03-09 0.0355£ 1.752GBX 13
2010-08-25 0.0355£ 1.19GBX 2
2010-03-10 0.0355£ 1.295GBX 2
2009-12-31 0.071£ 1.38GBX 4
2009-08-19 0.0355£ 1.38GBX 1
2009-03-11 0.0355£ 1.075GBX 1
2008-12-31 0.071£ 1.0425GBX 2
2008-08-20 0.0355£ 1.0175GBX 2
2008-03-05 0.035£ 1.57GBX 1
2007-12-31 0.0687£ 1.65GBX 1
2007-10-03 0.03375£ 1.9GBX 1
2007-03-14 0.02875£ 1.83GBX 1
2006-12-31 0.0625£ - -
2006-10-04 0.0275£ 158GBX 5528
2006-03-08 0.025£ 186.14GBX 5738
2005-10-05 0.025£ 133GBX 154
2005-03-02 0.02£ 124.937GBX 217
2004-10-06 0.02£ 81.5GBX 147
2004-03-03 0.015£ 105GBX 364
2003-09-03 0.01£ 66.5GBX 182
2003-03-06 0.01£ 32.5GBX 181
2002-09-04 0.015£ 61GBX 364
2002-03-06 0.02£ 94.75GBX 728
2001-09-05 0.015£ 98GBX 910
2000-09-04 0.0125£ 265GBX 7749
2000-03-06 0.02£ 1,277GBX -
1999-08-31 0.01£ - -
1999-03-08 0.016£ - -
1998-09-01 0.007£ - -
1998-03-16 0.01283£ 353.5GBX 721
1997-09-01 0.00592£ - -
1997-03-10 0.01085£ - -
1996-08-27 0.00493£ - -
1996-03-04 0.00987£ 158GBX 742
1995-08-29 0.00395£ 148GBX 188
1995-02-13 0.00789£ 115.5GBX 197
1994-08-15 0.00197£ 150GBX 567
확대