MAVT: 배당금 & 이력, 배당락일, Momentum Multi-Asset Value Trust 수익률
광고하는

Momentum Multi-Asset Value Trust 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.8
배당률 Trailing
3.54%
배당률 Forward
3.54%
배당성향
5.25 %
5개녕평균수익률
3.97%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/11/28 03:13

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 11.44 %
연평균배당성장률, CAGR 2.19 %
평균배당 £0.02
연간평균배당 £0.06
평균배당률 0.99%
평균연배당률 3.97%
최소 £0.01 (2016-02-18)
최대 £0.02 (2019-05-30)
Momentum Multi-Asset Value Trust
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-17 2021-11-25 2021-12-17 Quarterly £0.02 EOD
2021-08-19 2021-09-02 2021-09-24 Quarterly £0.02 0.87% EOD
2021-05-14 2021-05-27 2021-06-18 Quarterly £0.02 0.91% EOD
2021-02-17 2021-02-25 2021-03-19 Quarterly £0.02 0.97% EOD
2020-11-18 2020-11-26 2020-12-18 Quarterly £0.02 1.05% EOD
2020-08-19 2020-09-03 2020-09-25 Quarterly £0.02 1.16% EOD
2019-05-16 2020-05-28 2020-06-19 Quarterly £0.02 1.21% EOD
2019-05-16 2020-02-27 2020-03-20 Quarterly £0.02 0.99% EOD
2019-05-16 2019-11-28 2019-12-20 Quarterly £0.02 0.96% EOD
2019-05-16 2019-09-05 2019-09-27 Quarterly £0.02 0.96% EOD
2018-08-14 2019-05-30 2019-06-21 Quarterly £0.02 0.94% EOD
2018-08-14 2019-02-28 2019-03-22 Quarterly £0.02 0.96% EOD
2018-08-14 2018-11-29 2018-12-21 Quarterly £0.02 1.01% EOD
2018-08-14 2018-09-06 2018-09-28 Quarterly £0.02 0.95% EOD
2017-05-10 2018-05-31 2018-06-22 Quarterly £0.02 0.94% EOD
2017-05-10 2018-03-01 2018-03-23 Quarterly £0.02 0.92% EOD
2017-05-10 2017-11-23 2017-12-15 Quarterly £0.02 0.91% EOD
2017-05-10 2017-08-17 2017-09-08 Quarterly £0.02 0.89% EOD
2016-06-10 2017-05-18 2017-06-09 Quarterly £0.02 0.92% EOD
2016-06-10 2017-02-16 2017-03-10 Quarterly £0.02 0.94% EOD
2016-06-10 2016-11-24 2016-12-16 Quarterly £0.02 0.96% EOD
2016-06-10 2016-08-18 2016-09-09 Quarterly £0.02 0.99% EOD
2016-05-12 2016-05-19 2016-06-10 Quarterly £0.02 1.04% EOD
2016-02-11 2016-02-18 2016-03-11 Quarterly £0.01 1.06% EOD
2015-11-12 2015-11-19 2015-12-11 Quarterly £0.01 1.03% EOD
2015-08-11 2015-08-20 2015-09-18 Quarterly £0.01 1.01% EOD
2015-05-14 2015-05-21 2015-06-12 Quarterly £0.01 1.02% EOD
2015-02-12 2015-02-19 2015-03-13 Quarterly £0.01 1.0% EOD
2014-11-13 2014-11-20 2014-12-12 Quarterly £0.01 1.04% EOD
2014-08-14 2014-08-20 2014-09-12 Quarterly £0.01 1.02% EOD
2014-05-14 2014-05-21 2014-06-13 Quarterly £0.01 1.03% EOD
2014-02-13 2014-02-19 2014-03-14 Quarterly £0.01 1.02% EOD
2013-11-20 2013-12-13 Quarterly £0.01 1.0% EOD
2013-08-21 2013-09-16 Quarterly £0.01 1.06% EOD
2013-05-22 2013-06-14 Quarterly £0.01 1.03% EOD
2013-02-20 2013-03-15 Quarterly £0.01 1.07% EOD
2012-11-21 2012-12-14 Quarterly £0.01 1.2% EOD
2012-08-22 2012-09-17 Quarterly £0.01 1.27% EOD
2012-05-23 2012-06-18 Quarterly £0.01 1.28% EOD
2012-02-22 2012-03-16 Quarterly £0.01 1.22% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1.9GBX 1.8GBX 0.067£ 3.66 % 3.54 % 1.0£ 5 %
2020 1.6GBX 1.5GBX 0.067£ 4.53 % 4.08 % -0.4£ -15 %
2019 1.8GBX 1.7GBX 0.067£ 3.83 % 3.73 % 0.3£ 20 %
2018 1.6GBX 1.7GBX 0.07£ 3.81 % 4.06 % -0.1£ -46 %
2017 1.8GBX 1.7GBX 0.063£ 3.65 % 3.55 % 0.5£ 14 %
2016 1.6GBX 1.5GBX 0.060£ 4.05 % 3.80 % 0.4£ 17 %
2015 1.4GBX 1.4GBX 0.058£ 4.08 % 4.02 %
2014 1.4GBX 1.4GBX 0.055£ 4.10 % 4.09 %
2013 1.3GBX 1.3GBX 0.053£ 4.20 % 4.01 %
2012 1.1GBX 1.0GBX 0.05£ 4.96 % 4.71 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Momentum Multi-Asset Value Trust의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.02 GBP 0.02 GBP
배당선언일 2021/11/17 -
배당락일 2021/11/25 2022/02/27

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.02 £ 0.02 £
× ×
=
수익 1.68 £ 1.68 £

주가회복 히스토리

Momentum Multi-Asset Value Trust
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-25 £0.02 - -
2021-09-02 £0.02 194 1
2021-05-27 £0.02 184 1
2021-02-25 £0.02 174 6
2020-11-26 £0.02 161 7
2020-09-03 £0.02 145 4
2020-05-28 £0.02 138 5
2020-02-27 £0.02 170 328
2019-11-28 £0.02 174 15
2019-09-05 £0.02 176 1
2019-05-30 £0.02 178 211
2019-02-28 £0.02 170 1
2018-11-29 £0.02 162 1
2018-09-06 £0.02 172 200
2018-05-31 £0.02 174 1
2018-03-01 £0.02 172 7
2017-11-23 £0.02 174 1
2017-08-17 £0.02 177 6
2017-05-18 £0.02 172 4
2017-02-16 £0.02 162 1
2016-11-24 £0.02 158 1
2016-08-18 £0.02 154 1
2016-05-19 £0.02 146 1
2016-02-18 £0.01 138 1
2015-11-19 £0.01 143 1
2015-08-20 £0.01 146 238
2015-05-21 £0.01 144 1
2015-02-19 £0.01 140 1
2014-11-20 £0.01 135 1
2014-08-20 £0.01 137 1
2014-05-21 £0.01 136 1
2014-02-19 £0.01 131 1
2013-11-20 £0.01 134 1
2013-08-21 £0.01 127 1
2013-05-22 £0.01 131 161
2013-02-20 £0.01 121 5
2012-11-21 £0.01 109 1
2012-08-22 £0.01 103 2
2012-05-23 £0.01 101 1
2012-02-22 £0.01 106 217
확대