ABDN: 배당금 & 이력, 배당락일, Abrdn 수익률
광고하는

Abrdn 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.7
배당률 Trailing
0.06%
배당률 Forward
0.03%
배당성향
22.12 %
5개녕평균수익률
8.72%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 05:28

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 14.83 %
연평균배당성장률, CAGR 2.80 %
평균배당 £0.125409090909091
연간평균배당 £0.2759
평균배당률 4.45%
평균연배당률 8.72%
최소 0.0647£ (2016-09-08)
최대 0.3399£ (2018-10-24)
Abrdn
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-03-09 2021-08-19 2021-08-19 2021-09-28 Interim 0.073£ 2.77% EOD
2021-03-09 2021-04-15 2021-04-15 2021-05-25 Final 0.073£ 2.56% EOD
2020-03-10 2020-08-20 2020-08-20 2020-09-29 Interim 0.073£ 2.97% EOD
2020-03-10 2020-04-02 2020-04-02 2020-05-19 Final 0.143£ 7.42% EOD
2019-08-07 2019-08-15 2019-08-15 2019-09-24 Interim 0.073£ 3.07% EOD
2019-03-13 2019-04-11 2019-04-11 2019-05-21 Final 0.143£ 5.36% EOD
2018-10-19 2018-10-24 2018-11-02 Special 0.3399£ 13.16% EOD
2018-02-23 2018-08-16 2018-08-16 2018-09-25 Interim 0.073£ 2.32% EOD
2018-02-23 2018-04-19 2018-04-19 2018-05-30 Final 0.143£ 3.92% EOD
2016-12-22 2017-09-07 2017-09-07 2017-10-18 Interim 0.07£ 1.7% EOD
2016-12-22 2017-04-13 2017-05-23 Final 0.1335£ 3.62% EOD
2016-01-11 2016-09-08 2016-10-19 Interim 0.0647£ 1.81% EOD
2016-01-11 2016-04-14 2016-05-24 Final 0.1234£ 3.56% EOD
2015-01-23 2015-09-10 2015-10-20 Interim 0.0602£ 1.45% EOD
2015-01-23 2015-04-09 2015-05-19 Final 0.1143£ 2.41% EOD
2014-09-04 2015-03-16 2015-04-01 Special 0.73£ 15.58% EOD
2013-11-26 2014-09-10 2014-10-21 Interim 0.056£ 1.29% EOD
2013-11-26 2014-04-09 2014-05-22 Final 0.1058£ 2.6% EOD
2013-09-11 2013-10-29 Interim 0.0522£ 1.42% EOD
2013-04-03 2013-05-21 Final 0.098£ 2.65% EOD
2012-08-22 2012-11-14 Interim 0.049£ 1.71% EOD
2012-03-21 0.00094£ 0.04% EOD
2011-08-17 2011-11-18 Interim 0.0435£ 2.02% EOD
2011-03-16 2011-05-25 Final 0.0865£ 4.07% EOD
2010-08-18 2010-11-18 Interim 0.0435£ 1.96% EOD
2010-03-17 0.00082£ 0.04% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.1224£ 5.3% EOD
2009-08-12 0.00042£ 0.02% EOD
2009-03-18 0.00078£ 0.04% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.1177£ 5.7% EOD
2008-08-13 0.00041£ 0.02% EOD
2008-03-19 0.00078£ 0.03% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.115£ 4.45% EOD
2007-09-12 0.00039£ 0.01% EOD
2007-03-28 0.00055£ 0.02% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final 0.054£ EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1,130GBX 14GBX 0.15£ 1.03 % 0.01 % 0.7£ 22 %
2020 2.8GBX 2.6GBX 0.22£ 8.39 % 7.68 % -0.4£ -53 %
2019 3.3GBX 2.8GBX 0.22£ 7.78 % 6.58 % -0.0£ -540 %
2018 2.6GBX 3.3GBX 0.56£ 16.75 % 21.65 % 0.2£ 293 %
2017 4.3GBX 4.0GBX 0.20£ 5.12 % 4.69 % 0.2£ 93 %
2016 3.7GBX 3.4GBX 0.19£ 5.55 % 5.06 % 0.2£ 94 %
2015 3.9GBX 4.4GBX 0.90£ 20.65 % 23.21 %
2014 4.3GBX 4.1GBX 0.16£ 3.92 % 3.79 %
2013 3.8GBX 3.8GBX 0.15£ 3.92 % 3.92 %
2012 3.5GBX 2.7GBX 0.050£ 1.85 % 1.41 %
2011 2.2GBX 2.2GBX 0.1£ 5.83 % 5.91 %
2010 2.3GBX 2.2GBX 0.044£ 2.02 % 1.92 %
2009 2.3GBX 2.1GBX 0.12£ 5.92 % 5.35 %
2008 2.1GBX 2.4GBX 0.12£ 4.95 % 5.76 %
2007 2.6GBX 3.1GBX 0.12£ 3.76 % 4.49 %
2006 0.05£
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Abrdn의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Interim Interim
배당 0.07 GBP 0.07 GBP
배당선언일 2021/03/09 -
배당락일 2021/08/19 2022/04/02

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.07 £ 0.07 £
× ×
=
수익 7.30 £ 7.30 £

주가회복 히스토리

Abrdn
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-08-19 0.073£ 2.631GBX 1
2021-04-15 0.073£ 2.85GBX 1
2020-08-20 0.073£ 2.456GBX 50
2020-04-02 0.143£ 1.9275GBX 1
2019-08-15 0.073£ 2.381GBX 1
2019-04-11 0.143£ 2.666GBX 1
2018-10-24 0.3399£ 2.5835GBX 1
2018-08-16 0.073£ 3.140481GBX 1
2018-04-19 0.143£ 3.647331GBX 1
2017-09-07 0.07£ 4.109459GBX 1
2017-04-13 0.1335£ 3.687GBX 12
2016-09-08 0.0647£ 3.565GBX 14
2016-04-14 0.1234£ 3.467GBX 119
2015-09-10 0.0602£ 4.138GBX 6
2015-04-09 0.1143£ 4.738GBX 1
2015-03-16 0.73£ 4.685GBX 1
2014-09-10 0.056£ 4.344537GBX 1
2014-04-09 0.1058£ 4.071537GBX 13
2013-09-11 0.0522£ 3.672702GBX 5
2013-04-03 0.098£ 3.69403GBX 8
2012-08-22 0.049£ 2.867565GBX 15
2012-03-21 0.00094£ 2.52205GBX 117
2011-08-17 0.0435£ 2.148808GBX 14
2011-03-16 0.0865£ 2.12748GBX 1
2010-08-18 0.0435£ 2.22239GBX 14
2010-03-17 0.00082£ 2.221323GBX 8
2009-12-31 0.1224£ 2.308769GBX 5
2009-08-12 0.00042£ 2.020839GBX 1
2009-03-18 0.00078£ 1.844882GBX 2
2008-12-31 0.1177£ 2.065648GBX 2
2008-08-13 0.00041£ 2.456792GBX 1
2008-03-19 0.00078£ 2.423557GBX 6
2007-12-31 0.115£ 2.584616GBX 1
2007-09-12 0.00039£ 2.952752GBX 1
2007-03-28 0.00055£ 3.170054GBX 1
2006-12-31 0.054£ - -
확대