PAG: 배당금 & 이력, 배당락일, Paragon Banking 수익률
광고하는

Paragon Banking 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
0.04%
배당률 Forward
0.03%
배당성향
5개녕평균수익률
306.54%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %

배당관련 최신 자료 22/01/21 23:37

곧 다가올 배당

배당락 및 배당 일정
배당지급액 0.189£ 배당률: 3.15%
배당락일 01/27
배당종류 Final
배당금 지급일 2022/03/04
배당선언일 2021/12/07
주주명부확정일

시간

배당지급내역

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 55.40 %
연평균배당성장률, CAGR 9.22 %
평균배당 £0.0967777777777778
연간평균배당 £0.1742
평균배당률 2.11%
평균연배당률 306.54%
최소 0.047£ (2017-07-06)
최대 0.144£ (2021-01-28)
Paragon Banking
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-12-07 2022-01-27 2022-03-04 Final 0.189£ 3.15% EOD
2021-06-08 2021-07-01 2021-07-01 2021-07-23 Interim 0.072£ 1.38% EOD
2020-12-03 2021-01-28 2021-01-28 2021-02-26 Final 0.144£ 3.16% EOD
2019-11-26 2020-01-09 2020-01-09 2020-02-17 Final 0.142£ 2.8% EOD
2019-05-22 2019-07-04 2019-07-04 2019-07-26 Interim 0.07£ 1.56% EOD
2018-11-21 2019-01-10 2019-01-10 2019-02-18 Final 0.139£ 3.41% EOD
2018-05-24 2018-07-05 2018-07-05 2018-07-27 Interim 0.055£ 1.08% EOD
2017-11-23 2018-01-04 2018-01-04 2018-02-19 Final 0.11£ 2.25% EOD
2017-05-23 2017-07-06 2017-07-06 2017-07-28 Interim 0.047£ 1.14% EOD
2016-11-23 2017-01-05 2017-01-05 2017-02-13 Final 0.092£ 2.24% EOD
2016-05-24 2016-06-30 2016-06-30 2016-07-22 Interim 0.043£ 1.77% EOD
2015-11-24 2016-01-07 2016-01-07 2016-02-15 Final 0.074£ 2.24% EOD
2015-05-19 2015-07-02 2015-07-02 2015-07-24 Interim 0.036£ 0.86% EOD
2014-11-25 2015-01-08 2015-01-08 2015-02-16 Final 0.06£ 1.46% EOD
2014-05-20 2014-07-02 2014-07-02 2014-07-25 Interim 0.03£ 0.84% EOD
2013-11-26 2014-01-08 2014-01-08 2014-02-10 Final 0.048£ 1.33% EOD
2013-07-03 2013-07-26 Interim 0.024£ 0.77% EOD
2013-01-09 2013-02-11 Final 0.045£ 1.72% EOD
2012-07-04 2012-07-27 Interim 0.015£ 0.88% EOD
2012-01-11 0.0265£ 1.56% EOD
2011-06-29 2011-07-29 Interim 0.0135£ 0.7% EOD
2011-01-12 2011-02-14 Final 0.024£ 1.27% EOD
2010-06-30 2010-07-30 Interim 0.012£ 1.0% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.03£ 2.29% EOD
2009-07-01 0.011£ 1.45% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.08£ 14.16% EOD
2008-07-02 0.01£ 1.57% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.17£ 12.69% EOD
2007-06-27 0.12753£ 2.64% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Interim 0.126£ 0.02% EOD
2006-06-28 0.10999£ 0.02% EOD
2006-01-11 0.11796£ 0.02% EOD
2005-06-29 0.08289£ 0.02% EOD
2005-01-12 0.09086£ 0.02% EOD
2004-06-30 0.06217£ 0.02% EOD
2004-01-14 0.05898£ 0.02% EOD
2003-07-02 0.04145£ 0.01% EOD
2003-01-15 0.04782£ 0.03% EOD
2002-06-26 0.03348£ 0.02% EOD
2002-01-02 0.03666£ 0.01% EOD
2001-06-27 0.03029£ 0.01% EOD
2000-12-27 0.03348£ 0.01% EOD
2000-06-26 0.0271£ 0.02% EOD
2000-01-17 0.03029£ 0.01% EOD
1999-06-28 0.02391£ 0.01% EOD
1999-03-01 0.0271£ 0.01% EOD
1998-06-29 0.02072£ 0.01% EOD
1998-01-05 0.02293£ 0.01% EOD
1997-06-30 0.01834£ 0.01% EOD
1996-12-30 0.01987£ 0.02% EOD
1996-06-24 0.01682£ 0.02% EOD
1995-12-18 0.01529£ 0.01% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2022 602GBX 584GBX 0.19£ 3.23 % 3.14 % 0.0£
2021 567GBX 61GBX 0.22£ 35.28 % 3.81 % 0.0£
2020 4.9GBX 3.8GBX 0.14£ 371.82 % 290.63 %
2019 5.4GBX 4.5GBX 0.21£ 461.35 % 387.76 %
2018 3.9GBX 4.8GBX 0.17£ 347.02 % 427.46 %
2017 4.9GBX 4.4GBX 0.14£ 317.21 % 283.27 %
2016 4.1GBX 3.1GBX 0.12£ 371.82 % 282.06 %
2015 3.5GBX 4.2GBX 0.10£ 230.57 % 271.57 %
2014 4.2GBX 3.7GBX 0.08£ 212.75 % 187.41 %
2013 3.7GBX 3.2GBX 0.07£ 215.53 % 185.98 %
2012 2.6GBX 2.0GBX 0.042£ 211.27 % 162.05 %
2011 1.8GBX 1.8GBX 0.038£ 213.27 % 204.92 %
2010 1.8GBX 1.5GBX 0.01£ 82.36 % 66.63 %
2009 1.3GBX 0.94GBX 0.04£ 437.38 % 312.98 %
2008 0.57GBX 0.84GBX 0.1£ 1068.63 % 1592.92 %
2007 1.3GBX 4.5GBX 0.30£ 660.88 % 2220.37 %
2006 669GBX 653GBX 0.35£ 5.42 % 5.29 %
2005 426GBX 421GBX 0.17£ 4.13 % 4.07 %
2004 344GBX 362GBX 0.12£ 3.34 % 3.52 %
2003 292GBX 239GBX 0.089£ 3.74 % 3.06 %
2002 208GBX 238GBX 0.070£ 2.94 % 3.37 %
2001 245GBX 245GBX 0.030£ 1.24 % 1.24 %
2000 244GBX 195GBX 0.091£ 4.66 % 3.73 %
1999 257GBX 232GBX 0.051£ 2.20 % 1.99 %
1998 237GBX 216GBX 0.044£ 2.02 % 1.85 %
1997 163GBX 163GBX 0.018£ 1.13 % 1.13 %
1996 112GBX 107GBX 0.037£ 3.45 % 3.28 %
1995 103GBX 103GBX 0.015£ 1.48 % 1.48 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Paragon Banking의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 승인됨
배당주기 Interim Final
배당 0.07 GBP 0.19 GBP
배당선언일 2021/06/08 2021/12/07
배당락일 2021/07/01 2022/01/27
이전 다음
배당 0.07 £ 0.19 £
× ×
=
수익 7.20 £ 18.90 £

주가회복 히스토리

Paragon Banking
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2022-01-27 0.189£ - -
2021-07-01 0.072£ 5.2GBX 1
2021-01-28 0.144£ 4.552GBX 7
2020-01-09 0.142£ 5.075GBX 14
2019-07-04 0.07£ 4.49GBX 1
2019-01-10 0.139£ 4.082GBX 1
2018-07-05 0.055£ 5.105GBX 1
2018-01-04 0.11£ 4.884GBX 5
2017-07-06 0.047£ 4.14GBX 11
2017-01-05 0.092£ 4.106GBX 32
2016-06-30 0.043£ 2.425GBX 1
2016-01-07 0.074£ 3.31GBX 5
2015-07-02 0.036£ 4.2GBX 63
2015-01-08 0.06£ 4.109GBX 12
2014-07-02 0.03£ 3.557GBX 65
2014-01-08 0.048£ 3.612GBX 1
2013-07-03 0.024£ 3.134GBX 1
2013-01-09 0.045£ 2.613GBX 1
2012-07-04 0.015£ 1.705GBX 6
2012-01-11 0.0265£ 1.701GBX 1
2011-06-29 0.0135£ 1.93GBX 1
2011-01-12 0.024£ 1.886GBX 1
2010-06-30 0.012£ 1.203GBX 6
2009-12-31 0.03£ 1.31GBX 4
2009-07-01 0.011£ 0.76GBX 8
2008-12-31 0.08£ 0.565GBX 2
2008-07-02 0.01£ 0.6375GBX 15
2007-12-31 0.17£ 1.34GBX 1
2007-06-27 0.12753£ 4.835GBX 1
2006-12-31 0.126£ - -
2006-06-28 0.10999£ 655.4999GBX 184
2006-01-11 0.11796£ 633.9999GBX 168
2005-06-29 0.08289£ 426.4999GBX 196
2005-01-12 0.09086£ 415.2499GBX 168
2004-06-30 0.06217£ 343.9999GBX 196
2004-01-14 0.05898£ 380.9999GBX 364
2003-07-02 0.04145£ 291.5GBX 196
2003-01-15 0.04782£ 186.5GBX 168
2002-06-26 0.03348£ 208GBX 371
2002-01-02 0.03666£ 268.5GBX 546
2001-06-27 0.03029£ 245GBX 189
2000-12-27 0.03348£ 243.5GBX 182
2000-06-26 0.0271£ 136GBX 184
2000-01-17 0.03029£ 206GBX 345
1999-06-28 0.02391£ 256.5GBX 919
1999-03-01 0.0271£ 207.5GBX 119
1998-06-29 0.02072£ 236.5GBX 364
1998-01-05 0.02293£ 196GBX 175
1997-06-30 0.01834£ 163GBX 189
1996-12-30 0.01987£ 112GBX 182
1996-06-24 0.01682£ 101GBX 189
1995-12-18 0.01529£ 103GBX 378
확대

데이터 출처

  • IEX Cloud — 미국 및 기타 국가에있는 회사에 대한 재무 데이터를 제공하는 미국 제공 업체입니다.
  • • 또한 수익률, 등급 및 기타 통계 정보와 같은 일부 지표에 대한 자체 계산을 사용합니다.