0MKT: 배당금 & 이력, 배당락일, Técnicas Reunidas 수익률
광고하는

Técnicas Reunidas 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
0.04%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/30 06:45

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.00502166666666667
연간평균배당 £0.0100433333333333
평균배당률 0.02%
평균연배당률 0.04%
최소 0.00213£ (2018-07-11)
최대 0.0059£ (2016-07-11)
Técnicas Reunidas
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-07-11 0.00213£ 0.01% EOD
2018-01-16 0.0054£ 0.02% EOD
2017-07-06 0.0059£ 0.02% EOD
2017-01-17 0.0054£ 0.01% EOD
2016-07-11 0.0059£ 0.02% EOD
2016-01-12 0.0054£ 0.02% EOD
2015-07-15 0.00586£ 0.01% EOD
2015-01-15 0.00534£ 0.02% EOD
2014-07-15 0.00576£ 0.01% EOD
2014-01-16 0.00527£ EOD
2013-07-11 0.00576£ EOD
2013-01-17 0.00527£ EOD
2012-07-11 0.00544£ 0.02% EOD
2012-01-20 0.00527£ EOD
2011-07-15 0.00551£ EOD
2011-01-19 0.00535£ 0.01% EOD
2010-07-09 0.00551£ EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 21£ 26£ 0.008£ 0.03 % 0.04 % -0.225 -3 %
2017 26£ 32£ 0.011£ 0.04 % 0.04 % 1.76 1 %
2016 39£ 30£ 0.011£ 0.04 % 0.03 % 1.2003 1 %
2015 34£ 41£ 0.011£ 0.03 % 0.03 % 1.1035 1 %
2014 36£ 41£ 0.011£ 0.03 % 0.03 % 2.502 0 %
2013 38£ 36£ 0.011£ 0.03 % 0.03 % 2.341 0 %
2012 36£ 32£ 0.011£ 0.03 % 0.03 % 1.2525 1 %
2011 27£ 34£ 0.011£ 0.03 % 0.04 % 1.7461 1 %
2010 47£ 42£ 0.006£ 0.01 % 0.01 % 1.9124 0 %
확대

주가회복 히스토리

Técnicas Reunidas
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-07-11 0.00213£ 27.76£ 16
2018-01-16 0.0054£ 27.9£ 16
2017-07-06 0.0059£ 34.4205£ 7
2017-01-17 0.0054£ 37.696£ 84
2016-07-11 0.0059£ 27.2196£ 1
2016-01-12 0.0054£ 31.3825£ 1
2015-07-15 0.00586£ 43.1841£ 1
2015-01-15 0.00534£ 34.6665£ 1
2014-07-15 0.00576£ 43.52£ 1
2014-01-16 0.00527£ - -
2013-07-11 0.00576£ - -
2013-01-17 0.00527£ - -
2012-07-11 0.00544£ 32.5563£ 1
2012-01-20 0.00527£ - -
2011-07-15 0.00551£ - -
2011-01-19 0.00535£ - -
2010-07-09 0.00551£ - -
확대