MCLS: 배당금 & 이력, 배당락일, McColl's Retail 수익률
광고하는

McColl's Retail 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
4.93%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 08:58

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.04075
연간평균배당 £0.0815
평균배당률 2.44%
평균연배당률 4.93%
최소 £0.006 (2019-04-25)
최대 £0.069 (2018-04-19)
McColl's Retail
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2019-07-23 2019-08-08 2019-08-08 2019-09-06 Interim £0.013 2.02% EOD
2019-02-18 2019-04-25 2019-04-25 2019-06-06 Final £0.006 0.7% EOD
2018-07-23 2018-08-09 2018-08-09 2018-09-07 Interim £0.034 2.58% EOD
2018-02-19 2018-04-19 2018-04-19 2018-06-01 Final £0.069 2.96% EOD
2017-07-24 2017-08-10 2017-08-10 2017-09-08 Interim £0.034 1.35% EOD
2017-02-27 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-24 Final £0.068 3.53% EOD
2016-07-27 2016-08-11 2016-08-11 2016-09-09 Interim £0.034 2.08% EOD
2016-03-01 2016-04-28 2016-04-28 2016-05-31 Final £0.068 4.29% EOD
2015-07-28 2015-08-06 2015-08-06 2015-09-04 Interim £0.034 2.22% EOD
2015-03-03 2015-04-30 2015-04-30 2015-05-29 Final £0.068 4.08% EOD
2014-07-22 2014-07-30 2014-07-30 2014-08-29 Interim £0.017 0.94% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 0.38GBX 0.60GBX 0.02£ 3.17 % 5.03 %
2018 0.55GBX 1.9GBX 0.10£ 5.53 % 18.80 %
2017 2.6GBX 2.3GBX 0.10£ 4.53 % 3.91 %
2016 1.8GBX 1.6GBX 0.10£ 6.49 % 5.56 %
2015 1.3GBX 1.6GBX 0.10£ 6.42 % 7.66 %
2014 1.8GBX 1.8GBX 0.02£ 0.96 % 0.96 %
확대

주가회복 히스토리

McColl's Retail
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-08-08 £0.013 64.249 837
2019-04-25 £0.006 86.2575 4
2018-08-09 £0.034 131.7549 1
2018-04-19 £0.069 232.915 1
2017-08-10 £0.034 251.6667 1
2017-05-04 £0.068 192.451 1
2016-08-11 £0.034 163.2132 1
2016-04-28 £0.068 158.6487 13
2015-08-06 £0.034 152.9739 1
2015-04-30 £0.068 166.7908 7
2014-07-30 £0.017 180.8546 2
확대