TOT: 배당금 & 이력, 배당락일, Total SA 수익률
광고하는

Total SA 배당 2021

24 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
2.95%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/30 02:00

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.62
연간평균배당 €1.56
평균배당률 1.15%
평균연배당률 2.95%
최소 €0.61 (2016-03-16)
최대 €0.64 (2018-09-25)
Total SA
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2018-10-26 2019-03-18 2019-03-19 2019-04-12 Quarterly €0.64 1.14%
2018-07-26 2018-12-14 2018-12-17 2019-01-17 Quarterly €0.64 1.19%
2018-04-26 2018-09-25 2018-10-12 Quarterly €0.64 1.04%
2017-10-27 2018-03-15 2018-03-16 2018-04-09 Quarterly €0.62 1.04%
2017-07-27 2017-12-15 2017-12-18 2018-01-11 Quarterly €0.62 1.07%
2017-04-27 2017-09-21 2017-09-22 2017-10-12 Quarterly €0.62 1.14%
2016-10-28 2017-03-15 2017-03-17 2017-04-06 Quarterly €0.61 1.18%
2016-07-28 2016-12-16 2016-12-20 2017-01-12 Quarterly €0.61 1.18%
2016-04-27 2016-09-27 2016-09-26 2016-10-14 Quarterly €0.61 1.26%
2015-10-29 2016-03-16 2016-03-18 2016-04-12 Quarterly €0.61 1.3%
2015-07-29 2015-12-16 2015-12-18 2016-01-22 Quarterly €0.61 1.43%
2015-04-28 2015-09-23 2015-09-25 2015-10-29 Quarterly €0.61 1.26%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 55$ 54$ 0.6€ 1.19 % 1.16 %
2018 52$ 60$ 1.9€ 3.18 % 3.64 %
2017 55$ 52$ 1.9€ 3.55 % 3.35 %
2016 51$ 47$ 1.8€ 3.89 % 3.59 %
2015 45$ 50$ 1.2€ 2.46 % 2.71 %
확대

주가회복 히스토리

Total SA
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-03-18 €0.64 $58.65 897
2018-12-14 €0.64 $54.36 21
2018-09-25 €0.64 $65.15 6
2018-03-15 €0.62 $57.23 1
2017-12-15 €0.62 $54.37 3
2017-09-21 €0.62 $53.91 1
2017-03-15 €0.61 $49.64 1
2016-12-16 €0.61 $49.77 6
2016-09-27 €0.61 $45.91 1
2016-03-16 €0.61 $46.49 1
2015-12-16 €0.61 $45.76 7
2015-09-23 €0.61 $43.88 1
확대