0KFE, MUV2: 배당금 & 이력, 배당락일, Munich Re 수익률
광고하는

Munich Re 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.7
배당률 Trailing
4.11%
배당률 Forward
4.11%
배당성향
60.40 %
5개녕평균수익률
4.54%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %
배당신뢰도 4.0
배당률 Trailing
0.04%
배당률 Forward
0.04%
배당성향
0.60 %
5개녕평균수익률
0.05%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %
배당신뢰도 4.2
배당률 Trailing
4.10%
배당률 Forward
4.10%
배당성향
5개녕평균수익률
4.54%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 08:56

배당지급내역

MUV2:XETRA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 2.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 40 %
단순배당성장률 18.79 %
연평균배당성장률, CAGR 3.50 %
평균배당 €8.90
연간평균배당 €8.90
평균배당률 4.72%
평균연배당률 4.54%
최소 €8.25 (2016-04-28)
최대 €9.80 (2020-04-30)
MUV2:XETRAMunich Re
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-03-18 2021-04-29 2021-05-03 Final €9.80 4.08% EOD
2020-03-03 2020-04-30 2020-05-05 Final €9.80 4.88% EOD
2019-02-06 2019-05-02 2019-05-06 Final €9.25 4.35% EOD
2018-02-06 2018-04-26 2018-04-30 Final €8.60 4.55% EOD
2017-02-23 2017-04-27 2017-05-02 Final €8.60 4.84% EOD
2016-02-04 2016-04-28 2016-04-28 Final €8.25 4.96% EOD
2015-04-24 2015-04-24 Final €7.75 4.26% EOD
2014-05-02 2014-05-02 Final €7.25 4.59% EOD
2013-04-26 2013-04-26 Final €7.00 4.7% EOD
2012-04-27 €6.25 5.68% EOD
2011-04-21 €6.25 5.7% EOD
2010-04-29 €5.75 5.34% EOD
2009-04-23 €5.50 5.81% EOD
2008-04-18 €5.50 4.42% EOD
2007-04-27 €4.50 3.45% EOD
2006-04-20 €3.10 2.71% EOD
2005-04-29 €2.00 2.36% EOD
2004-05-27 €1.25 1.49% EOD
2003-06-12 €1.18824 1.18% EOD
2002-07-18 €1.18824 0.56% EOD
2001-07-19 €1.18824 0.37% EOD
2000-07-20 €0.90306 0.27% EOD
1999-07-23 €0.87485 0.47% EOD
1998-11-06 €0.43743 0.11% EOD
1997-12-08 €0.40781 0.13% EOD
1996-12-09 €0.38382 0.02% EOD
1995-12-11 €0.32385 0.02% EOD
1994-12-12 €0.27038 0.02% EOD
확대
0KFE:LSE

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 2.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 40 %
단순배당성장률 18.79 %
연평균배당성장률, CAGR 3.50 %
평균배당 £0.089
연간평균배당 £0.089
평균배당률 0.05%
평균연배당률 0.05%
최소 £0.0825 (2016-04-28)
최대 £0.098 (2020-04-30)
0KFE:LSEMunich Re
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-04-29 £0.098 0.04% EOD
2020-04-30 £0.098 0.05% EOD
2019-05-02 £0.0925 0.04% EOD
2018-04-26 £0.086 0.05% EOD
2017-04-27 £0.086 0.05% EOD
2016-04-28 £0.0825 0.05% EOD
2015-04-24 £0.0775 0.04% EOD
2014-05-02 £0.0725 0.05% EOD
2013-04-26 £0.07 0.05% EOD
2012-04-27 £0.0625 0.06% EOD
2011-04-21 £0.0625 0.06% EOD
2010-04-29 £0.0575 0.05% EOD
2009-04-23 £0.055 0.05% EOD
2008-04-18 £0.055 0.04% EOD
2007-04-27 £0.045 0.05% EOD
2006-04-20 £0.031 EOD
확대
MUV2:F

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 2.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 40 %
단순배당성장률 18.79 %
연평균배당성장률, CAGR 3.50 %
평균배당 €8.90
연간평균배당 €8.90
평균배당률 4.69%
평균연배당률 4.54%
최소 €8.25 (2016-04-28)
최대 €9.80 (2020-04-30)
MUV2:FMunich Re
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-03-18 2021-04-29 2021-05-03 Final €9.80 4.04% EOD
2020-03-03 2020-04-30 2020-05-05 Final €9.80 4.83% EOD
2019-02-06 2019-05-02 2019-05-06 Final €9.25 4.34% EOD
2018-02-06 2018-04-26 2018-04-30 Final €8.60 4.55% EOD
2017-02-23 2017-04-27 2017-05-02 Final €8.60 4.83% EOD
2016-02-04 2016-04-28 2016-04-28 Final €8.25 4.91% EOD
2015-04-24 2015-04-24 Final €7.75 4.25% EOD
2014-05-02 2014-05-02 Final €7.25 4.58% EOD
2013-04-26 2013-04-26 Final €7.00 4.69% EOD
2012-04-27 €6.25046 5.66% EOD
2011-04-22 2011-04-22 Final €6.25 EOD
2010-04-29 €5.75 5.31% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final €5.75 EOD
2009-04-23 €5.50 5.67% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final €5.50 EOD
2008-04-18 €5.50 4.43% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final €5.50 EOD
2007-04-27 €4.50 3.44% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final €4.50 EOD
2006-04-20 €3.10 2.71% EOD
2005-04-29 €2.00 2.35% EOD
2004-05-27 €1.25 1.49% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

MUV2:XETRAMunich Re
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 9.5€ 242€ 9.8€ 4.04 % 102.89 % 16€ 60 %
2020 243€ 228€ 9.8€ 4.30 % 4.04 % 7.1€ 138 %
2019 263€ 224€ 9.3€ 4.13 % 3.52 % 13€ 71 %
2018 191€ 187€ 8.6€ 4.60 % 4.51 % 17€ 50 %
2017 181€ 181€ 8.6€ 4.76 % 4.76 % 2.0€ 439 %
2016 180€ 168€ 8.3€ 4.92 % 4.59 % 17€ 48 %
2015 185€ 176€ 7.8€ 4.39 % 4.20 % 19€ 42 %
2014 166€ 157€ 7.3€ 4.61 % 4.37 % 21€ 35 %
2013 160€ 146€ 7.0€ 4.81 % 4.37 % 15€ 48 %
2012 136€ 114€ 6.3€ 5.46 % 4.60 % 19€ 33 %
2011 95€ 102€ 6.3€ 6.10 % 6.59 % 3.0€ 209 %
2010 113€ 109€ 5.8€ 5.28 % 5.07 % 10€ 55 %
2009 109€ 102€ 5.5€ 5.39 % 5.06 % 6.4€ 86 %
2008 111€ 113€ 5.5€ 4.88 % 4.95 % 6.8€ 81 %
2007 133€ 129€ 4.5€ 3.49 % 3.38 %
2006 3.1€ 3.1€ 99 %
2005 2.0€ 5.1€ 39 %
2004 1.3€ 3.9€ 32 %
2003 1.2€
2002 1.2€
2001 1.2€
2000 0.90€
1999 0.87€
1998 0.44€
1997 0.41€
1996 0.38€
1995 0.32€
1994 0.27€
확대
0KFE:LSEMunich Re
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 151£ 243£ 0.10£ 0.04 % 0.07 % 16.22 1 %
2020 243£ 228£ 0.10£ 0.04 % 0.04 % 7.1 1 %
2019 265£ 224£ 0.093£ 0.04 % 0.03 % 20.66 0 %
2018 186£ 187£ 0.09£ 0.05 % 0.05 % 17.23 1 %
2017 181£ 181£ 0.09£ 0.05 % 0.05 % 2.01 4 %
2016 179£ 168£ 0.083£ 0.05 % 0.05 % 12.9267 1 %
2015 185£ 176£ 0.078£ 0.04 % 0.04 % 18.7181 0 %
2014 166£ 157£ 0.073£ 0.05 % 0.04 % 18.2274 0 %
2013 160£ 146£ 0.1£ 0.05 % 0.04 % 18.5043 0 %
2012 136£ 115£ 0.063£ 0.05 % 0.05 % 17.9859 0 %
2011 94£ 102£ 0.063£ 0.06 % 0.07 % 3.9919 2 %
2010 114£ 109£ 0.058£ 0.05 % 0.05 % 13.0117 0 %
2009 110£ 102£ 0.06£ 0.05 % 0.05 % 5.6664 1 %
2008 110£ 113£ 0.06£ 0.05 % 0.05 % 7.4835 1 %
2007 132£ 74£ 0.05£ 0.06 % 0.03 %
2006 0.03£ 3.1429 1 %
확대
MUV2:FMunich Re
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 106€ 243€ 9.8€ 4.03 % 9.23 %
2020 245€ 228€ 9.8€ 4.29 % 4.00 %
2019 265€ 224€ 9.3€ 4.13 % 3.50 %
2018 190€ 187€ 8.6€ 4.59 % 4.53 % 14€ 63 %
2017 181€ 181€ 8.6€ 4.76 % 4.74 % 2.3€ 369 %
2016 179€ 168€ 8.3€ 4.91 % 4.61 % 3.1€ 269 %
2015 185€ 176€ 7.8€ 4.39 % 4.19 %
2014 167€ 157€ 7.3€ 4.61 % 4.35 %
2013 161€ 146€ 7.0€ 4.81 % 4.35 %
2012 136€ 114€ 6.3€ 5.46 % 4.59 %
2011 95€ 103€ 6.3€ 6.09 % 6.61 %
2010 113€ 109€ 5.8€ 5.27 % 5.07 %
2009 109€ 102€ 11€ 11.02 % 10.33 %
2008 110€ 113€ 11€ 9.77 % 10.04 %
2007 133€ 129€ 10€ 7.76 % 7.53 %
2006 7.6€
2005 2.0€
2004 1.3€
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Munich Re의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

MUV2:XETRA
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Final Final
배당 9.80 EUR 9.80 EUR
배당선언일 2021/03/18 -
배당락일 2021/04/29 2022/04/30

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 9.80 9.80
× ×
=
수익 980.00 980.00
0KFE:LSE
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 0.10 GBP 0.10 GBP
배당선언일 - -
배당락일 2021/04/29 2022/04/30

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.10 £ 0.10 £
× ×
=
수익 9.80 £ 9.80 £
MUV2:F
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Final Final
배당 9.80 EUR 9.80 EUR
배당선언일 2021/03/18 -
배당락일 2021/04/29 2022/04/30

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 9.80 9.80
× ×
=
수익 980.00 980.00

주가회복 히스토리

MUV2:XETRAMunich Re
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-04-29 €9.80 €240.35 1
2020-04-30 €9.80 €200.80 26
2019-05-02 €9.25 €212.80 13
2018-04-26 €8.60 €188.95 1
2017-04-27 €8.60 €177.85 6
2016-04-28 €8.25 €166.45 27
2015-04-24 €7.75 €181.85 3
2014-05-02 €7.25 €158.05 5
2013-04-26 €7.00 €148.90 3
2012-04-27 €6.25 €109.95 63
2011-04-21 €6.25 €109.65 5
2010-04-29 €5.75 €107.60 13
2009-04-23 €5.50 €94.74 6
2008-04-18 €5.50 €124.45 14
2007-04-27 €4.50 €130.58 3
2006-04-20 €3.10 - -
2005-04-29 €2.00 - -
2004-05-27 €1.25 - -
2003-06-12 €1.18824 - -
2002-07-18 €1.18824 - -
2001-07-19 €1.18824 - -
2000-07-20 €0.90306 - -
1999-07-23 €0.87485 - -
1998-11-06 €0.43743 - -
1997-12-08 €0.40781 - -
1996-12-09 €0.38382 - -
1995-12-11 €0.32385 - -
1994-12-12 €0.27038 - -
확대
0KFE:LSEMunich Re
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-04-29 £0.098 £240.15 1
2020-04-30 £0.098 £202.20 1
2019-05-02 £0.0925 £212.80 13
2018-04-26 £0.086 £188.50 1
2017-04-27 £0.086 £177.9179 6
2016-04-28 £0.0825 £165.5851 27
2015-04-24 £0.0775 £181.85 3
2014-05-02 £0.0725 £158.05 19
2013-04-26 £0.07 £150.0019 3
2012-04-27 £0.0625 £110.2939 66
2011-04-21 £0.0625 £109.9014 6
2010-04-29 £0.0575 £108.00 14
2009-04-23 £0.055 £103.75 14
2008-04-18 £0.055 £124.75 12
2007-04-27 £0.045 £89.26 5
2006-04-20 £0.031 - -
확대
MUV2:FMunich Re
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-04-29 €9.80 €242.50 4
2020-04-30 €9.80 €202.70 26
2019-05-02 €9.25 €213.10 13
2018-04-26 €8.60 €189.15 1
2017-04-27 €8.60 €178.171 7
2016-04-28 €8.25 €168.00 28
2015-04-24 €7.75 €182.49 208
2014-05-02 €7.25 €158.413 20
2013-04-26 €7.00 €149.198 3
2012-04-27 €6.25046 €110.49 63
2011-04-22 €6.25 - -
2010-04-29 €5.75 €108.35 13
2009-12-31 €5.75 - -
2009-04-23 €5.50 €97.00 6
2008-12-31 €5.50 - -
2008-04-18 €5.50 €124.20 14
2007-12-31 €5.50 - -
2007-04-27 €4.50 €130.80 3
2006-12-31 €4.50 - -
2006-04-20 €3.10 - -
2005-04-29 €2.00 - -
2004-05-27 €1.25 - -
확대