0G6T, SY1: 배당금 & 이력, 배당락일, Symrise 수익률
광고하는

Symrise 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.7
배당률 Trailing
0.77%
배당률 Forward
0.77%
배당성향
5개녕평균수익률
1.19%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %
배당신뢰도 4.0
배당률 Trailing
0.01%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
0.53 %
5개녕평균수익률
0.01%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/11/27 03:14

배당지급내역

SY1:XETRA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 18.75 %
연평균배당성장률, CAGR 3.50 %
평균배당 €0.88
연간평균배당 €0.88
평균배당률 1.21%
평균연배당률 1.19%
최소 €0.80 (2016-05-12)
최대 €0.95 (2020-06-18)
SY1:XETRASymrise
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-05-06 €0.97 0.9% EOD
2020-06-18 €0.95 0.97% EOD
2019-05-23 €0.90 1.06% EOD
2018-05-17 €0.88 1.24% EOD
2017-05-18 €0.85 1.36% EOD
2016-05-12 €0.80 1.43% EOD
2015-05-13 €0.75 1.34% EOD
2014-05-15 €0.70 1.86% EOD
2013-05-15 €0.65 2.02% EOD
2012-05-16 €0.62 2.78% EOD
2011-05-19 €0.60 2.86% EOD
2010-05-12 €0.50 2.73% EOD
2009-05-12 €0.50 5.27% EOD
2008-04-30 €0.50 3.14% EOD
확대
0G6T:LSE

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 18.75 %
연평균배당성장률, CAGR 3.50 %
평균배당 £0.01
연간평균배당 £0.01
평균배당률 0.01%
평균연배당률 0.01%
최소 £0.01 (2016-05-12)
최대 £0.01 (2020-06-18)
0G6T:LSESymrise
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-05-06 £0.01 0.01% EOD
2020-06-18 £0.01 0.01% EOD
2019-05-23 £0.01 0.01% EOD
2018-05-17 £0.01 0.01% EOD
2017-05-18 £0.01 0.01% EOD
2016-05-12 £0.01 0.01% EOD
2015-05-13 £0.01 0.01% EOD
2014-05-15 £0.01 0.02% EOD
2013-05-15 £0.01 0.02% EOD
2012-05-16 £0.01 0.03% EOD
2011-05-19 £0.01 EOD
2010-05-12 £0.00 0.03% EOD
2009-05-12 £0.00 EOD
2008-04-30 £0.00 0.03% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

SY1:XETRASymrise
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 126€ 112€ 1.0€ 0.87 % 0.77 %
2020 108€ 102€ 1.0€ 0.93 % 0.88 %
2019 94€ 83€ 0.9€ 1.09 % 0.96 %
2018 65€ 71€ 0.9€ 1.23 % 1.36 % 1.8€ 48 %
2017 72€ 63€ 0.9€ 1.35 % 1.19 %
2016 58€ 60€ 0.8€ 1.33 % 1.38 % 0.5€ 174 %
2015 61€ 57€ 0.8€ 1.31 % 1.22 % 1.7€ 44 %
2014 50€ 40€ 0.7€ 1.76 % 1.40 % 1.6€ 45 %
2013 34€ 31€ 0.7€ 2.08 % 1.94 % 1.5€ 45 %
2012 27€ 24€ 0.6€ 2.57 % 2.29 % 1.3€ 47 %
2011 21€ 20€ 0.6€ 3.03 % 2.91 % 1.0€ 57 %
2010 21€ 19€ 0.5€ 2.69 % 2.44 % 1.2€ 42 %
2009 15€ 11€ 0.5€ 4.52 % 3.34 % 0.64€ 78 %
2008 10.0€ 13€ 0.5€ 3.71 % 5.01 % 0.83€ 60 %
확대
0G6T:LSESymrise
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 127£ 112£ 0.010£ 0.01 % 0.01 % 1.84 1 %
2020 109£ 102£ 0.010£ 0.01 % 0.01 % 1.83 1 %
2019 94£ 83£ 0.01£ 0.01 % 0.01 % 1.95 0 %
2018 65£ 71£ 0.009£ 0.01 % 0.01 % 2.045 0 %
2017 72£ 63£ 0.009£ 0.01 % 0.01 % 1.525 1 %
2016 58£ 60£ 0.01£ 0.01 % 0.01 % 1.9756 0 %
2015 61£ 57£ 0.008£ 0.01 % 0.01 % 1.901 0 %
2014 50£ 40£ 0.01£ 0.02 % 0.01 % 1.4841 0 %
2013 34£ 31£ 0.007£ 0.02 % 0.02 % 1.4583 0 %
2012 27£ 24£ 0.006£ 0.03 % 0.02 % 1.3327 0 %
2011 20£ 20£ 0.01£ 0.03 % 0.03 % 1.2401 0 %
2010 20£ 18£ 0.01£ 0.03 % 0.03 % 1.1297 0 %
2009 16£ 11£ 0.01£ 0.05 % 0.03 % 0.7138 1 %
2008 10£ 14£ 0.01£ 0.04 % 0.05 % 0.7648 1 %
확대

주가회복 히스토리

SY1:XETRASymrise
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-05-06 €0.97 €107.25 14
2020-06-18 €0.95 €98.44 1
2019-05-23 €0.90 €84.58 1
2018-05-17 €0.88 €71.06 20
2017-05-18 €0.85 €62.68 1
2016-05-12 €0.80 €56.09 1
2015-05-13 €0.75 €55.77 1
2014-05-15 €0.70 €37.68 4
2013-05-15 €0.65 €32.12 1
2012-05-16 €0.62 €22.32 1
2011-05-19 €0.60 €21.00 1
2010-05-12 €0.50 €18.30 33
2009-05-12 €0.50 €9.48 3
2008-04-30 €0.50 €15.93 30
확대
0G6T:LSESymrise
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-05-06 £0.01 £107.40 15
2020-06-18 £0.01 £98.30 1
2019-05-23 £0.01 £84.36 1
2018-05-17 £0.01 £71.08 25
2017-05-18 £0.01 £62.55 1
2016-05-12 £0.01 £56.16 1
2015-05-13 £0.01 £56.07 1
2014-05-15 £0.01 £37.67 4
2013-05-15 £0.01 £32.30 7
2012-05-16 £0.01 £22.20 1
2011-05-19 £0.01 - -
2010-05-12 £0.00 £18.04 35
2009-05-12 £0.00 - -
2008-04-30 £0.00 £15.71 33
확대