MRT: 배당금 & 이력, 배당락일, MedEquities Realty Trust 수익률
광고하는

MedEquities Realty Trust 배당 2022

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
6.53%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 02:51

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.21
연간평균배당 $0.70
평균배당률 1.93%
평균연배당률 6.53%
최소 0.21$ (2017-01-12)
최대 0.21$ (2017-01-12)
MedEquities Realty Trust
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2019-05-16 0.21 1.9%
2019-03-08 0.21 1.98%
2018-08-01 2018-08-14 2018-08-15 2018-08-29 Quarterly 0.21$ 1.96%
2018-05-08 2018-05-21 2018-05-22 2018-06-05 Quarterly 0.21$ 2.01%
2018-02-07 2018-02-16 2018-02-19 2018-03-05 Quarterly 0.21$ 2.04%
2018-02-15 0.21 1.98%
2017-11-01 2017-11-14 2017-11-15 2017-11-29 Quarterly 0.21$ 1.86%
2017-08-02 2017-08-14 2017-08-16 2017-08-30 Quarterly 0.21$ 1.83%
2017-05-03 2017-05-15 2017-05-17 2017-05-31 Quarterly 0.21$ 1.8%
2017-01-03 2017-01-12 2017-01-17 2017-01-31 Quarterly 0.21$ 1.93%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 13$ 11$ 0.4$ 3.81 % 3.35 %
2018 6.8$ 9.8$ 0.8$ 8.53 % 12.28 % 0.37 227 %
2017 11$ 12$ 0.8$ 7.25 % 7.49 % 0.46 183 %
확대

주가회복 히스토리

MedEquities Realty Trust
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-05-16 0.21 11.03$ 1
2019-03-08 0.21 10.6$ 3
2018-08-14 0.21$ 10$ 1
2018-05-21 0.21$ 10.29$ 1
2018-02-16 0.21$ 10.77$ 124
2018-02-15 0.21 10.59$ 1
2017-11-14 0.21$ 10.83$ 3
2017-08-14 0.21$ 11.44$ 11
2017-05-15 0.21$ 12.25$ 32
2017-01-12 0.21$ 11.12$ 1
확대