SYS1: 배당금 & 이력, 배당락일, System1 수익률
광고하는

System1 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
3.85%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 05:05

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.0815
연간평균배당 £0.163
평균배당률 1.75%
평균연배당률 3.85%
최소 0.011£ (2017-11-09)
최대 0.325£ (2017-07-27)
System1
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2019-11-07 2019-11-14 2019-11-14 2019-12-13 0.011£ 0.54% EOD
2019-06-06 2019-07-04 2019-07-04 2019-08-02 0.064£ 2.84% EOD
2018-11-02 2018-11-15 2018-11-15 2018-12-20 0.011£ 0.46% EOD
2018-06-04 2018-06-14 2018-06-14 2018-07-26 0.064£ 2.21% EOD
2017-10-27 2017-11-09 2017-11-09 2017-12-08 0.011£ 0.27% EOD
2017-06-15 2017-07-27 2017-07-27 2017-08-23 0.325£ 4.01% EOD
2016-09-16 2016-09-29 2016-09-29 2016-10-20 0.131£ 2.58% EOD
2016-03-21 2016-03-31 2016-03-31 2016-05-11 0.035£ 1.1% EOD
2015-09-24 2015-10-01 2015-10-01 2015-10-30 0.01£ 0.28% EOD
2015-04-02 0.033£ 0.85% EOD
2014-09-19 2014-10-01 2014-10-01 2014-11-12 0.01£ 0.24% EOD
2014-03-21 2014-04-16 2014-04-16 2014-05-14 0.15£ 2.91% EOD
2013-10-02 0.12£ 4.3% EOD
2013-05-29 0.0225£ 0.91% EOD
2012-09-26 0.0085£ 0.24% EOD
2012-05-30 0.0225£ 0.73% EOD
2011-09-21 0.0075£ 0.26% EOD
2011-06-01 0.018£ EOD
2010-03-17 0.019£ 1.28% EOD
2009-09-30 0.006£ 0.41% EOD
2009-04-22 0.01£ EOD
2008-09-17 0.017£ 1.27% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 2.1GBX 2.1GBX 0.08£ 3.52 % 3.61 % 0.1£ 68 %
2018 2.2GBX 2.7GBX 0.08£ 2.78 % 3.49 % 0.1£ 75 %
2017 3.7GBX 6.8GBX 0.34£ 4.92 % 9.14 % 0.3£ 105 %
2016 5.5GBX 4.0GBX 0.17£ 4.17 % 3.02 % 0.1£ 208 %
2015 3.6GBX 3.9GBX 0.04£ 1.11 % 1.21 %
2014 3.8GBX 4.1GBX 0.2£ 3.86 % 4.16 %
2013 3.3GBX 2.6GBX 0.14£ 5.50 % 4.29 %
2012 2.2GBX 3.1GBX 0.03£ 1.00 % 1.43 %
2011 3.0GBX 2.7GBX 0.026£ 0.95 % 0.86 %
2010 2.0GBX 1.8GBX 0.02£ 1.08 % 0.93 %
2009 1.3GBX 1.2GBX 0.02£ 1.28 % 1.22 %
2008 0.9GBX 1.4GBX 0.02£ 1.25 % 1.81 %
확대

주가회복 히스토리

System1
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-11-14 0.011£ 2.03GBX 1
2019-07-04 0.064£ 2.25GBX 1
2018-11-15 0.011£ 2.4GBX 1
2018-06-14 0.064£ 2.9GBX 1
2017-11-09 0.011£ 4.125GBX 1
2017-07-27 0.325£ 8.1GBX 1
2016-09-29 0.131£ 5.075GBX 1
2016-03-31 0.035£ 3.185GBX 1
2015-10-01 0.01£ 3.625GBX 285
2015-04-02 0.033£ 3.885GBX 5
2014-10-01 0.01£ 4.25GBX 1
2014-04-16 0.15£ 5.16GBX 1
2013-10-02 0.12£ 2.79GBX 1
2013-05-29 0.0225£ 2.47GBX 1
2012-09-26 0.0085£ 3.56GBX 6
2012-05-30 0.0225£ 3.09GBX 1
2011-09-21 0.0075£ 2.89GBX 41
2011-06-01 0.018£ - -
2010-03-17 0.019£ 1.49GBX 2
2009-09-30 0.006£ 1.45GBX 111
2009-04-22 0.01£ - -
2008-09-17 0.017£ 1.335GBX 1
확대