0GO4, SWMC: 배당금 & 이력, 배당락일, Swedish Match 수익률
광고하는

Swedish Match 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
22.79%
배당률 Forward
22.79%
배당성향
5개녕평균수익률
2.34%
배당안정성
40 %
배당성장안정성
20 %
배당신뢰도 4.8
배당률 Trailing
2.25%
배당률 Forward
2.25%
배당성향
14.01 %
5개녕평균수익률
3.11%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
60 %
배당신뢰도 4.8
배당률 Trailing
2.26%
배당률 Forward
2.26%
배당성향
7.46 %
5개녕평균수익률
3.31%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
60 %
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
23.55%
배당률 Forward
23.55%
배당성향
5개녕평균수익률
3.21%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %

배당관련 최신 자료 21/11/30 03:19

배당지급내역

SWMC:MU

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 0.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 40 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €1.15
연간평균배당 €1.15
평균배당률 2.40%
평균연배당률 2.34%
최소 €1.05 (2019-04-10)
최대 €1.25 (2020-04-03)
SWMC:MUSwedish Match
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-04-14 €1.50 2.12% EOD
2020-04-03 €1.25 2.4% EOD
2019-04-10 €1.05 2.39% EOD
확대
0GO4:LSE

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 3.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 60 %
단순배당성장률 -28.57 %
연평균배당성장률, CAGR -6.51 %
평균배당 0.97 kr
연간평균배당 1.16 kr
평균배당률 2.75%
평균연배당률 3.11%
최소 0.80 kr (2016-04-29)
최대 1.25 kr (2020-04-03)
0GO4:LSESwedish Match
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-04-14 1.50 kr 2.1% EOD
2020-04-03 1.25 kr 2.22% EOD
2019-04-10 1.05 kr 2.36% EOD
2018-04-12 0.92 kr 2.5% EOD
2017-05-05 0.85 kr 3.01% EOD
2016-12-19 0.95 kr 3.28% EOD
2016-04-29 0.80 kr 3.13% EOD
2015-04-24 0.75 kr 2.84% EOD
2014-05-08 0.73 kr 3.38% EOD
2013-04-26 0.73 kr 3.44% EOD
2012-05-03 0.65 kr 2.44% EOD
2011-05-03 0.55 kr EOD
2010-04-28 0.48 kr 2.99% EOD
2009-04-29 0.41 kr 3.35% EOD
2008-04-23 0.35 kr 2.71% EOD
확대
SWMC:F

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 3.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 60 %
단순배당성장률 -50.09 %
연평균배당성장률, CAGR -12.98 %
평균배당 0.10 kr
연간평균배당 0.12 kr
평균배당률 2.96%
평균연배당률 3.31%
최소 0.08 kr (2017-05-05)
최대 0.13 kr (2016-04-29)
SWMC:FSwedish Match
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-04-14 0.15 kr 2.09% EOD
2020-04-03 0.11 kr 2.21% EOD
2019-04-10 0.10 kr 2.36% EOD
2018-04-12 0.09 kr 2.48% EOD
2017-05-05 0.08 kr 2.64% EOD
2016-12-19 0.10 kr 3.31% EOD
2016-04-29 0.13 kr 4.76% EOD
확대
SWMC:DU

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 2.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 40 %
단순배당성장률 -41.86 %
연평균배당성장률, CAGR -10.28 %
평균배당 €0.99
연간평균배당 €1.19
평균배당률 2.87%
평균연배당률 3.21%
최소 €0.74 (2018-04-12)
최대 €1.25 (2020-04-03)
SWMC:DUSwedish Match
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-04-14 €1.50 2.11% EOD
2020-04-03 €1.25 2.43% EOD
2019-04-10 €1.05 2.46% EOD
2018-04-12 €0.74 2.1% EOD
2017-05-05 €0.75 2.63% EOD
2016-12-19 €0.95 3.18% EOD
2016-04-29 €1.20 4.41% EOD
2015-04-24 €0.75 2.67% EOD
2014-05-08 €0.73 3.08% EOD
2013-04-26 €0.73 2.98% EOD
2012-05-03 €0.65 2.17% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

SWMC:MUSwedish Match
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 6.5€ 29€ 1.5€ 5.09 % 23.22 %
2020 64€ 61€ 1.3€ 2.05 % 1.95 %
2019 47€ 40€ 1.1€ 2.63 % 2.25 %
확대
0GO4:LSESwedish Match
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 67kr 72kr 1.5kr 2.07 % 2.25 % 11kr 14 %
2020 64kr 64kr 1.3kr 1.96 % 1.95 % 31kr 4 %
2019 48kr 43kr 1.1kr 2.46 % 2.18 % 24kr 4 %
2018 35kr 41kr 0.9kr 2.25 % 2.62 % 19kr 5 %
2017 32kr 30kr 0.9kr 2.88 % 2.64 % 16kr 5 %
2016 29kr 29kr 1.8kr 6.01 % 6.04 % 5.3kr 33 %
2015 30kr 26kr 0.8kr 2.87 % 2.50 % 1.4kr 52 %
2014 24kr 25kr 0.7kr 2.95 % 2.98 % 1.3kr 55 %
2013 21kr 22kr 0.7kr 3.25 % 3.53 % 1.4kr 54 %
2012 22kr 26kr 0.7kr 2.52 % 2.98 % 1.4kr 46 %
2011 24kr 22kr 0.6kr 2.55 % 2.27 % 1.2kr 46 %
2010 20kr 17kr 0.48kr 2.76 % 2.41 % 1.3kr 37 %
2009 16kr 13kr 0.4kr 3.18 % 2.58 % 1.3kr 32 %
2008 11kr 13kr 0.4kr 2.74 % 3.10 % 0.75kr 47 %
확대
SWMC:FSwedish Match
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 6.6€ 7.1€ 0.15kr 2.07 % 2.26 % 2.0kr 7 %
2020 6.4€ 6.1€ 0.11kr 1.87 % 1.76 % 1.7kr 7 %
2019 4.7€ 4.0€ 0.10kr 2.50 % 2.16 % 0.22kr 46 %
2018 3.4€ 4.0€ 0.089kr 2.22 % 2.58 % 0.20kr 44 %
2017 3.3€ 3.1€ 0.078kr 2.54 % 2.38 % 0.20kr 40 %
2016 3.0€ 3.1€ 0.23kr 7.43 % 7.50 % 0.29kr 79 %
확대
SWMC:DUSwedish Match
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 6.5€ 29€ 1.5€ 5.09 % 23.01 %
2020 64€ 61€ 1.3€ 2.06 % 1.95 %
2019 47€ 40€ 1.1€ 2.62 % 2.25 %
2018 34€ 40€ 0.7€ 1.87 % 2.18 %
2017 33€ 31€ 0.8€ 2.46 % 2.30 %
2016 30€ 31€ 2.2€ 7.02 % 7.08 %
2015 32€ 28€ 0.8€ 2.72 % 2.31 %
2014 26€ 24€ 0.7€ 3.00 % 2.85 %
2013 23€ 26€ 0.7€ 2.83 % 3.17 %
2012 25€ 30€ 0.7€ 2.20 % 2.57 %
확대

주가회복 히스토리

SWMC:MUSwedish Match
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-04-14 €1.50 €70.74 1
2020-04-03 €1.25 €52.12 3
2019-04-10 €1.05 €43.91 26
확대
0GO4:LSESwedish Match
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-04-14 1.50 kr 71.53 kr 5
2020-04-03 1.25 kr 56.22 kr 3
2019-04-10 1.05 kr 44.48 kr 6
2018-04-12 0.92 kr 36.77 kr 4
2017-05-05 0.85 kr 28.22 kr 3
2016-12-19 0.95 kr 28.99 kr 11
2016-04-29 0.80 kr 25.53 kr 5
2015-04-24 0.75 kr 26.43 kr 3
2014-05-08 0.73 kr 21.58 kr 1
2013-04-26 0.73 kr 21.22 kr 3
2012-05-03 0.65 kr 26.67 kr 1
2011-05-03 0.55 kr - -
2010-04-28 0.48 kr 15.90 kr 8
2009-04-29 0.41 kr 12.23 kr 23
2008-04-23 0.35 kr 12.90 kr 1
확대
SWMC:FSwedish Match
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-04-14 0.15 kr €7.09 8
2020-04-03 0.11 kr €5.14 3
2019-04-10 0.10 kr €4.26 6
2018-04-12 0.09 kr €3.57 5
2017-05-05 0.08 kr €2.94 3
2016-12-19 0.10 kr €2.94 1
2016-04-29 0.13 kr €2.74 3
확대
SWMC:DUSwedish Match
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-04-14 €1.50 €71.02 5
2020-04-03 €1.25 €51.42 3
2019-04-10 €1.05 €42.64 6
2018-04-12 €0.74 €35.23 6
2017-05-05 €0.75 €28.47 3
2016-12-19 €0.95 €29.90 1
2016-04-29 €1.20 €27.24 3
2015-04-24 €0.75 €28.05 4
2014-05-08 €0.73 €23.69 1
2013-04-26 €0.73 €24.50 4
2012-05-03 €0.65 €30.00 4
확대