0OQV, FTE: 배당금 & 이력, 배당락일, Orange 수익률
광고하는

Orange 배당 2023

1 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 5.0
배당률 Trailing
6.20%
배당률 Forward
3.54%
배당성향
51.46 %
5개녕평균수익률
5.68%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %
배당신뢰도 4.3
배당률 Trailing
6.21%
배당률 Forward
3.55%
배당성향
0.32 %
5개녕평균수익률
0.63%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %

배당관련 최신 자료 23/06/12 22:59

배당지급내역

FTE:XETRA

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 0.00 %
연평균배당성장률, CAGR 0.00 %
평균배당 €0.33
연간평균배당 €0.66
평균배당률 2.87%
평균연배당률 5.68%
최소 0.2€ (2020-06-02)
최대 0.4€ (2018-06-05)
FTE:XETRAOrange
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2023-06-05 0.4€ 3.7% EOD
2022-12-05 0.3€ 3.18% EOD
2022-06-07 0.4€ 3.6% EOD
2021-12-13 0.3€ 3.33% EOD
2021-06-15 0.3€ 2.97% EOD
2020-12-07 0.4€ 3.93% EOD
2020-06-02 0.2€ 1.85% EOD
2019-12-02 0.3€ 2.09% EOD
2019-06-04 0.4€ 2.94% EOD
2018-12-04 0.3€ 2.03% EOD
2018-06-05 0.4€ 2.74% EOD
2017-12-05 0.25€ 1.74% EOD
2017-06-12 0.4€ 2.68% EOD
2016-12-05 0.2€ 1.52% EOD
2016-06-21 0.4€ 2.77% EOD
2015-12-07 0.2€ 1.29% EOD
2015-06-08 0.4€ 2.94% EOD
2014-12-05 0.2€ 1.36% EOD
2014-06-02 0.5€ 4.15% EOD
2013-12-06 0.3€ 3.36% EOD
2013-06-06 0.2€ 2.66% EOD
2012-09-07 0.58€ 5.41% EOD
2012-06-08 0.8€ 8.16% EOD
2011-09-05 0.6€ 4.91% EOD
2011-06-10 0.8€ 5.57% EOD
2010-08-30 0.6€ 3.77% EOD
2010-06-14 0.8€ 5.21% EOD
2009-08-28 0.6€ 3.33% EOD
2009-06-02 0.4€ 2.42% EOD
2008-09-08 0.6€ 3.09% EOD
2008-05-29 1.3€ 6.74% EOD
2007-06-07 1.2€ 5.69% EOD
2006-05-10 1€ 5.5% EOD
2005-06-03 0.48€ 2.08% EOD
2004-05-07 0.25€ 1.28% EOD
2002-06-04 0.86603€ 4.76% EOD
2001-06-14 0.86603€ 1.51% EOD
2000-06-22 0.86603€ 0.55% EOD
1999-06-17 0.86603€ 1.16% EOD
1998-06-17 0.85816€ 1.45% EOD
확대
0OQV:LSE

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 4242.86 %
연평균배당성장률, CAGR 112.60 %
평균배당 £0.033
연간평균배당 £0.066
평균배당률 0.35%
평균연배당률 0.63%
최소 0.002£ (2020-06-02)
최대 0.3€ (2022-12-05)
0OQV:LSEOrange
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2023-06-05 0.4€ 3.7% EOD
2022-12-05 0.3€ 3.21% EOD
2022-06-07 0.004£ 0.04% EOD
2021-12-13 0.003£ 0.03% EOD
2021-06-15 0.003£ 0.03% EOD
2020-12-07 0.004£ 0.04% EOD
2020-06-02 0.002£ 0.02% EOD
2019-12-02 0.003£ 0.02% EOD
2019-06-04 0.004£ 0.03% EOD
2018-12-04 0.003£ 0.02% EOD
2018-06-05 0.004£ 0.03% EOD
2017-12-05 0.0025£ 0.02% EOD
2017-06-12 0.004£ 0.03% EOD
2016-12-05 0.002£ 0.02% EOD
2015-06-08 0.004£ 0.03% EOD
2014-12-05 0.002£ 0.01% EOD
2014-06-02 0.005£ 0.04% EOD
2013-12-06 0.003£ 0.03% EOD
2013-06-06 0.002£ 0.03% EOD
2012-09-07 0.0058£ 0.05% EOD
2012-06-08 0.008£ 0.08% EOD
2011-09-05 0.006£ 0.05% EOD
2011-06-10 0.008£ 0.06% EOD
2010-08-30 0.006£ 0.04% EOD
2010-06-14 0.008£ 0.05% EOD
2009-08-28 0.006£ 0.03% EOD
2009-06-02 0.004£ 0.02% EOD
2008-09-08 0.006£ 0.03% EOD
2008-05-29 0.013£ 0.07% EOD
2007-06-07 0.012£ 0.08% EOD
2006-05-10 0.01£ 0.06% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

FTE:XETRAOrange
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 10€ 11€ 0.4€ 3.74 % 3.85 % 0.6€
2022 9.3€ 10€ 0.7€ 6.77 % 7.49 % 1.8€ 51 %
2021 9.4€ 9.8€ 0.6€ 6.11 % 6.37 % 0.9€ 65 %
2020 9.8€ 11€ 0.6€ 5.59 % 6.12 % 1.1€ 54 %
2019 13€ 14€ 0.7€ 5.03 % 5.30 % 0.8€ 86 %
2018 14€ 14€ 0.7€ 4.90 % 4.94 % 0.0€
2017 15€ 14€ 0.7€ 4.50 % 4.48 % 0.0€
2016 14€ 15€ 0.6€ 4.12 % 4.18 % 0.0€
2015 16€ 15€ 0.6€ 4.02 % 3.85 %
2014 14€ 11€ 0.7€ 6.17 % 4.94 %
2013 9.0€ 8.4€ 0.5€ 5.98 % 5.57 %
2012 8.3€ 10€ 1.4€ 13.41 % 16.59 %
2011 12€ 14€ 1.4€ 9.87 % 11.66 %
2010 16€ 16€ 1.4€ 8.57 % 8.86 %
2009 18€ 17€ 1.0€ 5.74 % 5.69 %
2008 20€ 21€ 1.9€ 9.23 % 9.63 %
2007 25€ 22€ 1.2€ 5.44 % 4.87 %
2006 18€ 18€ 1.0€ 5.50 % 5.50 %
2005 23€ 23€ 0.5€ 2.08 % 2.08 %
2004 20€ 20€ 0.3€ 1.28 % 1.28 %
2002 18€ 18€ 0.87€ 4.76 % 4.76 %
2001 58€ 58€ 0.87€ 1.51 % 1.51 %
2000 157€ 157€ 0.87€ 0.55 % 0.55 %
1999 75€ 75€ 0.87€ 1.16 % 1.16 %
1998 59€ 59€ 0.86€ 1.45 % 1.45 %
확대
0OQV:LSEOrange
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 10£ 11£ 0.4£ 3.74 % 3.85 %
2022 9.4£ 10£ 0.30£ 2.94 % 3.25 %
2021 9.4£ 11£ 0.01£ 0.06 % 0.06 % 0.93 0 %
2020 9.7£ 11£ 0.01£ 0.06 % 0.06 % 1.11 1 %
2019 13£ 14£ 0.01£ 0.05 % 0.05 % 0.81 1 %
2018 14£ 14£ 0.01£ 0.05 % 0.05 %
2017 14£ 14£ 0.007£ 0.05 % 0.04 %
2016 14£ 15£ 0.00£ 0.01 % 0.01 %
2015 15£ 15£ 0.00£ 0.03 % 0.03 %
2014 14£ 11£ 0.01£ 0.06 % 0.05 %
2013 8.8£ 8.3£ 0.01£ 0.06 % 0.06 %
2012 8.2£ 10£ 0.014£ 0.13 % 0.17 %
2011 12£ 14£ 0.01£ 0.10 % 0.12 %
2010 17£ 16£ 0.01£ 0.09 % 0.08 %
2009 18£ 17£ 0.0£ 0.06 % 0.05 %
2008 19£ 21£ 0.02£ 0.09 % 0.10 %
2007 25£ 14£ 0.01£ 0.09 % 0.05 %
2006 18£ 18£ 0.0£ 0.06 % 0.06 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Orange의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

FTE:XETRA
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 0.40 EUR 0.35 EUR
배당선언일 - -
배당락일 2023/06/05 2023/12/05

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.40 0.35
× ×
=
수익 40.00 35.00
0OQV:LSE
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 0.40 EUR 0.40 EUR
배당선언일 - -
배당락일 2023/06/05 2023/12/05

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.40 0.40
× ×
=
수익 40.00 40.00

주가회복 히스토리

FTE:XETRAOrange
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-06-05 0.4€ 10.804€ -
2022-12-05 0.3€ 9.444€ 1
2022-06-07 0.4€ 11.098€ 15
2021-12-13 0.3€ 9.007€ 1
2021-06-15 0.3€ 10.11€ 224
2020-12-07 0.4€ 10.19€ 1
2020-06-02 0.2€ 10.8€ 1
2019-12-02 0.3€ 14.36€ 1
2019-06-04 0.4€ 13.6€ 1
2018-12-04 0.3€ 14.75€ 1
2018-06-05 0.4€ 14.62€ 1
2017-12-05 0.25€ 14.3475€ 2
2017-06-12 0.4€ 14.92€ 318
2016-12-05 0.2€ 13.18€ 1
2016-06-21 0.4€ 14.45€ 2
2015-12-07 0.2€ 15.475€ 10
2015-06-08 0.4€ 13.59€ 2
2014-12-05 0.2€ 14.74€ 42
2014-06-02 0.5€ 12.06€ 1
2013-12-06 0.3€ 8.941€ 3
2013-06-06 0.2€ 7.51€ 1
2012-09-07 0.58€ 10.72€ 5
2012-06-08 0.8€ 9.8€ 7
2011-09-05 0.6€ 12.22€ 3
2011-06-10 0.8€ 14.355€ 3
2010-08-30 0.6€ 15.92€ 2
2010-06-14 0.8€ 15.35€ 1
2009-08-28 0.6€ 18.02€ 10
2009-06-02 0.4€ 16.55€ 29
2008-09-08 0.6€ 19.44€ 4
2008-05-29 1.3€ 19.28€ 1
2007-06-07 1.2€ 21.08€ 1
2006-05-10 1€ 18.19€ 237
2005-06-03 0.48€ 23.07€ 728
2004-05-07 0.25€ 19.5€ 392
2002-06-04 0.86603€ 18.2€ 703
2001-06-14 0.86603€ 57.5€ -
2000-06-22 0.86603€ 157.0001€ -
1999-06-17 0.86603€ 74.5€ 371
1998-06-17 0.85816€ 59.3099€ 365
확대
0OQV:LSEOrange
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-06-05 0.4€ 10.819£ -
2022-12-05 0.3€ 9.3445£ 1
2022-06-07 0.004£ 11.061£ 15
2021-12-13 0.003£ 8.979£ 1
2021-06-15 0.003£ 10.104£ 155
2020-12-07 0.004£ 10.1875£ 1
2020-06-02 0.002£ 10.965£ 1
2019-12-02 0.003£ 14.3375£ 1
2019-06-04 0.004£ 13.825£ 1
2018-12-04 0.003£ 14.7475£ 1
2018-06-05 0.004£ 14.6525£ 1
2017-12-05 0.0025£ 14.3454£ 1
2017-06-12 0.004£ 15.0636£ 322
2016-12-05 0.002£ 13.2506£ 1
2015-06-08 0.004£ 13.63£ 2
2014-12-05 0.002£ 14.4716£ 3
2014-06-02 0.005£ 12.045£ 3
2013-12-06 0.003£ 8.9086£ 3
2013-06-06 0.002£ 7.4787£ 1
2012-09-07 0.0058£ 10.61£ 5
2012-06-08 0.008£ 9.81£ 3
2011-09-05 0.006£ 12.385£ 31
2011-06-10 0.008£ 14.5002£ 3
2010-08-30 0.006£ 15.96£ 24
2010-06-14 0.008£ 15.31£ 77
2009-08-28 0.006£ 18.22£ 4464
2009-06-02 0.004£ 16.55£ 87
2008-09-08 0.006£ 19.45£ 4
2008-05-29 0.013£ 19.33£ 1
2007-06-07 0.012£ 14.42£ 1
2006-05-10 0.01£ 18.1158£ 572
확대