RMV: 배당금 & 이력, 배당락일, Rightmove 수익률
광고하는

Rightmove 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.8
배당률 Trailing
1.02%
배당률 Forward
0.41%
배당성향
41.67 %
5개녕평균수익률
7.02%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/27 03:50

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -90.43 %
연평균배당성장률, CAGR -37.46 %
평균배당 £0.17
연간평균배당 £0.30
평균배당률 3.89%
평균연배당률 7.02%
최소 £0.02 (2018-10-04)
최대 £0.36 (2018-05-03)
Rightmove
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-07-30 2021-09-30 2021-09-30 2021-10-29 Interim £0.03 0.44% EOD
2021-02-26 2021-04-29 2021-04-29 2021-05-28 Final £0.04 0.73% EOD
2020-02-28 2020-04-30 2020-04-30 2020-05-29 £0.04 0.88% EOD
2019-07-26 2019-10-03 2019-10-03 2019-11-01 Interim £0.03 0.53% EOD
2019-03-01 2019-05-02 2019-05-02 2019-05-31 Final £0.04 0.74% EOD
2018-07-27 2018-10-04 2018-10-04 2018-11-02 Interim £0.02 0.54% EOD
2018-02-23 2018-05-03 2018-05-03 2018-06-01 Final £0.36 7.88% EOD
2017-07-28 2017-10-05 2017-10-05 2017-11-03 Interim £0.22 5.46% EOD
2017-02-24 2017-05-04 2017-05-04 2017-06-02 Final £0.32 7.66% EOD
2016-07-27 2016-10-06 2016-10-06 2016-11-04 Interim £0.19 4.57% EOD
2016-03-02 2016-05-05 2016-05-05 2016-06-03 Final £0.27 6.78% EOD
2015-07-29 2015-10-08 2015-10-08 2015-11-06 Interim £0.16 4.54% EOD
2015-02-27 2015-05-07 2015-05-07 2015-06-05 Final £0.22 7.06% EOD
2014-07-30 2014-10-09 2014-10-09 2014-11-07 Interim £0.13 6.56% EOD
2014-02-28 2014-05-07 2014-05-07 2014-06-06 Final £0.17 7.19% EOD
2013-10-09 2013-11-08 Interim £0.11 4.67% EOD
2013-05-08 2013-06-07 Final £0.14 7.15% EOD
2012-10-10 2012-11-09 Interim £0.09 5.61% EOD
2012-05-09 £0.01 0.73% EOD
2011-10-12 2011-11-11 Interim £0.07 5.54% EOD
2011-05-11 2011-06-10 Final £0.09 8.43% EOD
2010-10-13 2010-11-12 Interim £0.05 6.54% EOD
2010-05-12 2010-06-11 Final £0.07 10.2% EOD
2009-10-14 2009-11-13 Interim £0.03 5.16% EOD
2009-05-13 £0.01 2.26% EOD
2008-09-10 £0.00 0.94% EOD
2008-04-09 £0.01 1.33% EOD
2007-09-12 £0.00 EOD
2007-04-11 £0.00 EOD
2006-11-22 £0.00 EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 7.3GBX 6.5GBX 0.08£ 1.16 % 1.02 % 0.2£ 42 %
2020 6.5GBX 6.0GBX 0.04£ 0.74 % 0.68 % 0.2£ 28 %
2019 6.3GBX 5.4GBX 0.07£ 1.26 % 1.07 % 0.2£ 36 %
2018 4.3GBX 4.6GBX 0.39£ 8.33 % 8.91 % 1.7£ 23 %
2017 4.5GBX 4.1GBX 0.5£ 13.07 % 12.00 % 1.5£ 37 %
2016 3.9GBX 3.9GBX 0.5£ 11.69 % 11.79 % 1.3£ 37 %
2015 4.1GBX 3.3GBX 0.4£ 11.46 % 9.21 %
2014 2.2GBX 2.5GBX 0.3£ 11.92 % 13.35 %
2013 2.7GBX 2.1GBX 0.3£ 11.74 % 9.12 %
2012 1.4GBX 1.5GBX 0.10£ 6.76 % 7.03 %
2011 1.2GBX 1.1GBX 0.2£ 14.44 % 12.86 %
2010 0.78GBX 0.67GBX 0.1£ 17.81 % 15.40 %
2009 0.50GBX 0.38GBX 0.04£ 9.67 % 7.33 %
2008 0.18GBX 2.1GBX 0.01£ 0.42 % 5.11 %
2007 0.01£
2006 0.002£
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Rightmove의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Interim Interim
배당 0.03 GBP 0.03 GBP
배당선언일 2021/07/30 -
배당락일 2021/09/30 2022/05/02

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.03 £ 0.03 £
× ×
=
수익 3.00 £ 3.00 £

주가회복 히스토리

Rightmove
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-09-30 £0.03 683 13
2021-04-29 £0.04 614 39
2020-04-30 £0.04 498 1
2019-10-03 £0.03 532 1
2019-05-02 £0.04 538 1
2018-10-04 £0.02 466 96
2018-05-03 £0.36 457 5
2017-10-05 £0.22 403 1
2017-05-04 £0.32 418 1
2016-10-06 £0.19 416 119
2016-05-05 £0.27 398 4
2015-10-08 £0.16 352 7
2015-05-07 £0.22 312 1
2014-10-09 £0.13 198 1
2014-05-07 £0.17 236 1
2013-10-09 £0.11 236 1
2013-05-08 £0.14 196 1
2012-10-10 £0.09 160 1
2012-05-09 £0.01 150 1
2011-10-12 £0.07 126 1
2011-05-11 £0.09 107 1
2010-10-13 £0.05 76 2
2010-05-12 £0.07 69 15
2009-10-14 £0.03 58 120
2009-05-13 £0.01 31 1
2008-09-10 £0.00 32 229
2008-04-09 £0.01 45 1
2007-09-12 £0.00 - -
2007-04-11 £0.00 - -
2006-11-22 £0.00 - -
확대