0GXJ: 배당금 & 이력, 배당락일, Modern Times 수익률
광고하는

Modern Times 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
0.01%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 03:56

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.0371366666666667
연간평균배당 £0.0371366666666667
평균배당률 0.01%
평균연배당률 0.01%
최소 £0.03559 (2016-05-25)
최대 £0.03868 (2018-05-23)
Modern Times
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-05-23 £0.03868 0.01% EOD
2017-05-10 £0.03714 0.01% EOD
2016-05-25 £0.03559 0.02% EOD
2015-05-20 £0.03404 0.01% EOD
2014-05-14 £0.03249 0.01% EOD
2013-05-15 £0.03095 0.01% EOD
2012-05-09 £0.02785 EOD
2011-05-19 £0.02321 EOD
2010-05-18 £0.01608 EOD
2009-05-12 £0.01462 0.01% EOD
2008-05-15 £0.01462 0.0% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 293£ 341£ 0.039£ 0.01 % 0.01 % 4.9683 1 %
2017 346£ 299£ 0.037£ 0.01 % 0.01 % 4.5445 1 %
2016 270£ 232£ 0.036£ 0.02 % 0.01 % -8.5164 0 %
2015 218£ 245£ 0.034£ 0.01 % 0.02 % 2.8389 1 %
2014 243£ 269£ 0.032£ 0.01 % 0.01 % 15.4229 0 %
2013 334£ 295£ 0.031£ 0.01 % 0.01 % 14.4801 0 %
2012 227£ 297£ 0.028£ 0.01 % 0.01 % 20.2444 0 %
2011 321£ 391£ 0.023£ 0.01 % 0.01 % -17.7373 0 %
2010 442£ 443£ 0.016£ 0.00 % 0.00 % 46.9278 0 %
2009 341£ 205£ 0.015£ 0.01 % 0.00 % -27.3144 0 %
2008 168£ 336£ 0.015£ 0.00 % 0.01 % 5.1552 0 %
확대

주가회복 히스토리

Modern Times
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-05-23 £0.03868 £358.20 13
2017-05-10 £0.03714 £282.7782 9
2016-05-25 £0.03559 £232.2715 1
2015-05-20 £0.03404 £277.60 2
2014-05-14 £0.03249 £294.25 5
2013-05-15 £0.03095 £269.90 6
2012-05-09 £0.02785 - -
2011-05-19 £0.02321 - -
2010-05-18 £0.01608 - -
2009-05-12 £0.01462 £236.25 10
2008-05-15 £0.01462 £430.50 691
확대