0KII, 0MHZ: 배당금 & 이력, 배당락일, SSAB 수익률
광고하는

SSAB 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
0.04%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
0.04%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 02:35

배당지급내역

0MHZ:LSE

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 0.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.0125
연간평균배당 £0.0125
평균배당률 0.04%
평균연배당률 0.04%
최소 0.01£ (2018-04-11)
최대 0.015£ (2019-04-09)
0MHZ:LSESSAB
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2019-04-09 0.015£ 0.05% EOD
2018-04-11 0.01£ 0.03% EOD
2013-04-15 0.00732£ EOD
2012-03-27 0.01465£ EOD
2011-04-13 0.01465£ EOD
2010-03-29 0.00732£ EOD
2009-04-01 0.0293£ EOD
확대
0KII:LSE

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 0.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.0125
연간평균배당 £0.0125
평균배당률 0.03%
평균연배당률 0.04%
최소 0.01£ (2018-04-11)
최대 0.015£ (2019-04-09)
0KII:LSESSAB
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2019-04-09 0.015£ 0.04% EOD
2018-04-11 0.01£ 0.02% EOD
2013-04-15 0.0075£ 0.02% EOD
2012-03-27 0.01501£ 0.02% EOD
2011-04-13 0.01501£ 0.01% EOD
2010-03-29 0.0075£ EOD
2009-04-01 0.03001£ EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

0MHZ:LSESSAB
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 31£ 27£ 0.02£ 0.05 % 0.05 % 2.92 1 %
2018 25£ 35£ 0.0£ 0.03 % 0.04 % 3.09 0 %
2013 38£ 39£ 0.007£ 0.02 % 0.02 % -2.4105 0 %
2012 47£ 50£ 0.015£ 0.03 % 0.03 % 0.0338999999999999 43 %
2011 57£ 81£ 0.015£ 0.02 % 0.03 % 3.5277 0 %
2010 93£ 105£ 0.007£ 0.01 % 0.01 % 1.2482 1 %
2009 112£ 88£ 0.029£ 0.03 % 0.03 % -2.2658 -1 %
확대
0KII:LSESSAB
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 33£ 31£ 0.02£ 0.05 % 0.05 % 2.92 1 %
2018 31£ 43£ 0.0£ 0.02 % 0.03 % 3.09 0 %
2013 50£ 47£ 0.008£ 0.02 % 0.02 % -2.4692 0 %
2012 57£ 58£ 0.015£ 0.03 % 0.03 % 0.0348000000000002 43 %
2011 59£ 82£ 0.015£ 0.02 % 0.03 % 3.6136 0 %
2010 113£ 113£ 0.008£ 0.01 % 0.01 % 1.2786 1 %
2009 124£ 94£ 0.030£ 0.03 % 0.02 % -2.321 -1 %
확대

주가회복 히스토리

0MHZ:LSESSAB
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-04-09 0.015£ 31.18£ 8
2018-04-11 0.01£ 38.56£ 1
2013-04-15 0.00732£ - -
2012-03-27 0.01465£ - -
2011-04-13 0.01465£ - -
2010-03-29 0.00732£ - -
2009-04-01 0.0293£ - -
확대
0KII:LSESSAB
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-04-09 0.015£ 36.17£ 3
2018-04-11 0.01£ 47.56£ 1
2013-04-15 0.0075£ 46.125£ 10
2012-03-27 0.01501£ 64.25£ 31
2011-04-13 0.01501£ 100.2086£ 20
2010-03-29 0.0075£ - -
2009-04-01 0.03001£ - -
확대