TFIF: 배당금 & 이력, 배당락일, TwentyFour Income Fund 수익률
광고하는

TwentyFour Income Fund 배당 2023

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 3.3
배당률 Trailing
0.10%
배당률 Forward
0.08%
배당성향
80.13 %
5개녕평균수익률
369.95%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %

배당관련 최신 자료 23/07/27 23:31

배당지급내역

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 2.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 40 %
단순배당성장률 -2.90 %
연평균배당성장률, CAGR -0.59 %
평균배당 £0.016755
연간평균배당 £0.06702
평균배당률 1.53%
평균연배당률 369.95%
최소 0.015£ (2018-01-18)
최대 0.0273£ (2018-04-19)
TwentyFour Income Fund
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2023-07-13 2023-07-20 2023-07-20 2023-08-04 Quarterly 0.02£ 2.01% EOD
2023-04-11 2023-04-20 2023-04-20 2023-05-05 Quarterly 0.0446£ 4.51% EOD
2023-01-12 2023-01-19 2023-01-19 2023-02-03 Quarterly 0.0175£ 1.77% EOD
2022-10-13 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-04 Quarterly 0.0175£ 1.83% EOD
2022-07-14 2022-07-21 2022-07-21 2022-08-05 0.015£ 1.49% EOD
2022-04-12 2022-04-21 2022-05-06 Quarterly 0.0227£ 2.11% EOD
2022-01-13 2022-01-20 2022-02-04 Quarterly 0.015£ 1.3% EOD
2021-10-14 2021-10-21 2021-11-05 Quarterly 0.015£ 1.35% EOD
2021-07-08 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-30 Quarterly 0.015£ 1.37% EOD
2021-04-13 2021-04-22 2021-04-22 2021-05-07 Quarterly 0.0191£ 1.77% EOD
2021-01-14 2021-01-21 2021-01-21 2021-02-05 Quarterly 0.015£ 1.38% EOD
2020-10-08 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-30 Quarterly 0.015£ 1.43% EOD
2020-07-09 2020-07-16 2020-07-16 2020-07-31 Quarterly 0.015£ 1.46% EOD
2020-04-07 2020-04-16 2020-04-16 2020-04-30 Quarterly 0.019£ 2.09% EOD
2020-01-09 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-31 Quarterly 0.015£ 1.32% EOD
2019-10-10 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-31 Quarterly 0.015£ 1.38% EOD
2019-07-11 2019-07-18 2019-07-18 2019-07-31 Quarterly 0.015£ 1.34% EOD
2018-11-16 2019-04-18 2019-04-18 2019-04-30 Quarterly 0.0195£ 1.72% EOD
2018-11-16 2019-01-17 2019-01-17 2019-01-31 Quarterly 0.015£ 1.34% EOD
2018-10-11 2018-10-18 2018-10-18 2018-10-31 Quarterly 0.015£ 1.26% EOD
2018-07-12 2018-07-19 2018-07-19 2018-07-31 Quarterly 0.015£ 1.26% EOD
2018-04-12 2018-04-19 2018-04-19 2018-04-30 Quarterly 0.0273£ 2.22% EOD
2018-01-11 2018-01-18 2018-01-18 2018-01-31 Quarterly 0.015£ 1.26% EOD
2017-10-12 2017-10-19 2017-10-19 2017-10-31 Quarterly 0.015£ 1.25% EOD
2017-07-13 2017-07-20 2017-07-20 2017-07-31 Quarterly 0.015£ 1.28% EOD
2017-04-11 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-28 Quarterly 0.0249£ 2.13% EOD
2016-11-17 2017-01-19 2017-01-19 2017-01-31 Quarterly 0.015£ 1.31% EOD
2016-10-13 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-31 Quarterly 0.015£ 1.35% EOD
2016-07-07 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-29 Quarterly 0.015£ 1.4% EOD
2016-02-01 2016-03-03 2016-04-29 Quarterly 0.0264£ 2.53% EOD
2015-11-19 2016-01-21 2016-01-29 Quarterly 0.015£ 1.4% EOD
2015-10-08 2015-10-15 2015-10-30 Quarterly 0.015£ 1.21% EOD
2015-07-09 2015-07-16 2015-07-31 Quarterly 0.015£ 1.24% EOD
2015-04-09 2015-04-16 2015-04-30 Quarterly 0.0215£ 1.7% EOD
2015-01-08 2015-01-15 2015-01-30 Quarterly 0.015£ 1.17% EOD
2014-10-09 2014-10-16 2014-10-31 Quarterly 0.015£ 1.19% EOD
2014-07-10 2014-07-16 2014-07-31 Quarterly 0.015£ 1.2% EOD
2014-04-10 2014-04-16 2014-04-30 Quarterly 0.0263£ 2.12% EOD
2014-01-09 2014-01-15 2014-01-31 Quarterly 0.0125£ 1.06% EOD
2013-10-09 2013-10-25 Quarterly 0.0125£ 1.14% EOD
2013-07-17 2013-07-31 Quarterly 0.0125£ 1.17% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 99GBX 100GBX 0.082£ 8.19 % 8.29 %
2022 99GBX 105GBX 0.070£ 6.71 % 7.11 %
2021 115GBX 17GBX 0.064£ 36.70 % 5.57 % 0.1£ 80 %
2020 1.1GBX 1.0GBX 0.06£ 627.27 % 603.77 % 0.0£ 160 %
2019 1.1GBX 1.1GBX 0.065£ 574.56 % 578.48 % 0.0£ 323 %
2018 1.1GBX 1.2GBX 0.072£ 604.52 % 645.28 % 0.1£ 121 %
2017 1.2GBX 1.2GBX 0.070£ 594.84 % 582.36 % 0.1£ 54 %
2016 1.1GBX 1.1GBX 0.071£ 654.39 % 633.02 % 0.0£ 238 %
2015 1.1GBX 1.2GBX 0.067£ 539.60 % 586.98 %
2014 1.3GBX 1.2GBX 0.069£ 553.81 % 538.49 %
2013 1.2GBX 1.1GBX 0.03£ 230.22 % 212.25 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 TwentyFour Income Fund의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.02 GBP 0.02 GBP
배당선언일 2023/07/13 -
배당락일 2023/07/20 2023/10/20

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.02 £ 0.02 £
× ×
=
수익 2.00 £ 2.00 £

주가회복 히스토리

TwentyFour Income Fund
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-07-20 0.02£ 99.4GBX -
2023-04-20 0.0446£ 98.8GBX 1
2023-01-19 0.0175£ 99GBX 6
2022-10-20 0.0175£ 95.6GBX 5
2022-07-21 0.015£ 100.5GBX 1
2022-04-21 0.0227£ 107.5GBX 1
2022-01-20 0.015£ 115GBX 4
2021-10-21 0.015£ 1.11GBX 5
2021-07-15 0.015£ 1.0925GBX 1
2021-04-22 0.0191£ 1.08GBX 5
2021-01-21 0.015£ 1.09GBX 20
2020-10-15 0.015£ 1.0475GBX 1
2020-07-16 0.015£ 1.0275GBX 69
2020-04-16 0.019£ 0.91GBX 1
2020-01-16 0.015£ 1.14GBX 1
2019-10-17 0.015£ 1.085GBX 1
2019-07-18 0.015£ 1.12GBX 6
2019-04-18 0.0195£ 1.135GBX 5
2019-01-17 0.015£ 1.117944GBX 14
2018-10-18 0.015£ 1.192807GBX 1
2018-07-19 0.015£ 1.192807GBX 1
2018-04-19 0.0273£ 1.227742GBX 5
2018-01-18 0.015£ 1.192807GBX 1
2017-10-19 0.015£ 1.200293GBX 14
2017-07-20 0.015£ 1.167852GBX 1
2017-04-20 0.0249£ 1.166605GBX 1
2017-01-19 0.015£ 1.142898GBX 1
2016-10-20 0.015£ 1.107963GBX 1
2016-07-14 0.015£ 1.073027GBX 1
2016-03-03 0.0264£ 1.043082GBX 5
2016-01-21 0.015£ 1.073027GBX 1
2015-10-15 0.015£ 1.237724GBX 915
2015-07-16 0.015£ 1.21277GBX 1
2015-04-16 0.0215£ 1.26143GBX 1
2015-01-15 0.015£ 1.285137GBX 4
2014-10-16 0.015£ 1.260183GBX 1
2014-07-16 0.015£ 1.24521GBX 1
2014-04-16 0.0263£ 1.237724GBX 1
2014-01-15 0.0125£ 1.182825GBX 2
2013-10-09 0.0125£ 1.097981GBX 1
2013-07-17 0.0125£ 1.070531GBX 14
확대