NESM: 배당금 & 이력, 배당락일, Nestlé 수익률
광고하는

Nestlé 배당 2023

2 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 1.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
2.40%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 01:29

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 25.35 %
연평균배당성장률, CAGR 4.62 %
평균배당 CHF1.886946
연간평균배당 CHF1.886946
평균배당률 2.51%
평균연배당률 2.40%
최소 1.6407CHF (2018-04-16)
최대 2.14289CHF (2019-04-15)
Nestlé
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2020-04-27 2.13919CHF 2.17% EOD
2019-04-15 2.14289CHF 2.58% EOD
2018-04-16 1.6407CHF 2.6% EOD
2017-04-07 1.80538CHF 2.57% EOD
2016-04-08 1.70657CHF 2.63% EOD
2015-04-17 1.77253CHF 2.46% EOD
2014-04-14 1.46738CHF 2.65% EOD
2013-04-15 1.38758CHF 2.56% EOD
2012-04-23 1.35009CHF 2.92% EOD
2011-04-18 1.24365CHF 3.04% EOD
2010-04-19 0.66585CHF 1.85% EOD
2009-04-24 0.60674CHF 2.56% EOD
2008-04-11 0.47361CHF EOD
2007-04-20 0.40431CHF 0.54% EOD
2006-03-31 0.39102CHF 1.62% EOD
2005-04-08 1.65587CHF 6.93% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 96€ 98€ 2.1CHF 2.17 % 2.22 %
2019 99€ 90€ 2.1CHF 2.39 % 2.16 %
2018 71€ 69€ 1.6CHF 2.39 % 2.33 %
2017 72€ 72€ 1.8CHF 2.50 % 2.52 %
2016 68€ 67€ 1.7CHF 2.53 % 2.51 %
2015 70€ 68€ 1.8CHF 2.60 % 2.55 %
2014 61€ 57€ 1.5CHF 2.59 % 2.42 %
2013 53€ 52€ 1.4CHF 2.66 % 2.62 %
2012 50€ 48€ 1.4CHF 2.83 % 2.72 %
2011 44€ 42€ 1.2CHF 2.96 % 2.83 %
2010 45€ 39€ 0.67CHF 1.73 % 1.48 %
2009 34€ 28€ 0.61CHF 2.16 % 1.77 %
2008 29€ 47€ 0.47CHF 1.01 % 1.64 %
2007 80€ 75€ 0.40CHF 0.54 % 0.51 %
2006 0.39CHF
2005 1.7CHF
확대

주가회복 히스토리

Nestlé
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-04-27 2.13919CHF 98.8€ 11
2019-04-15 2.14289CHF 83€ 1
2018-04-16 1.6407CHF 63€ 1
2017-04-07 1.80538CHF 70.37€ 3
2016-04-08 1.70657CHF 64.98€ 5
2015-04-17 1.77253CHF 72.2€ 3
2014-04-14 1.46738CHF 55.37€ 16
2013-04-15 1.38758CHF 54.1€ 1
2012-04-23 1.35009CHF 46.3€ 1
2011-04-18 1.24365CHF 40.85€ 1
2010-04-19 0.66585CHF 36€ 1
2009-04-24 0.60674CHF 23.7€ 3
2008-04-11 0.47361CHF - -
2007-04-20 0.40431CHF 74.5€ 3
2006-03-31 0.39102CHF - -
2005-04-08 1.65587CHF - -
확대