QTRH: 배당금 & 이력, 배당락일, Quarterhill 수익률
광고하는

Quarterhill 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
5.05%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/30 09:16

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 5.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.01
연간평균배당 $0.07
평균배당률 0.78%
평균연배당률 5.05%
최소 $0.01 (2019-09-12)
최대 $0.01 (2017-09-14)
Quarterhill
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2019-11-06 2019-12-12 2019-12-13 2020-01-10 quarterly $0.01
2019-12-12 0.009
2019-08-08 2019-09-12 2019-09-13 2019-10-04 Quarterly $0.01 1.01%
2019-08-07 2019-09-12 2019-09-13 2019-10-04 0.009
2019-05-09 2019-06-13 2019-06-14 2019-07-05 Quarterly $0.01 1.03%
2019-05-09 2019-06-13 2019-06-14 2019-07-05 Quarterly 0.0094 0.85%
2019-02-28 2019-03-21 2019-03-22 2019-04-05 Quarterly $0.01 1.12%
2019-02-27 2019-03-21 2019-03-22 2019-04-05 Quarterly 0.0093 0.8%
2018-11-08 2018-12-13 2018-12-14 2019-01-09 Quarterly $0.01 1.19%
2018-11-08 2018-12-13 2018-12-14 2019-01-09 Quarterly 0.0094 1.0%
2018-08-09 2018-09-13 2018-09-14 2018-10-05 Quarterly $0.01 0.92%
2018-08-09 2018-09-13 2018-09-14 2018-10-05 Quarterly 0.0096 0.65%
2018-05-10 2018-06-14 2018-06-15 2018-07-06 Quarterly 0.0095 0.79%
2018-05-10 2018-06-14 2018-06-15 2018-07-06 Quarterly $0.01 1.14%
2018-03-01 2018-03-22 2018-03-23 2018-04-05 Quarterly 0.0097 0.65%
2018-03-01 2018-03-22 2018-03-23 2018-04-05 Quarterly $0.01 0.86%
2017-11-09 2017-12-14 2017-12-15 2018-01-05 Quarterly 0.0098 0.56%
2017-11-09 2017-12-14 2017-12-15 2018-01-05 Quarterly $0.01 0.66%
2017-08-10 2017-09-14 2017-09-15 2017-10-05 Quarterly $0.01 0.77%
2017-08-10 2017-09-14 2017-09-15 2017-10-05 Quarterly 0.0103 0.76%
2017-05-04 2017-06-13 2017-06-15 2017-07-05 Quarterly 0.0094 0.61%
2017-02-09 2017-03-20 2017-03-22 2017-04-05 Quarterly 0.0094 0.49%
2016-11-03 2016-12-13 2016-12-15 2017-01-04 Quarterly 0.0095 0.61%
2016-07-28 2016-09-14 2016-09-16 2016-10-06 Quarterly 0.0095 0.63%
2016-04-27 2016-06-09 2016-06-13 2016-07-07 Quarterly 0.0098 0.33%
2016-02-05 2016-03-18 2016-03-22 2016-04-06 Quarterly 0.0096 0.48%
2015-11-04 2015-12-11 2015-12-15 2016-01-06 Quarterly 0.0091 0.82%
2015-07-29 2015-09-16 2015-09-18 2015-10-06 Quarterly 0.0399 1.96%
2015-04-29 2015-06-10 2015-06-12 2015-07-03 Quarterly 0.0428 1.71%
2015-01-29 2015-03-19 2015-03-23 2015-04-07 Quarterly 0.0413 1.64%
2014-10-28 2014-12-10 2014-12-12 2015-01-07 Quarterly 0.0436 1.4%
2014-07-30 2014-09-10 2014-09-12 2014-10-03 Quarterly 0.0457 1.24%
2014-04-30 2014-06-11 2014-06-13 2014-07-03 Quarterly 0.0368 1.21%
2014-01-30 2014-03-19 2014-03-21 2014-04-04 Quarterly 0.0356 1.18%
2013-11-06 2013-12-11 2013-12-13 2014-01-06 Quarterly 0.0378
2013-08-08 2013-09-11 2013-09-13 2013-10-04 Quarterly 0.0388
2013-05-08 2013-06-12 2013-06-14 2013-07-05 Quarterly 0.0392
2013-03-06 2013-03-20 2013-03-22 2013-04-05 Quarterly 0.039
2012-11-06 2012-12-12 2012-12-14 2013-01-07 Quarterly 0.0355
2012-09-12 2012-09-14 2012-10-05 Quarterly 0.0359
2012-06-13 2012-06-15 2012-07-06 Quarterly 0.0292
2012-03-21 2012-03-23 2012-04-05 Quarterly 0.0302
2011-12-13 2011-12-15 2012-01-06 Quarterly 0.0242
2011-09-13 2011-09-15 2011-10-06 Quarterly 0.0254
2011-06-13 2011-06-15 2011-07-06 Quarterly 0.0256
2011-03-11 2011-03-15 2011-04-06 Quarterly 0.0257
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 1.2$ 1.1$ 0.0867 7.77 % 7.23 %
2018 1.0$ 1.4$ 0.0882 6.44 % 8.91 % 0.0002 44100 %
2017 1.8$ 1.6$ 0.0639 3.91 % 3.47 % 0.1928 33 %
2016 1.6$ 1.9$ 0.0384 2.06 % 2.36 % 0.0449 86 %
2015 1.3$ 2.1$ 0.1331 6.24 % 10.08 % 0.0625 213 %
2014 3.0$ 3.2$ 0.1617 5.02 % 5.41 % 0.0966 167 %
2013 0.1548 -0.1694 -91 %
2012 0.1308 -0.1018 -128 %
2011 0.1009 0.1407 72 %
확대

주가회복 히스토리

Quarterhill
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-12-12 $0.01 - -
2019-12-12 0.009 - -
2019-09-12 $0.01 - -
2019-09-12 0.009 - -
2019-06-13 $0.01 $1.10 1
2019-06-13 0.0094 $1.10 1
2019-03-21 $0.01 $1.16 120
2019-03-21 0.0093 $1.16 120
2018-12-13 $0.01 $0.94 14
2018-12-13 0.0094 $0.94 14
2018-09-13 $0.01 $1.48 1
2018-09-13 0.0096 $1.48 1
2018-06-14 0.0095 $1.21 1
2018-06-14 $0.01 $1.21 1
2018-03-22 0.0097 $1.49 4
2018-03-22 $0.01 $1.49 4
2017-12-14 0.0098 $1.75 1
2017-12-14 $0.01 $1.75 1
2017-09-14 $0.01 $1.36 1
2017-09-14 0.0103 $1.36 1
2017-06-13 0.0094 $1.53 111
2017-03-20 0.0094 $1.91 3
2016-12-13 0.0095 $1.57 7
2016-09-14 0.0095 $1.52 1
2016-06-09 0.0098 $3.00 -
2016-03-18 0.0096 $1.98 3
2015-12-11 0.0091 $1.11 4
2015-09-16 0.0399 $2.04 183
2015-06-10 0.0428 $2.50 2
2015-03-19 0.0413 $2.52 35
2014-12-10 0.0436 $3.12 29
2014-09-10 0.0457 $3.68 1
2014-06-11 0.0368 $3.04 1
2014-03-19 0.0356 $3.02 2
2013-12-11 0.0378 - -
2013-09-11 0.0388 - -
2013-06-12 0.0392 - -
2013-03-20 0.039 - -
2012-12-12 0.0355 - -
2012-09-12 0.0359 - -
2012-06-13 0.0292 - -
2012-03-21 0.0302 - -
2011-12-13 0.0242 - -
2011-09-13 0.0254 - -
2011-06-13 0.0256 - -
2011-03-11 0.0257 - -
확대