ZTO: 배당금 & 이력, 배당락일, ZTO Express (Cayman) 수익률
광고하는

ZTO Express (Cayman) 배당 2021

4 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.5
배당률 Trailing
0.86%
배당률 Forward
0.86%
배당성향
40.00 %
5개녕평균수익률
1.10%
배당안정성
60 %
배당성장안정성
40 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 01:18

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 2.0
배당안정성 60 %
배당성장안정성 40 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.242133333333333
연간평균배당 $0.242133333333333
평균배당률 1.22%
평균연배당률 1.10%
최소 $0.1935 (2018-03-22)
최대 $0.2975 (2020-04-07)
ZTO Express (Cayman)
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-03-17 2021-04-07 2021-04-08 2021-04-22 Other $0.25 0.88% EOD
2020-03-17 2020-04-07 2020-04-08 2020-04-20 Other $0.2975 1.08% EOD
2019-03-15 2019-03-29 2019-04-01 2019-04-08 Other $0.2354 1.29% EOD
2018-03-12 2018-03-22 2018-03-23 2018-03-29 Other $0.1935 1.29% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 26$ 31$ 0.3$ 0.81 % 0.96 % 0.63$ 40 %
2020 29$ 30$ 0.30$ 0.99 % 1.02 % 0.92$ 32 %
2019 23$ 20$ 0.24$ 1.20 % 1.01 % 0.91$ 26 %
2018 16$ 17$ 0.19$ 1.12 % 1.22 % 0.80$ 24 %
확대

주가회복 히스토리

ZTO Express (Cayman)
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-04-07 $0.25 $28.46 5
2020-04-07 $0.2975 $27.47 1
2019-03-29 $0.2354 $18.28 3
2018-03-22 $0.1935 $14.98 4
확대