KW: 배당금 & 이력, 배당락일, Kennedy-Wilson Holdings 수익률
광고하는

Kennedy-Wilson Holdings 배당 2021

3 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 5.0
배당률 Trailing
3.71%
배당률 Forward
4.05%
배당성향
28.39 %
5개녕평균수익률
3.92%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/11/27 04:29

곧 다가올 배당

배당락 및 배당 일정
배당지급액 $0.24 배당률: 1.01%
배당락일 12/30
배당종류 Quarterly
배당금 지급일 2022/01/06
배당선언일 2021/11/03
주주명부확정일 2021/12/31

시간

출처
"...announced a 9% increase in the common dividend per share to $0.24 per quarter, or $0.96 on an annualized basis. The Company will pay a quarterly dividend to common shareholders of record as of December 31, 2021 with a payment date of January 6, 2022." → Google 번역
Press Release / Nov 03, 2021

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 57.14 %
연평균배당성장률, CAGR 9.46 %
평균배당 $0.19
연간평균배당 $0.75
평균배당률 1.02%
평균연배당률 3.92%
최소 $0.14 (2016-03-29)
최대 $0.22 (2019-12-26)
Kennedy-Wilson Holdings
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-03 2021-12-30 2021-12-31 2022-01-06 Quarterly $0.24 1.01% IR
2021-08-04 2021-09-29 2021-09-30 2021-10-07 Quarterly $0.22 1.03% EOD
2021-05-05 2021-06-29 2021-06-30 2021-07-08 Quarterly $0.22 1.11% EOD
2021-02-24 2021-03-30 2021-03-31 2021-04-08 Quarterly $0.22 1.07% EOD
2020-11-04 2020-12-30 2020-12-31 2021-01-07 Quarterly $0.22 1.24% EOD
2020-08-05 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-08 Quarterly $0.22 1.51% EOD
2020-05-06 2020-06-29 2020-06-30 2020-07-09 Quarterly $0.22 1.47% EOD
2020-02-26 2020-03-30 2020-03-31 2020-04-07 Quarterly $0.22 1.62% EOD
2019-12-12 2019-12-26 2019-12-27 2020-01-02 Quarterly $0.22 0.99% EOD
2019-09-03 2019-09-27 2019-09-30 2019-10-03 Quarterly $0.21 0.96% EOD
2019-06-07 2019-06-27 2019-06-28 2019-07-05 Quarterly $0.21 1.03% EOD
2019-02-27 2019-03-28 2019-03-29 2019-04-04 Quarterly $0.21 0.98% EOD
2018-10-31 2018-12-27 2018-12-28 2019-01-03 Quarterly $0.21 1.18% EOD
2018-09-07 2018-09-27 2018-09-28 2018-10-04 Quarterly $0.19 0.89% EOD
2018-06-07 2018-06-28 2018-06-29 2018-07-05 Quarterly $0.19 0.9% EOD
2018-02-22 2018-03-28 2018-03-29 2018-04-05 Quarterly $0.19 1.09% EOD
2017-11-02 2017-12-28 2017-12-29 2018-01-04 Quarterly $0.19 1.09% EOD
2017-09-08 2017-09-28 2017-09-29 2017-10-05 Quarterly $0.17 0.91% EOD
2017-06-28 2017-06-30 2017-07-06 Quarterly $0.17 0.89% EOD
2017-02-23 2017-03-29 2017-03-31 2017-04-06 Quarterly $0.17 0.8% EOD
2016-12-02 2016-12-28 2016-12-30 2017-01-05 Quarterly $0.14 0.7% EOD
2016-09-09 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-06 Quarterly $0.14 0.61% EOD
2016-06-10 2016-06-28 2016-06-30 2016-07-07 Quarterly $0.14 0.79% EOD
2016-02-25 2016-03-29 2016-03-31 2016-04-07 Quarterly $0.14 0.65% EOD
2015-12-09 2015-12-29 2015-12-31 2016-01-07 Quarterly $0.12 0.49% EOD
2015-09-09 2015-09-28 2015-09-30 2015-10-08 Quarterly $0.12 0.53% EOD
2015-06-09 2015-06-26 2015-06-30 2015-07-08 Quarterly $0.12 0.48% EOD
2015-02-25 2015-03-27 2015-03-31 2015-04-08 Quarterly $0.12 0.46% EOD
2014-12-04 2014-12-29 2014-12-31 2015-01-08 Quarterly $0.09 0.35% EOD
2014-09-04 2014-09-26 2014-09-30 2014-10-07 Quarterly $0.09 0.37% EOD
2014-06-17 2014-06-26 2014-06-30 2014-07-08 Quarterly $0.09 0.34% EOD
2014-02-26 2014-03-27 2014-03-31 2014-04-08 Quarterly $0.09 0.41% EOD
2013-12-17 2013-12-27 2013-12-31 2014-01-08 Quarterly $0.07
2013-09-17 2013-09-26 2013-09-30 2013-10-08 Quarterly $0.07
2013-06-21 2013-06-27 2013-07-01 2013-07-08 Quarterly $0.07
2013-03-12 2013-03-20 2013-03-22 2013-04-02 Quarterly $0.07
2012-11-29 2012-12-12 2012-12-14 2012-12-28 Quarterly $0.05
2012-09-26 2012-09-28 2012-10-04 Quarterly $0.05
2012-06-27 2012-06-29 2012-07-06 Quarterly $0.05
2012-03-28 2012-03-30 2012-04-06 Quarterly $0.05
2011-12-28 2011-12-30 2012-01-10 Quarterly $0.04
2011-09-28 2011-09-30 2011-10-14 Quarterly $0.04
2011-06-29 2011-07-01 2011-07-15 Other $0.04
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 24$ 20$ 0.9$ 4.44 % 3.79 % 3.2$ 28 %
2020 18$ 16$ 0.9$ 5.36 % 4.92 % 0.6$ 154 %
2019 22$ 21$ 0.9$ 3.98 % 3.79 % 0.7$ 125 %
2018 18$ 19$ 0.8$ 4.03 % 4.29 % 1.5$ 51 %
2017 17$ 20$ 0.7$ 3.53 % 4.03 % 0.13$ 520 %
2016 21$ 21$ 0.6$ 2.69 % 2.73 % 0.1$ 431 %
2015 24$ 25$ 0.5$ 1.90 % 1.99 % 0.0$ 4800 %
2014 25$ 25$ 0.4$ 1.45 % 1.42 % 0.5$ 80 %
2013 0.3$ -0.4$ -65 %
2012 0.2$ -0.2$ -133 %
2011 0.1$ -0.2$ -67 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Kennedy-Wilson Holdings의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 승인됨
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.22 USD 0.24 USD
배당선언일 2021/08/04 2021/11/03
배당락일 2021/09/29 2021/12/30
이전 다음
배당 0.22 $ 0.24 $
× ×
=
수익 22.00 $ 24.00 $

주가회복 히스토리

Kennedy-Wilson Holdings
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-12-30 $0.24 - -
2021-09-29 $0.22 $21.37 2
2021-06-29 $0.22 $19.79 1
2021-03-30 $0.22 $20.47 2
2020-12-30 $0.22 $17.79 1
2020-09-29 $0.22 $14.57 2
2020-06-29 $0.22 $14.97 1
2020-03-30 $0.22 $13.55 9
2019-12-26 $0.22 $22.30 1
2019-09-27 $0.21 $21.82 3
2019-06-27 $0.21 $20.32 1
2019-03-28 $0.21 $21.33 1
2018-12-27 $0.21 $17.82 1
2018-09-27 $0.19 $21.40 1
2018-06-28 $0.19 $21.05 1
2018-03-28 $0.19 $17.50 5
2017-12-28 $0.19 $17.40 5
2017-09-28 $0.17 $18.60 4
2017-06-28 $0.17 $19.00 1
2017-03-29 $0.17 $21.35 1
2016-12-28 $0.14 $20.10 1
2016-09-28 $0.14 $22.95 1118
2016-06-28 $0.14 $17.65 1
2016-03-29 $0.14 $21.62 1
2015-12-29 $0.12 $24.34 -
2015-09-28 $0.12 $22.54 3
2015-06-26 $0.12 $25.21 20
2015-03-27 $0.12 $25.95 3
2014-12-29 $0.09 $25.82 7
2014-09-26 $0.09 $24.50 3
2014-06-26 $0.09 $26.45 1
2014-03-27 $0.09 $21.71 4
2013-12-27 $0.07 - -
2013-09-26 $0.07 - -
2013-06-27 $0.07 - -
2013-03-20 $0.07 - -
2012-12-12 $0.05 - -
2012-09-26 $0.05 - -
2012-06-27 $0.05 - -
2012-03-28 $0.05 - -
2011-12-28 $0.04 - -
2011-09-28 $0.04 - -
2011-06-29 $0.04 - -
확대

데이터 출처

  • IEX Cloud — 미국 및 기타 국가에있는 회사에 대한 재무 데이터를 제공하는 미국 제공 업체입니다.
  • Press Release / Nov 03, 2021 — 최근 선언 된 배당금에 대한 공식 정보. 확인 일자 : 2021/11/27
  • • 또한 수익률, 등급 및 기타 통계 정보와 같은 일부 지표에 대한 자체 계산을 사용합니다.