SREI: 배당금 & 이력, 배당락일, Schroder Real Estate Investment Trust 수익률
광고하는

Schroder Real Estate Investment Trust 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.5
배당률 Trailing
0.05%
배당률 Forward
0.06%
배당성향
65.20 %
5개녕평균수익률
4.33%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/09 22:40

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -30.96 %
연평균배당성장률, CAGR -7.14 %
평균배당 £0.00622052631578947
연간평균배당 £0.023638
평균배당률 1.14%
평균연배당률 4.33%
최소 0.00386£ (2020-07-30)
최대 0.00772£ (2020-02-27)
Schroder Real Estate Investment Trust
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-23 2021-12-02 2021-12-17 Quarterly 0.00726£ 0.01% IR
2021-07-19 2021-07-29 2021-07-29 2021-08-13 Quarterly 0.00675£ 1.39% EOD
2021-06-02 2021-06-10 2021-06-10 2021-06-25 Quarterly 0.00656£ 1.44% EOD
2021-02-15 2021-02-25 2021-02-25 2021-03-12 Quarterly 0.00625£ 1.53% EOD
2020-11-17 2020-11-26 2020-11-26 2020-12-11 Quarterly 0.00575£ 1.58% EOD
2020-07-20 2020-07-30 2020-07-30 2020-08-14 Quarterly 0.00386£ 1.14% EOD
2020-02-17 2020-02-27 2020-02-27 2020-03-13 Quarterly 0.00772£ 1.5% EOD
2019-11-26 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-18 Quarterly 0.0065£ 1.22% EOD
2019-07-19 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-16 Quarterly 0.0065£ 1.16% EOD
2019-05-13 2019-05-23 2019-05-23 2019-06-07 Quarterly 0.0065£ 1.14% EOD
2018-07-31 2019-02-28 2019-02-28 2019-03-15 Quarterly 0.0065£ 1.13% EOD
2018-11-13 2018-11-22 2018-11-22 2018-12-05 Quarterly 0.00636£ 1.16% EOD
2018-07-31 2018-08-09 2018-08-09 2018-08-31 Quarterly 0.0062£ 1.0% EOD
2018-05-03 2018-05-10 2018-05-10 2018-05-31 Quarterly 0.0062£ 1.02% EOD
2018-02-07 2018-02-15 2018-02-15 2018-03-07 Quarterly 0.0062£ 0.99% EOD
2017-11-08 2017-11-23 2017-11-23 2017-12-06 Quarterly 0.0062£ 1.03% EOD
2017-07-19 2017-08-10 2017-08-10 2017-08-31 Quarterly 0.0062£ 1.01% EOD
2017-04-26 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-31 Quarterly 0.0062£ 0.97% EOD
2017-01-30 2017-02-09 2017-02-09 2017-02-28 Quarterly 0.0062£ 1.07% EOD
2016-11-15 2016-11-24 2016-11-24 2016-12-02 Quarterly 0.0062£ 1.09% EOD
2016-07-21 2016-08-11 2016-08-11 2016-08-31 Quarterly 0.0062£ 1.14% EOD
2016-04-27 2016-05-05 2016-05-05 2016-05-31 Quarterly 0.0062£ 1.08% EOD
2015-07-20 2016-02-11 2016-02-29 Quarterly 0.0065£ 1.15% EOD
2015-07-20 2015-11-12 2015-11-12 2015-11-30 Quarterly 0.0065£ 1.1% EOD
2015-07-20 2015-08-13 2015-08-13 2015-08-28 Quarterly 0.0065£ 1.07% EOD
2015-04-29 2015-05-07 2015-05-07 2015-05-28 Quarterly 0.0062£ 1.05% EOD
2015-01-28 2015-02-05 2015-02-05 2015-02-27 Quarterly 0.0062£ 1.03% EOD
2014-11-05 2014-11-13 2014-11-13 2014-11-28 Quarterly 0.0062£ 1.03% EOD
2014-07-21 2014-07-30 2014-07-30 2014-08-15 Quarterly 0.0062£ 1.2% EOD
2014-04-01 2014-04-09 2014-04-09 2014-04-25 Quarterly 0.0062£ 1.21% EOD
2014-01-22 2014-02-05 2014-02-05 2014-02-21 Quarterly 0.0062£ 1.16% EOD
2013-11-06 2013-11-22 Quarterly 0.0062£ 1.28% EOD
2013-08-07 2013-08-23 Quarterly 0.0062£ 1.38% EOD
2013-05-01 2013-05-24 Quarterly 0.0088£ 2.21% EOD
2013-02-06 2013-02-22 Quarterly 0.0088£ 2.36% EOD
2012-10-31 2012-11-16 Quarterly 0.0088£ 2.26% EOD
2012-08-01 2012-08-17 Quarterly 0.0088£ 2.39% EOD
2012-05-02 0.0088£ 0.03% EOD
2012-02-01 0.0088£ 2.69% EOD
2011-11-09 0.0088£ 2.46% EOD
2011-08-03 0.0088£ 2.36% EOD
2011-05-11 0.0088£ 2.33% EOD
2011-02-02 0.0088£ 0.02% EOD
2010-11-03 0.0088£ 2.11% EOD
2010-08-04 0.0088£ 2.11% EOD
2010-05-05 0.0088£ 2.07% EOD
2010-02-03 0.0088£ 2.06% EOD
2009-11-04 0.0088£ 1.97% EOD
2009-07-22 0.0088£ 2.59% EOD
2009-05-06 0.0088£ 2.69% EOD
2009-02-04 0.0088£ 6.64% EOD
2008-11-05 0.0088£ 2.05% EOD
2008-08-06 0.01688£ 3.86% EOD
2008-05-07 0.01688£ 2.52% EOD
2008-02-06 0.01688£ 2.15% EOD
2007-11-07 0.01688£ 1.88% EOD
2007-08-01 0.01688£ 1.43% EOD
2007-05-02 0.01688£ 1.32% EOD
2007-01-31 0.01688£ 1.23% EOD
2006-11-08 0.01688£ 0.01% EOD
2006-08-02 0.01688£ 0.01% EOD
2006-05-10 0.01688£ 0.01% EOD
2006-02-01 0.01688£ 0.01% EOD
2005-11-02 0.01688£ 0.02% EOD
2005-07-27 0.01688£ 0.01% EOD
2005-04-27 0.01688£ 0.01% EOD
2005-01-26 0.01688£ 0.02% EOD
2004-10-27 0.01688£ 0.02% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 51GBX 4.6GBX 0.027£ 0.59 % 0.05 % 0.0£ 65 %
2020 0.4GBX 0.38GBX 0.017£ 4.50 % 4.44 % -0.1£ -19 %
2019 0.55GBX 0.56GBX 0.03£ 4.63 % 4.70 % 0.0£ 130 %
2018 0.57GBX 0.61GBX 0.025£ 4.10 % 4.36 % 0.1£ 42 %
2017 0.61GBX 0.61GBX 0.025£ 4.04 % 4.10 % 0.1£ 35 %
2016 0.6GBX 0.57GBX 0.025£ 4.40 % 4.40 % 0.0£ 84 %
2015 0.60GBX 0.60GBX 0.025£ 4.24 % 4.27 %
2014 0.60GBX 0.54GBX 0.025£ 4.56 % 4.17 %
2013 0.5GBX 0.44GBX 0.0£ 6.87 % 6.00 %
2012 0.39GBX 0.50GBX 0.035£ 7.07 % 8.97 %
2011 0.33GBX 0.52GBX 0.035£ 6.77 % 10.59 %
2010 0.4GBX 0.41GBX 0.035£ 8.59 % 9.03 %
2009 0.4GBX 0.31GBX 0.035£ 11.45 % 8.80 %
2008 0.2GBX 0.52GBX 0.059£ 11.39 % 34.96 %
2007 0.81GBX 1.2GBX 0.068£ 5.74 % 8.36 %
2006 138GBX 129GBX 0.068£ 0.05 % 0.05 %
2005 109GBX 113GBX 0.068£ 0.06 % 0.06 %
2004 110GBX 110GBX 0.017£ 0.02 % 0.02 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Schroder Real Estate Investment Trust의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.01 GBP 0.01 GBP
배당선언일 2021/11/23 -
배당락일 2021/12/02 2022/02/27

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.01 £ 0.01 £
× ×
=
수익 0.73 £ 0.73 £

주가회복 히스토리

Schroder Real Estate Investment Trust
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-12-02 0.00726£ 51.6GBX 4
2021-07-29 0.00675£ 0.4855GBX 1
2021-06-10 0.00656£ 0.457GBX 1
2021-02-25 0.00625£ 0.408GBX 1
2020-11-26 0.00575£ 0.364GBX 4
2020-07-30 0.00386£ 0.34GBX 1
2020-02-27 0.00772£ 0.513GBX 525
2019-12-05 0.0065£ 0.532GBX 1
2019-08-01 0.0065£ 0.558GBX 7
2019-05-23 0.0065£ 0.572GBX 5
2019-02-28 0.0065£ 0.576GBX 1
2018-11-22 0.00636£ 0.55GBX 1
2018-08-09 0.0062£ 0.619GBX 1
2018-05-10 0.0062£ 0.607GBX 1
2018-02-15 0.0062£ 0.627GBX 1
2017-11-23 0.0062£ 0.6GBX 1
2017-08-10 0.0062£ 0.615GBX 1
2017-05-04 0.0062£ 0.64GBX 1
2017-02-09 0.0062£ 0.5775GBX 1
2016-11-24 0.0062£ 0.5675GBX 1
2016-08-11 0.0062£ 0.5425GBX 1
2016-05-05 0.0062£ 0.5725GBX 1
2016-02-11 0.0065£ 0.5675GBX 5
2015-11-12 0.0065£ 0.59GBX 1
2015-08-13 0.0065£ 0.6075GBX 230
2015-05-07 0.0062£ 0.59GBX 1
2015-02-05 0.0062£ 0.6025GBX 8
2014-11-13 0.0062£ 0.6GBX 1
2014-07-30 0.0062£ 0.515GBX 1
2014-04-09 0.0062£ 0.5125GBX 1
2014-02-05 0.0062£ 0.5325GBX 1
2013-11-06 0.0062£ 0.4825GBX 1
2013-08-07 0.0062£ 0.45GBX 2
2013-05-01 0.0088£ 0.3975GBX 1
2013-02-06 0.0088£ 0.3725GBX 1
2012-10-31 0.0088£ 0.39GBX 5
2012-08-01 0.0088£ 0.3675GBX 1
2012-05-02 0.0088£ 34.5GBX 3491
2012-02-01 0.0088£ 0.3275GBX 1
2011-11-09 0.0088£ 0.3575GBX 113
2011-08-03 0.0088£ 0.3725GBX 1
2011-05-11 0.0088£ 0.3775GBX 2
2011-02-02 0.0088£ 38.25GBX 3946
2010-11-03 0.0088£ 0.4175GBX 868
2010-08-04 0.0088£ 0.4175GBX 44
2010-05-05 0.0088£ 0.425GBX 5
2010-02-03 0.0088£ 0.4275GBX 1
2009-11-04 0.0088£ 0.4475GBX 14
2009-07-22 0.0088£ 0.34GBX 1
2009-05-06 0.0088£ 0.3275GBX 2
2009-02-04 0.0088£ 0.1325GBX 1
2008-11-05 0.0088£ 0.43GBX 321
2008-08-06 0.01688£ 0.4375GBX 1
2008-05-07 0.01688£ 0.67GBX 1
2008-02-06 0.01688£ 0.785GBX 12
2007-11-07 0.01688£ 0.9GBX 5129
2007-08-01 0.01688£ 1.1825GBX 2
2007-05-02 0.01688£ 1.2825GBX 2
2007-01-31 0.01688£ 1.3775GBX 1
2006-11-08 0.01688£ 138.25GBX 5501
2006-08-02 0.01688£ 132.25GBX 98
2006-05-10 0.01688£ 126.25GBX 84
2006-02-01 0.01688£ 117.75GBX 98
2005-11-02 0.01688£ 109.25GBX 91
2005-07-27 0.01688£ 116.25GBX 189
2005-04-27 0.01688£ 113GBX 91
2005-01-26 0.01688£ 111.5GBX 91
2004-10-27 0.01688£ 109.5GBX 91
확대