MTW: 배당금 & 이력, 배당락일, Mattioli Woods 수익률
광고하는

Mattioli Woods 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.0
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.02%
배당성향
5개녕평균수익률
2.26%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 08:54

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 60.00 %
연평균배당성장률, CAGR 9.86 %
평균배당 £0.0836
연간평균배당 £0.1672
평균배당률 1.12%
평균연배당률 2.26%
최소 0.0385£ (2016-02-11)
최대 0.1367£ (2019-09-12)
Mattioli Woods
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-09-21 2021-09-30 2021-09-30 2021-11-03 Final 0.135£ 1.66% EOD
2021-02-09 2021-02-18 2021-02-18 2021-03-26 Interim 0.075£ 1.05% EOD
2020-09-02 2020-09-10 2020-09-10 2020-10-23 Final 0.127£ 1.9% EOD
2020-02-04 2020-02-13 2020-02-13 2020-03-27 Interim 0.073£ 0.86% EOD
2019-09-03 2019-09-12 2019-09-12 2019-10-25 Final 0.1367£ 1.9% EOD
2019-02-05 2019-02-14 2019-02-14 2019-03-29 Interim 0.0633£ 0.86% EOD
2018-09-04 2018-09-20 2018-09-20 2018-10-26 Final 0.115£ 1.36% EOD
2018-02-06 2018-02-15 2018-02-15 2018-03-30 Interim 0.055£ 0.74% EOD
2017-09-05 2017-09-21 2017-09-21 2017-10-27 Final 0.094£ 1.12% EOD
2017-02-07 2017-02-16 2017-02-16 2017-03-31 Interim 0.047£ 0.6% EOD
2016-09-08 2016-09-22 2016-09-22 2016-11-01 Final 0.0865£ 1.18% EOD
2016-02-02 2016-02-11 2016-02-11 2016-03-04 Interim 0.0385£ 0.67% EOD
2015-09-09 2015-09-17 2015-09-17 2015-10-26 Final 0.0716£ 1.15% EOD
2015-01-27 2015-02-05 2015-02-05 2015-03-06 Interim 0.0334£ 0.67% EOD
2014-09-02 2014-09-10 2014-09-10 2014-10-21 Final 0.06£ 1.39% EOD
2014-01-28 2014-02-05 2014-02-05 2014-03-07 Interim 0.031£ 0.74% EOD
2013-09-04 2013-10-15 Final 0.0467£ 1.38% EOD
2013-02-06 2013-03-01 Interim 0.0233£ 0.95% EOD
2012-09-05 2012-10-23 Final 0.037£ 1.82% EOD
2012-02-08 2012-03-02 Interim 0.0185£ 0.93% EOD
2011-09-07 0.033£ 0.01% EOD
2011-02-02 0.0165£ 0.01% EOD
2010-09-08 0.029£ 1.33% EOD
2010-02-03 0.0145£ 0.6% EOD
2009-09-16 0.0275£ 0.01% EOD
2009-02-04 0.0115£ 0.52% EOD
2008-09-10 0.02£ 0.73% EOD
2008-02-27 0.01£ EOD
2007-09-12 0.017£ 0.57% EOD
2007-02-28 0.0085£ 0.34% EOD
2006-09-27 0.014£ EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 38GBX 30GBX 0.2£ 0.70 % 0.55 %
2020 7.6GBX 7.2GBX 0.2£ 2.77 % 2.63 %
2019 8.1GBX 7.5GBX 0.2£ 2.66 % 2.48 %
2018 6.7GBX 7.7GBX 0.2£ 2.22 % 2.56 %
2017 7.6GBX 8.0GBX 0.14£ 1.76 % 1.85 %
2016 7.8GBX 6.6GBX 0.13£ 1.90 % 1.60 %
2015 6.4GBX 5.5GBX 0.11£ 1.89 % 1.63 %
2014 4.5GBX 4.3GBX 0.09£ 2.10 % 2.02 %
2013 3.7GBX 3.1GBX 0.1£ 2.27 % 1.89 %
2012 2.0GBX 1.9GBX 0.056£ 2.87 % 2.75 %
2011 2.1GBX 2.6GBX 0.050£ 1.89 % 2.37 %
2010 3.1GBX 2.4GBX 0.044£ 1.82 % 1.39 %
2009 2.4GBX 2.3GBX 0.04£ 1.69 % 1.62 %
2008 2.1GBX 2.7GBX 0.0£ 1.12 % 1.43 %
2007 2.7GBX 2.7GBX 0.026£ 0.93 % 0.94 %
2006 0.01£
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Mattioli Woods의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Final Final
배당 0.14 GBP 0.14 GBP
배당선언일 2021/09/21 -
배당락일 2021/09/30 2022/02/13

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.14 £ 0.14 £
× ×
=
수익 13.50 £ 13.50 £

주가회복 히스토리

Mattioli Woods
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-09-30 0.135£ 8.15GBX 1
2021-02-18 0.075£ 7.15GBX 1
2020-09-10 0.127£ 6.7GBX 1
2020-02-13 0.073£ 8.525GBX 1
2019-09-12 0.1367£ 7.2GBX 1
2019-02-14 0.0633£ 7.4GBX 1
2018-09-20 0.115£ 8.45GBX 1
2018-02-15 0.055£ 7.425GBX 1
2017-09-21 0.094£ 8.375GBX 1
2017-02-16 0.047£ 7.8GBX 42
2016-09-22 0.0865£ 7.325GBX 1
2016-02-11 0.0385£ 5.765GBX 60
2015-09-17 0.0716£ 6.225GBX 40
2015-02-05 0.0334£ 5.01GBX 8
2014-09-10 0.06£ 4.31GBX 1
2014-02-05 0.031£ 4.19GBX 1
2013-09-04 0.0467£ 3.385GBX 1
2013-02-06 0.0233£ 2.455GBX 1
2012-09-05 0.037£ 2.035GBX 1
2012-02-08 0.0185£ 2GBX 9
2011-09-07 0.033£ - -
2011-02-02 0.0165£ - -
2010-09-08 0.029£ 2.185GBX 1
2010-02-03 0.0145£ 2.41GBX 254
2009-09-16 0.0275£ - -
2009-02-04 0.0115£ 2.2GBX 1
2008-09-10 0.02£ 2.74GBX 1
2008-02-27 0.01£ - -
2007-09-12 0.017£ 2.99GBX 204
2007-02-28 0.0085£ 2.515GBX 1
2006-09-27 0.014£ - -
확대