0GWB: 배당금 & 이력, 배당락일, L.E. Lundbergfoeretagen 수익률
광고하는

L.E. Lundbergfoeretagen 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 2.3
배당률 Trailing
0.01%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
0.14 %
5개녕평균수익률
0.01%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/30 07:28

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.03
연간평균배당 £0.03
평균배당률 0.01%
평균연배당률 0.01%
최소 £0.03 (2016-04-22)
최대 £0.03 (2019-04-04)
L.E. Lundbergfoeretagen
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-04-16 £0.04 0.01% EOD
2019-04-04 £0.03 0.01% EOD
2018-04-13 £0.03 0.01% EOD
2017-04-06 £0.03 EOD
2016-04-22 £0.03 0.01% EOD
2015-04-16 £0.03 0.01% EOD
2014-04-10 £0.02 0.01% EOD
2013-04-09 £0.02 0.01% EOD
2012-04-13 £0.02 EOD
2011-04-07 £0.02 EOD
2010-04-14 £0.02 EOD
2009-04-01 £0.02 EOD
2008-04-11 £0.02 EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 499£ 507£ 0.04£ 0.01 % 0.01 % 25.1371 0 %
2019 412£ 335£ 0.03£ 0.01 % 0.01 % 42.864 0 %
2018 261£ 402£ 0.0£ 0.01 % 0.01 % 14.4758 0 %
2017 615£ 627£ 0.03£ 0.00 % 0.00 % 26.9435 0 %
2016 554£ 492£ 0.027£ 0.01 % 0.00 % 49.3588 0 %
2015 466£ 398£ 0.03£ 0.01 % 0.01 % 17.6492 0 %
2014 338£ 308£ 0.02£ 0.01 % 0.01 % 12.875 0 %
2013 267£ 261£ 0.022£ 0.01 % 0.01 % 14.0323 0 %
2012 232£ 224£ 0.0£ 0.01 % 0.01 % 13.0685 0 %
2011 193£ 223£ 0.019£ 0.01 % 0.01 % 20.6332 0 %
2010 426£ 416£ 0.016£ 0.00 % 0.00 % 10.0121 0 %
2009 329£ 306£ 0.02£ 0.00 % 0.00 % 6.4033 0 %
2008 320£ 318£ 0.023£ 0.01 % 0.01 % -9.0484 0 %
확대

주가회복 히스토리

L.E. Lundbergfoeretagen
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-04-16 £0.04 £491.35 3
2019-04-04 £0.03 £300.80 1
2018-04-13 £0.03 £585.50 4
2017-04-06 £0.03 - -
2016-04-22 £0.03 £436.10 5
2015-04-16 £0.03 £387.60 6
2014-04-10 £0.02 £299.90 12
2013-04-09 £0.02 £248.65 2
2012-04-13 £0.02 - -
2011-04-07 £0.02 - -
2010-04-14 £0.02 - -
2009-04-01 £0.02 - -
2008-04-11 £0.02 - -
확대