JEL: 배당금 & 이력, 배당락일, Jersey Electricity 수익률
광고하는

Jersey Electricity 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.8
배당률 Trailing
0.03%
배당률 Forward
0.01%
배당성향
5개녕평균수익률
3.18%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/11/29 22:35

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 22.52 %
연평균배당성장률, CAGR 4.15 %
평균배당 £0.07
연간평균배당 £0.15
평균배당률 1.56%
평균연배당률 3.18%
최소 £0.06 (2016-06-02)
최대 £0.09 (2020-02-20)
Jersey Electricity
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-05-13 2021-06-03 2021-06-03 2021-06-25 Interim £0.07 1.33% EOD
2020-12-17 2021-02-18 2021-02-18 2021-03-25 Final £0.10 1.83% EOD
2020-05-14 2020-06-04 2020-06-04 2020-06-26 Interim £0.07 1.43% EOD
2019-12-20 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-26 Final £0.09 1.99% EOD
2019-05-17 2019-06-06 2019-06-06 2019-06-28 Interim £0.06 1.41% EOD
2018-12-14 2019-02-21 2019-02-21 2019-03-28 Final £0.09 1.87% EOD
2018-05-21 2018-05-31 2018-05-31 2018-06-29 Interim £0.06 1.28% EOD
2017-12-14 2018-02-22 2018-02-22 2018-03-29 Final £0.08 1.69% EOD
2017-05-19 2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Interim £0.06 1.32% EOD
2016-12-14 2017-02-23 2017-02-23 2017-03-30 Final £0.08 1.84% EOD
2016-05-13 2016-06-02 2016-06-02 2016-06-30 Interim £0.06 1.2% EOD
2015-12-18 2016-02-18 2016-02-18 2016-03-29 Final £0.08 1.61% EOD
2015-05-22 2015-06-04 2015-06-30 Interim £0.05 1.25% EOD
2014-12-18 2015-02-19 2015-03-27 Final £0.07 1.89% EOD
2014-05-14 2014-06-04 2014-06-30 Interim £0.05 1.5% EOD
2013-12-18 2014-02-19 2014-03-28 Final £0.07 EOD
2013-06-05 2013-06-28 Interim £0.05 1.62% EOD
2013-02-20 2013-04-04 Final £0.07 EOD
2012-06-06 2012-06-29 Interim £0.05 EOD
2012-02-22 £0.07 EOD
2011-06-08 £0.04 EOD
2011-02-23 £0.06 EOD
2010-06-09 £0.04 EOD
2010-02-24 £0.06 EOD
2009-06-10 £0.04 5.58% EOD
2009-02-25 £0.06 8.62% EOD
2008-06-18 £0.04 EOD
2008-02-27 £0.05 EOD
2007-08-15 £0.03 EOD
2007-02-28 £0.04 EOD
2006-08-09 £0.03 EOD
2005-08-10 £0.03 EOD
2005-03-02 £0.04 EOD
2004-08-11 £0.02 EOD
2004-03-03 £0.03 EOD
2003-08-13 £0.02 EOD
2003-03-05 £0.02 EOD
2002-08-14 £0.02 EOD
2002-02-27 £0.02 EOD
2001-08-15 £0.02 EOD
2001-02-28 £0.02 EOD
2000-08-07 £0.02 EOD
2000-02-21 £0.02 EOD
1999-08-09 £0.01 EOD
1999-02-22 £0.02 EOD
1998-08-10 £0.01 EOD
1998-02-09 £0.02 EOD
1997-08-11 £0.01 EOD
1997-02-03 £0.01 EOD
1996-07-29 £0.01 EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 604GBX 21GBX 0.17£ 0.79 % 0.03 % 0.0£
2020 5.3GBX 4.7GBX 0.16£ 3.40 % 3.04 %
2019 4.5GBX 4.6GBX 0.15£ 3.34 % 3.40 %
2018 4.6GBX 4.7GBX 0.15£ 3.05 % 3.19 % 0.3£ 58 %
2017 4.7GBX 4.4GBX 0.14£ 3.13 % 2.97 %
2016 4.1GBX 4.4GBX 0.13£ 2.96 % 3.16 %
2015 4.7GBX 4.2GBX 0.12£ 2.93 % 2.66 %
2014 3.6GBX 3.3GBX 0.12£ 3.54 % 3.30 %
2013 3.1GBX 3.0GBX 0.11£ 3.80 % 3.59 %
2012 2.6GBX 3.1GBX 0.1£ 3.56 % 4.31 %
2011 3.4GBX 2.8GBX 0.10£ 3.69 % 3.12 %
2010 0.73GBX 0.70GBX 0.100£ 14.19 % 13.72 %
2009 0.7GBX 0.68GBX 0.095£ 13.87 % 13.31 %
2008 0.6GBX 0.51GBX 0.083£ 16.23 % 15.16 %
2007 0.44GBX 0.46GBX 0.073£ 15.85 % 16.81 %
2006 0.028£
2005 0.1£
2004 0.048£
2003 0.043£
2002 0.039£
2001 0.037£
2000 0.034£
1999 0.032£
1998 0.027£
1997 0.023£
1996 0.01£
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Jersey Electricity의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Interim Interim
배당 0.07 GBP 0.07 GBP
배당선언일 2021/05/13 -
배당락일 2021/06/03 2022/02/20

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.07 £ 0.07 £
× ×
=
수익 7.20 £ 7.20 £

주가회복 히스토리

Jersey Electricity
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-06-03 £0.07 540 1
2021-02-18 £0.10 530 1
2020-06-04 £0.07 477 1
2020-02-20 £0.09 464 92
2019-06-06 £0.06 457 1
2019-02-21 £0.09 470 1
2018-05-31 £0.06 475 1
2018-02-22 £0.08 497 1
2017-06-01 £0.06 441 1
2017-02-23 £0.08 435 1
2016-06-02 £0.06 458 1
2016-02-18 £0.08 473 1
2015-06-04 £0.05 419 1
2015-02-19 £0.07 380 1
2014-06-04 £0.05 334 1
2014-02-19 £0.07 - -
2013-06-05 £0.05 293 1
2013-02-20 £0.07 - -
2012-06-06 £0.05 - -
2012-02-22 £0.07 - -
2011-06-08 £0.04 - -
2011-02-23 £0.06 - -
2010-06-09 £0.04 - -
2010-02-24 £0.06 - -
2009-06-10 £0.04 69 2
2009-02-25 £0.06 65 6
2008-06-18 £0.04 - -
2008-02-27 £0.05 - -
2007-08-15 £0.03 - -
2007-02-28 £0.04 - -
2006-08-09 £0.03 - -
2005-08-10 £0.03 - -
2005-03-02 £0.04 - -
2004-08-11 £0.02 - -
2004-03-03 £0.03 - -
2003-08-13 £0.02 - -
2003-03-05 £0.02 - -
2002-08-14 £0.02 - -
2002-02-27 £0.02 - -
2001-08-15 £0.02 - -
2001-02-28 £0.02 - -
2000-08-07 £0.02 - -
2000-02-21 £0.02 - -
1999-08-09 £0.01 - -
1999-02-22 £0.02 - -
1998-08-10 £0.01 - -
1998-02-09 £0.02 - -
1997-08-11 £0.01 - -
1997-02-03 £0.01 - -
1996-07-29 £0.01 - -
확대