MRO: 배당금 & 이력, 배당락일, Melrose Industries 수익률
광고하는

Melrose Industries 배당 2023

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 2.3
배당률 Trailing
0.09%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
-825.00 %
5개녕평균수익률
154.78%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 23/03/16 23:41

배당지급내역

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -38.97 %
연평균배당성장률, CAGR -9.40 %
평균배당 £0.0287772727272727
연간평균배당 £0.06331
평균배당률 1.92%
평균연배당률 154.78%
최소 0.0075£ (2021-04-01)
최대 0.15£ (2021-08-31)
Melrose Industries
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2023-03-02 2023-03-09 2023-03-09 2023-04-18 Interim 0.015£ 0.91% EOD
2023-01-25 2023-02-14 2023-03-10 Quarterly 0.1$ 0.07% EOD
2022-09-08 2022-09-15 2022-09-15 2022-10-20 Interim 0.0083£ 0.74% EOD
2022-09-08 2022-09-14 2022-10-20 Interim 0.00825£ 0.71% EOD
2022-03-03 2022-04-07 2022-05-20 Final 0.01£ 0.83% EOD
2021-09-02 2021-09-09 2021-09-09 2021-10-15 Interim 0.0075£ 0.42% EOD
2021-06-22 2021-08-31 2021-08-31 2021-09-14 Special 0.15£ 8.94% EOD
2021-03-04 2021-04-01 2021-04-01 2021-05-19 Final 0.0075£ 0.43% EOD
2020-03-05 2020-04-02 2020-04-02 2020-05-20 0.034£ 4.57% EOD
2019-09-05 2019-09-12 2019-09-12 2019-10-11 Interim 0.017£ 0.83% EOD
2019-03-07 2019-04-04 2019-04-04 2019-05-20 Final 0.0305£ 1.59% EOD
2018-09-06 2018-09-13 2018-09-13 2018-10-12 Interim 0.0155£ 0.71% EOD
2018-02-20 2018-04-05 2018-04-05 2018-05-21 Final 0.028£ 1.32% EOD
2017-08-31 2017-09-07 2017-09-07 2017-10-06 Interim 0.014£ 0.66% EOD
2017-03-02 2017-04-06 2017-04-06 2017-05-16 Final 0.019£ 0.81% EOD
2016-07-28 2016-08-04 2016-08-04 2016-09-01 Interim 0.014£ 1.06% EOD
2016-03-03 2016-04-07 2016-04-07 2016-05-16 Final 0.026£ 4.05% EOD
2016-02-05 2016-01-28 2016-01-28 2016-02-05 Special 2.4£ 438.15% EOD
2015-07-28 2015-08-06 2015-08-06 2015-09-03 Interim 0.028£ 0.08% EOD
2015-03-04 2015-04-16 2015-04-16 2015-05-18 Final 0.053£ 0.15% EOD
2015-02-03 2015-02-23 2015-02-23 2015-03-16 0.187£ 0.47% EOD
2014-08-28 2014-09-17 2014-09-17 2014-10-16 Interim 0.028£ 0.09% EOD
2014-03-05 2014-04-16 2014-04-16 2014-05-15 Final 0.05£ 0.14% EOD
2014-02-28 2014-02-28 Special 0.47£ 1.15% EOD
2013-08-29 2013-09-18 2013-10-17 Interim 0.0275£ 0.09% EOD
2013-03-06 2013-04-17 2013-05-13 Final 0.05£ 0.2% EOD
2012-09-19 2012-10-19 Interim 0.026£ 0.1% EOD
2012-04-04 0.00913£ 0.02% EOD
2011-09-07 2011-10-14 Interim 0.026£ 0.09% EOD
2011-08-03 2011-08-19 Special 0.428£ 1.61% EOD
2011-04-13 2011-05-16 Final 0.04£ 0.16% EOD
2010-09-08 2010-10-01 Interim 0.023£ 0.11% EOD
2010-03-17 0.00505£ 0.03% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.044£ 0.31% EOD
2009-10-14 0.00305£ 0.02% EOD
2009-04-15 0.00447£ 0.07% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.04£ 0.58% EOD
2008-10-15 0.00289£ 0.04% EOD
2008-03-12 0.00442£ 0.04% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 0.038£ 0.3% EOD
2007-10-17 0.0026£ 0.02% EOD
2007-04-18 0.00402£ 0.05% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final 0.034£ 46.23% EOD
2006-10-18 0.00241£ 0.04% EOD
2006-04-19 0.00322£ 0.05% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 152GBX 148GBX 0.12£ 7.77 % 7.56 %
2022 135GBX 135GBX 0.027£ 1.97 % 1.97 % 0.0£
2021 160GBX 22GBX 0.17£ 75.55 % 10.32 % -0.0£ -825 %
2020 1.8GBX 1.4GBX 0.03£ 239.76 % 190.96 % -0.1£ -43 %
2019 2.4GBX 1.9GBX 0.048£ 249.24 % 197.83 % -0.1£ -68 %
2018 1.6GBX 2.1GBX 0.044£ 207.37 % 265.49 % -0.1£ -40 %
2017 2.1GBX 2.2GBX 0.03£ 148.66 % 155.51 % 0.0£
2016 2.0GBX 1.1GBX 2.4£ 22232.35 % 12338.81 % -0.0£ -12200 %
2015 0.073GBX 3.6GBX 0.27£ 749.61 % 36847.10 %
2014 31GBX 36GBX 0.55£ 154.18 % 177.63 % 0.1£ 685 %
2013 32GBX 28GBX 0.078£ 27.25 % 24.47 %
2012 26GBX 34GBX 0.035£ 10.25 % 13.60 %
2011 29GBX 27GBX 0.49£ 182.94 % 167.81 %
2010 21GBX 19GBX 0.028£ 14.81 % 13.65 %
2009 14GBX 12GBX 0.052£ 42.68 % 36.04 %
2008 6.9GBX 8.9GBX 0.047£ 53.42 % 68.66 %
2007 13GBX 12GBX 0.045£ 37.48 % 35.56 %
2006 7.4GBX 6.9GBX 0.040£ 57.74 % 53.88 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Melrose Industries의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Interim Interim
배당 0.02 GBP 0.02 GBP
배당선언일 2023/03/02 -
배당락일 2023/03/09 2023/09/15

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.02 £ 0.02 £
× ×
=
수익 1.50 £ 1.50 £

주가회복 히스토리

Melrose Industries
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-03-09 0.015£ 165GBX -
2023-02-14 0.1$ 141.5GBX 1
2022-09-15 0.0083£ 111.75GBX 41
2022-09-14 0.00825£ 116.75GBX 47
2022-04-07 0.01£ 120GBX 6
2021-09-09 0.0075£ 1.784GBX 4
2021-08-31 0.15£ 1.6774GBX 1
2021-04-01 0.0075£ 1.7355GBX 5
2020-04-02 0.034£ 0.7436GBX 1
2019-09-12 0.017£ 2.05GBX 1
2019-04-04 0.0305£ 1.9195GBX 1
2018-09-13 0.0155£ 2.187GBX 1
2018-04-05 0.028£ 2.118GBX 6
2017-09-07 0.014£ 2.12GBX 1
2017-04-06 0.019£ 2.3475GBX 1
2016-08-04 0.014£ 1.318494GBX 4
2016-04-07 0.026£ 0.641812GBX 1
2016-01-28 2.4£ 0.547755GBX 1
2015-08-06 0.028£ 36.0199GBX 2300
2015-04-16 0.053£ 36.4186GBX 2412
2015-02-23 0.187£ 39.9008GBX 2464
2014-09-17 0.028£ 30.8498GBX 159
2014-04-16 0.05£ 34.9547GBX 313
2014-02-28 0.47£ 40.8262GBX 2824
2013-09-18 0.0275£ 31.6653GBX 163
2013-04-17 0.05£ 25.2131GBX 154
2012-09-19 0.026£ 25.8301GBX 364
2012-04-04 0.00913£ 42.6979GBX 3519
2011-09-07 0.026£ 29.4378GBX 210
2011-08-03 0.428£ 26.5291GBX 35
2011-04-13 0.04£ 25.0441GBX 112
2010-09-08 0.023£ 20.5482GBX 217
2010-03-17 0.00505£ 17.3396GBX 175
2009-12-31 0.044£ 14.297GBX 76
2009-10-14 0.00305£ 15.4807GBX 154
2009-04-15 0.00447£ 6.434GBX 182
2008-12-31 0.04£ 6.8905GBX 287
2008-10-15 0.00289£ 8.1811GBX 364
2008-03-12 0.00442£ 11.4971GBX 581
2007-12-31 0.038£ 12.5495GBX 653
2007-10-17 0.0026£ 15.6078GBX 882
2007-04-18 0.00402£ 7.5599GBX 182
2006-12-31 0.034£ - -
2006-10-18 0.00241£ 6.8021GBX 182
2006-04-19 0.00322£ 6.4336GBX 182
확대