LBRT: 배당금 & 이력, 배당락일, Liberty Oilfield Services 수익률
광고하는

Liberty Oilfield Services 배당 2021

5 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 1.5
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
-5.66 %
5개녕평균수익률
1.01%
배당안정성
60 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 06:38

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 60 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.05
연간평균배당 $0.13
평균배당률 0.44%
평균연배당률 1.01%
최소 $0.05 (2018-09-05)
최대 $0.05 (2018-09-05)
Liberty Oilfield Services
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2020-01-22 2020-03-05 2020-03-06 2020-03-20 Quarterly $0.05 0.83% EOD
2019-10-22 2019-12-05 2019-12-06 2019-12-20 Quarterly $0.05 0.56% EOD
2019-07-23 2019-09-05 2019-09-06 2019-09-20 Quarterly $0.05 0.48% EOD
2019-04-23 2019-06-05 2019-06-06 2019-06-20 Quarterly $0.05 0.38% EOD
2019-01-23 2019-03-05 2019-03-06 2019-03-20 Quarterly $0.05 0.32% EOD
2018-10-23 2018-12-06 2018-12-06 2018-12-20 Quarterly $0.05 0.32%
2018-10-23 2018-12-04 2018-12-06 2018-12-20 Quarterly $0.05 0.36%
2018-08-01 2018-09-05 2018-09-06 2018-09-20 Other $0.05 0.27% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 10$ 7.0$ 0.1$ 0.72 % 0.48 % -0.88$ -6 %
2019 11$ 13$ 0.2$ 1.52 % 1.79 % 0.81$ 25 %
2018 13$ 19$ 0.2$ 0.78 % 1.16 % 1.5$ 10 %
확대

주가회복 히스토리

Liberty Oilfield Services
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-03-05 $0.05 $6.06 91
2019-12-05 $0.05 $8.89 2
2019-09-05 $0.05 $10.31 1
2019-06-05 $0.05 $13.00 1
2019-03-05 $0.05 $15.64 13
2018-12-06 $0.05 $15.49 1
2018-12-04 $0.05 $15.99 8
2018-09-05 $0.05 $18.33 7
확대