JEMI: 배당금 & 이력, 배당락일, JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust 수익률
광고하는

JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust 배당 2023

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 3.8
배당률 Trailing
0.04%
배당률 Forward
0.03%
배당성향
13.23 %
5개녕평균수익률
250.49%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %

배당관련 최신 자료 23/03/16 00:08

배당지급내역

5개년 통계: 2018-2023

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 4.00 %
연평균배당성장률, CAGR 0.79 %
평균배당 £0.01275
연간평균배당 £0.051
평균배당률 0.97%
평균연배당률 250.49%
최소 0.01£ (2018-03-22)
최대 0.022£ (2022-09-15)
JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2023-02-28 2023-03-09 2023-03-09 2023-04-21 Quarterly 0.01£ 0.74% EOD
2022-11-24 2022-12-15 2022-12-15 2023-01-20 Quarterly 0.01£ 0.83% EOD
2022-09-01 2022-09-15 2022-09-15 2022-10-20 Quarterly 0.022£ 1.79% EOD
2022-06-16 2022-06-23 2022-07-29 Quarterly 0.01£ 0.81% EOD
2022-03-02 2022-03-10 2022-04-22 Quarterly 0.01£ 0.78% EOD
2021-11-25 2021-12-16 2022-01-21 Quarterly 0.01£ 0.01% IR
2021-09-02 2021-09-16 2021-09-16 2021-10-21 Quarterly 0.021£ 1.45% EOD
2021-06-16 2021-06-24 2021-06-24 2021-07-30 Quarterly 0.01£ 0.68% EOD
2021-03-08 2021-03-18 2021-03-18 2021-04-23 Quarterly 0.01£ 0.67% EOD
2020-12-02 2020-12-10 2020-12-10 2021-01-22 Quarterly 0.01£ 0.72% EOD
2020-09-08 2020-09-17 2020-09-17 2020-10-23 Quarterly 0.021£ 1.8% EOD
2020-06-16 2020-06-25 2020-06-25 2020-07-31 Quarterly 0.01£ 0.91% EOD
2020-03-11 2020-03-19 2020-03-19 2020-04-24 Quarterly 0.01£ 1.14% EOD
2019-11-28 2019-12-12 2019-12-12 2020-01-24 Quarterly 0.01£ 0.77% EOD
2019-09-03 2019-09-19 2019-09-19 2019-10-25 Quarterly 0.021£ 1.53% EOD
2019-06-13 2019-06-27 2019-06-27 2019-07-26 Quarterly 0.01£ 0.75% EOD
2019-03-08 2019-03-21 2019-03-21 2019-04-18 Quarterly 0.01£ 0.77% EOD
2018-11-27 2018-12-13 2018-12-13 2019-01-18 Quarterly 0.01£ 0.81% EOD
2018-08-22 2018-08-30 2018-08-30 2018-10-26 Quarterly 0.02£ 1.66% EOD
2018-06-13 2018-06-28 2018-06-28 2018-07-27 Quarterly 0.01£ 0.83% EOD
2018-03-15 2018-03-22 2018-03-22 2018-04-20 Quarterly 0.01£ 0.77% EOD
2017-11-27 2017-12-14 2017-12-14 2018-01-19 Quarterly 0.01£ 0.76% EOD
2017-08-16 2017-08-24 2017-08-24 2017-10-26 Quarterly 0.019£ 1.47% EOD
2017-06-13 2017-06-29 2017-06-29 2017-07-27 Quarterly 0.01£ 0.81% EOD
2017-02-06 2017-03-09 2017-03-09 2017-04-20 Quarterly 0.01£ 0.8% EOD
2016-11-24 2016-12-15 2016-12-15 2017-01-19 Quarterly 0.01£ 0.88% EOD
2016-08-10 2016-08-25 2016-08-25 2016-10-27 Quarterly 0.019£ 1.64% EOD
2016-06-15 2016-06-23 2016-06-23 2016-07-28 Quarterly 0.01£ 1.09% EOD
2016-02-22 2016-03-10 2016-03-10 2016-04-21 Quarterly 0.01£ 1.13% EOD
2015-11-19 2015-12-17 2015-12-17 2016-01-21 Quarterly 0.01£ 1.16% EOD
2015-08-10 2015-08-27 2015-08-27 2015-10-30 Quarterly 0.019£ 2.01% EOD
2015-06-18 2015-06-25 2015-06-25 2015-07-29 Quarterly 0.01£ 0.92% EOD
2015-02-04 2015-03-12 2015-04-22 Quarterly 0.01£ 0.85% EOD
2014-11-27 2014-12-18 2015-01-21 Quarterly 0.01£ 0.87% EOD
2014-08-04 2014-08-20 2014-10-29 Quarterly 0.019£ 1.52% EOD
2014-06-19 2014-06-25 2014-07-23 Quarterly 0.01£ 0.84% EOD
2014-02-27 2014-03-12 2014-04-16 Quarterly 0.01£ 0.93% EOD
2013-11-28 2013-12-18 2014-01-16 Quarterly 0.01£ 0.86% EOD
2013-09-18 2013-10-25 Quarterly 0.021£ 1.75% EOD
2013-06-26 2013-07-19 Quarterly 0.01£ 0.85% EOD
2013-03-13 2013-04-16 Quarterly 0.009£ 0.67% EOD
2012-12-19 2013-01-16 Quarterly 0.009£ 0.75% EOD
2012-10-31 2012-11-28 Quarterly 0.0215£ 1.84% EOD
2012-06-27 2012-07-20 Quarterly 0.009£ 0.83% EOD
2012-03-21 2012-04-16 Quarterly 0.009£ 0.78% EOD
2011-12-21 0.9£ 87.06% EOD
2011-11-16 1.45£ 136.47% EOD
2011-05-04 2.25£ 197.59% EOD
2011-01-26 86.21% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2023 129GBX 136GBX 0.0£ 0.73 % 0.78 %
2022 128GBX 127GBX 0.05£ 4.09 % 4.05 % 0.0£
2021 145GBX 17GBX 0.05£ 30.68 % 3.52 % 0.3£ 13 %
2020 1.5GBX 1.2GBX 0.05£ 430.49 % 348.72 % -0.1£ -73 %
2019 1.4GBX 1.3GBX 0.05£ 387.04 % 374.31 % 0.2£ 34 %
2018 1.2GBX 1.2GBX 0.1£ 400.13 % 406.50 % 0.1£ 56 %
2017 1.4GBX 1.3GBX 0.05£ 384.86 % 357.66 % 0.2£ 26 %
2016 1.2GBX 1.0GBX 0.05£ 476.93 % 426.09 % 0.3£ 16 %
2015 0.87GBX 1.1GBX 0.05£ 462.18 % 562.41 %
2014 1.2GBX 1.2GBX 0.05£ 417.52 % 417.47 %
2013 1.1GBX 1.2GBX 0.1£ 400.26 % 435.73 %
2012 1.2GBX 1.1GBX 0.049£ 426.37 % 403.33 %
2011 1.0GBX 1.1GBX 5.6£ 51108.88 % 54237.29 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.01 GBP 0.02 GBP
배당선언일 2023/02/28 -
배당락일 2023/03/09 2023/06/23

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.01 £ 0.02 £
× ×
=
수익 1.00 £ 1.60 £

주가회복 히스토리

JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2023-03-09 0.01£ 134.5GBX -
2022-12-15 0.01£ 121GBX 5
2022-09-15 0.022£ 123GBX 11
2022-06-23 0.01£ 123.5GBX 1
2022-03-10 0.01£ 128GBX 1
2021-12-16 0.01£ 145GBX 1
2021-09-16 0.021£ 1.45GBX 53
2021-06-24 0.01£ 1.475GBX 1
2021-03-18 0.01£ 1.5GBX 29
2020-12-10 0.01£ 1.39GBX 1
2020-09-17 0.021£ 1.165GBX 1
2020-06-25 0.01£ 1.095GBX 1
2020-03-19 0.01£ 0.878GBX 1
2019-12-12 0.01£ 1.2925GBX 4
2019-09-19 0.021£ 1.37GBX 1
2019-06-27 0.01£ 1.325GBX 4
2019-03-21 0.01£ 1.2975GBX 11
2018-12-13 0.01£ 1.24GBX 4
2018-08-30 0.02£ 1.205GBX 22
2018-06-28 0.01£ 1.205GBX 5
2018-03-22 0.01£ 1.295GBX 1
2017-12-14 0.01£ 1.3175GBX 1
2017-08-24 0.019£ 1.29GBX 1
2017-06-29 0.01£ 1.23GBX 1
2017-03-09 0.01£ 1.2575GBX 1
2016-12-15 0.01£ 1.14GBX 1
2016-08-25 0.019£ 1.16GBX 11
2016-06-23 0.01£ 0.915GBX 4
2016-03-10 0.01£ 0.8875GBX 1
2015-12-17 0.01£ 0.8625GBX 4
2015-08-27 0.019£ 0.945GBX 1
2015-06-25 0.01£ 1.085GBX 6
2015-03-12 0.01£ 1.1825GBX 8
2014-12-18 0.01£ 1.155GBX 1
2014-08-20 0.019£ 1.2475GBX 7
2014-06-25 0.01£ 1.19625GBX 1
2014-03-12 0.01£ 1.08GBX 6
2013-12-18 0.01£ 1.165GBX 145
2013-09-18 0.021£ 1.2GBX 1
2013-06-26 0.01£ 1.17GBX 1
2013-03-13 0.009£ 1.34875GBX 1
2012-12-19 0.009£ 1.2025GBX 1
2012-10-31 0.0215£ 1.17GBX 12
2012-06-27 0.009£ 1.085GBX 1
2012-03-21 0.009£ 1.1575GBX 9
2011-12-21 0.9£ 1.03375GBX 1
2011-11-16 1.45£ 1.0625GBX 19
2011-05-04 2.25£ 1.13875GBX 2
2011-01-26 1.16GBX 65
확대