AQSG: 배당금 & 이력, 배당락일, Aquila Services 수익률
광고하는

Aquila Services 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 2.8
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
5개녕평균수익률
1.78%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 09:10

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -77.94 %
연평균배당성장률, CAGR -26.09 %
평균배당 £0.00
연간평균배당 £0.01
평균배당률 0.98%
평균연배당률 1.78%
최소 £0.00 (2020-12-10)
최대 £0.01 (2019-07-18)
Aquila Services
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-06-24 2021-07-15 2021-07-15 2021-08-02 £0.00 1.54% EOD
2020-11-27 2020-12-10 2020-12-10 2020-12-21 £0.00 0.58% EOD
2019-11-26 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-20 £0.00 0.9% EOD
2019-06-27 2019-07-18 2019-07-18 2019-08-02 £0.01 1.88% EOD
2018-11-26 2018-12-06 2018-12-06 2018-12-21 £0.00 0.85% EOD
2018-06-28 2018-07-19 2018-07-19 2018-08-03 £0.01 1.33% EOD
2017-11-29 2017-12-07 2017-12-07 2017-12-22 £0.00 0.66% EOD
2017-07-20 £0.01 1.1% EOD
2016-12-08 £0.00 0.56% EOD
2016-08-04 £0.00 0.98% EOD
2015-12-10 £0.00 0.47% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 38GBX 1.1GBX 0.00£ 0.35 % 0.01 %
2020 0.3GBX 0.28GBX 0.002£ 0.53 % 0.58 %
2019 0.33GBX 0.31GBX 0.01£ 2.87 % 2.77 % 0.0GBX 90 %
2018 0.3GBX 0.40GBX 0.008£ 2.10 % 2.47 % 0.0GBX 84 %
2017 0.37GBX 0.41GBX 0.008£ 1.87 % 2.08 % 0.0GBX 76 %
2016 0.4GBX 0.45GBX 0.007£ 1.51 % 1.62 %
2015 0.47GBX 0.32GBX 0.002£ 0.68 % 0.47 %
확대

주가회복 히스토리

Aquila Services
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-07-15 £0.00 26 1
2020-12-10 £0.00 26 1
2019-12-05 £0.00 34 1
2019-07-18 £0.01 32 1
2018-12-06 £0.00 34 1
2018-07-19 £0.01 42 1
2017-12-07 £0.00 40 1
2017-07-20 £0.01 46 1
2016-12-08 £0.00 43 1
2016-08-04 £0.00 45 1
2015-12-10 £0.00 47 1
확대