RESI: 배당금 & 이력, 배당락일, Residential Secure Income 수익률
광고하는

Residential Secure Income 배당 2023

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
0.09%
배당률 Forward
0.09%
배당성향
5개녕평균수익률
290.09%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %

배당관련 최신 자료 23/08/16 00:11

배당지급내역

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 2.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 40 %
단순배당성장률 72.00 %
연평균배당성장률, CAGR 11.46 %
평균배당 £0.0116
연간평균배당 £0.0464
평균배당률 1.16%
평균연배당률 290.09%
최소 0.0075£ (2018-02-15)
최대 0.0129£ (2021-12-09)
Residential Secure Income
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2023-08-03 2023-08-10 2023-08-10 2023-09-11 Quarterly 0.0129£ 2.11% EOD
2023-06-07 2023-06-15 2023-06-15 2023-07-14 Quarterly 0.0129£ 1.93% EOD
2023-02-01 2023-02-09 2023-02-09 2023-03-10 Quarterly 0.0129£ 1.68% EOD
2022-12-01 2022-12-08 2022-12-08 2023-01-18 Quarterly 0.0129£ 1.53% EOD
2022-07-27 2022-08-04 2022-08-04 2022-09-09 Quarterly 0.0129£ 1.18% EOD
2022-05-24 2022-06-01 2022-07-11 Quarterly 0.0129£ 1.29% EOD
2022-01-27 2022-02-03 2022-03-04 Quarterly 0.0129£ 1.18% EOD
2021-12-01 2021-12-09 2022-01-21 Quarterly 0.0129£ 0.01% EOD
2021-07-29 2021-08-05 2021-08-05 2021-08-31 Quarterly 0.0125£ 1.2% EOD
2021-05-10 2021-05-20 2021-05-20 2021-06-11 Quarterly 0.0125£ 1.3% EOD
2021-01-28 2021-02-04 2021-02-04 2021-03-05 Quarterly 0.0125£ 1.4% EOD
2020-12-02 2020-12-10 2020-12-10 2021-01-08 Quarterly 0.0125£ 1.42% EOD
2020-07-29 2020-08-06 2020-08-06 2020-09-04 Quarterly 0.0125£ 1.37% EOD
2020-04-29 2020-05-07 2020-05-07 2020-06-12 Quarterly 0.0125£ 1.42% EOD
2020-01-31 2020-02-13 2020-02-13 2020-03-13 Quarterly 0.0125£ 1.26% EOD
2019-11-21 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-27 Quarterly 0.0125£ 1.35% EOD
2019-08-01 2019-08-08 2019-08-08 2019-09-06 Quarterly 0.0125£ 1.36% EOD
2019-04-29 2019-05-09 2019-05-09 2019-06-07 Quarterly 0.0125£ 1.32% EOD
2019-01-30 2019-02-07 2019-02-07 2019-03-08 Quarterly 0.0125£ 1.36% EOD
2018-11-15 2018-11-22 2018-11-22 2018-12-21 Quarterly 0.0075£ 0.83% EOD
2018-08-14 2018-08-23 2018-08-23 2018-09-21 Quarterly 0.0075£ 0.79% EOD
2018-05-09 2018-05-17 2018-05-17 2018-06-11 Quarterly 0.0075£ 0.82% EOD
2018-02-08 2018-02-15 2018-02-15 2018-03-09 Quarterly 0.0075£ 0.76% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 59GBX 69GBX 0.039£ 5.61 % 6.56 %
2022 84GBX 101GBX 0.052£ 5.09 % 6.14 % 0.0£
2021 109GBX 13GBX 0.050£ 38.71 % 4.65 % 0.0£
2020 0.89GBX 0.91GBX 0.1£ 548.01 % 559.28 %
2019 0.98GBX 0.93GBX 0.1£ 539.96 % 509.16 %
2018 0.89GBX 0.94GBX 0.0£ 318.67 % 338.60 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Residential Secure Income의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.01 GBP 0.01 GBP
배당선언일 2023/08/03 -
배당락일 2023/08/10 2023/12/08

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.01 £ 0.01 £
× ×
=
수익 1.29 £ 1.29 £

주가회복 히스토리

Residential Secure Income
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-08-10 0.0129£ 61.2GBX -
2023-06-15 0.0129£ 67GBX -
2023-02-09 0.0129£ 76.6GBX 1
2022-12-08 0.0129£ 84.2GBX 1
2022-08-04 0.0129£ 109.5GBX 5
2022-06-01 0.0129£ 100GBX 5
2022-02-03 0.0129£ 109GBX 1
2021-12-09 0.0129£ 108.5GBX 1
2021-08-05 0.0125£ 1.045GBX 1
2021-05-20 0.0125£ 0.96GBX 1
2021-02-04 0.0125£ 0.891GBX 1
2020-12-10 0.0125£ 0.882GBX 8
2020-08-06 0.0125£ 0.91GBX 22
2020-05-07 0.0125£ 0.88GBX 4
2020-02-13 0.0125£ 0.992GBX 1
2019-12-05 0.0125£ 0.926GBX 1
2019-08-08 0.0125£ 0.922GBX 1
2019-05-09 0.0125£ 0.95GBX 1
2019-02-07 0.0125£ 0.918GBX 1
2018-11-22 0.0075£ 0.903GBX 1
2018-08-23 0.0075£ 0.948GBX 1
2018-05-17 0.0075£ 0.91GBX 1
2018-02-15 0.0075£ 0.985GBX 1
확대