INCE: 배당금 & 이력, 배당락일, Ince 수익률
광고하는

Ince 배당 2024

1 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 2.3
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.02%
배당성향
25.00 %
5개녕평균수익률
432.78%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 22/05/12 17:37

배당지급내역

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.03
연간평균배당 £0.04
평균배당률 2.93%
평균연배당률 432.78%
최소 0.02£ (2019-02-28)
최대 0.04£ (2018-08-02)
Ince
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-12-08 2022-03-17 2022-03-17 2022-04-20 Interim 0.005£ 1.92% IR
2019-11-28 2020-03-05 2020-03-05 2020-04-16 0.02£ 5.05% EOD
2019-07-25 2019-08-29 2019-10-16 Final 0.04£ 2.93% EOD
2019-02-28 2019-04-10 Interim 0.02£ 1.39% EOD
2018-06-28 2018-08-02 2018-09-14 Final 0.04£ 2.33% EOD
2008-05-14 0.15945£ 61.33% EOD
2007-05-16 0.12756£ 14.75% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2022 25GBX 29GBX 0.01£ 1.72 % 2.04 % 0.0GBX
2020 0.45GBX 0.32GBX 0.0£ 629.92 % 449.44 % 0.1GBX 25 %
2019 1.2GBX 1.4GBX 0.1£ 432.65 % 519.48 % -0.2GBX -25 %
2018 1.8GBX 1.7GBX 0.0£ 235.78 % 218.69 % 0.0GBX
2008 0.12GBX 0.50GBX 0.16£ 3184.54 % 13865.22 %
2007 0.7GBX 0.81GBX 0.13£ 1572.68 % 1771.67 %
확대

주가회복 히스토리

Ince
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2022-03-17 0.005£ 27GBX 4
2020-03-05 0.02£ 0.396GBX 271
2019-08-29 0.04£ 1.365GBX 816
2019-02-28 0.02£ 1.435GBX 1
2018-08-02 0.04£ 1.715GBX 1
2008-05-14 0.15945£ - -
2007-05-16 0.12756£ 0.865GBX 2
확대