TSQ: 배당금 & 이력, 배당락일, Townsquare Media 수익률
광고하는

Townsquare Media 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 2.3
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
16.97 %
5개녕평균수익률
3.38%
배당안정성
60 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 03:10

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 60 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.08
연간평균배당 $0.23
평균배당률 1.24%
평균연배당률 3.38%
최소 $0.08 (2018-03-29)
최대 $0.08 (2018-03-29)
Townsquare Media
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2020-04-01 $0.08 1.74% EOD
2019-12-26 $0.08 0.77% EOD
2019-08-06 2019-09-25 2019-09-26 2019-11-15 Quarterly $0.08 1.07% EOD
2019-05-06 2019-06-27 2019-06-28 2019-08-15 Quarterly $0.08 1.43% EOD
2019-03-12 2019-04-01 2019-04-02 2019-05-15 Quarterly $0.08 1.28% EOD
2018-11-06 2018-12-26 2018-12-27 2019-02-15 Quarterly $0.08 1.82% EOD
2018-08-07 2018-09-26 2018-09-27 2018-11-15 Quarterly $0.08 0.95% EOD
2018-05-08 2018-06-27 2018-06-28 2018-08-15 Quarterly $0.08 1.13% EOD
2018-03-13 2018-03-29 2018-04-02 2018-05-15 Other $0.08 0.95% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 6.7$ 6.0$ 0.08$ 1.26 % 1.13 % 0.44$ 17 %
2019 9.9$ 6.4$ 0.3$ 4.70 % 3.02 % 1.1$ 28 %
2018 4.1$ 7.2$ 0.3$ 4.19 % 7.35 % 0.8$ 39 %
확대

주가회복 히스토리

Townsquare Media
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-04-01 $0.08 $4.30 1
2019-12-26 $0.08 $9.68 1
2019-09-25 $0.08 $7.04 33
2019-06-27 $0.08 $5.24 1
2019-04-01 $0.08 $5.85 1
2018-12-26 $0.08 $4.11 7
2018-09-26 $0.08 $7.91 7
2018-06-27 $0.08 $6.62 5
2018-03-29 $0.08 $7.93 12
확대