IDOX: 배당금 & 이력, 배당락일, IDOX 수익률
광고하는

IDOX 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 2.7
배당률 Trailing
0.42%
배당률 Forward
0.42%
배당성향
15.00 %
5개녕평균수익률
1.67%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/28 02:40

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.01
연간평균배당 £0.01
평균배당률 1.06%
평균연배당률 1.67%
최소 £0.00 (2016-10-06)
최대 £0.01 (2018-03-29)
IDOX
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-02-02 2021-03-25 2021-03-25 2021-04-09 Final £0.00 0.48% EOD
2018-03-01 2018-03-29 2018-03-29 2018-04-20 Final £0.01 2.22% EOD
2017-06-06 2017-10-05 2017-10-05 2017-10-18 Interim £0.00 0.61% EOD
2016-12-14 2017-03-30 2017-03-30 2017-04-21 Final £0.01 0.92% EOD
2016-06-07 2016-10-06 2016-10-06 2016-10-19 Interim £0.00 0.51% EOD
2015-12-16 2016-04-07 2016-04-07 2016-04-22 Final £0.01 1.06% EOD
2015-06-08 2015-10-01 2015-10-01 2015-10-14 Interim £0.00 0.8% EOD
2015-01-13 2015-04-09 2015-04-09 2015-04-24 Final £0.00 1.07% EOD
2014-06-12 2014-10-01 2014-10-01 2014-10-15 Interim £0.00 0.78% EOD
2014-01-08 2014-04-09 2014-04-09 2014-04-25 Final £0.00 1.02% EOD
2013-08-07 2013-08-21 Interim £0.00 0.81% EOD
2013-04-17 2013-04-26 Final £0.00 0.82% EOD
2012-08-08 2012-08-22 Interim £0.00 0.71% EOD
2012-04-11 £0.00 1.13% EOD
2011-08-03 £0.00 1.02% EOD
2011-04-06 £0.00 1.94% EOD
2010-07-14 £0.00 0.85% EOD
2010-03-10 £0.00 1.17% EOD
2009-07-15 £0.00 0.67% EOD
2009-03-04 £0.00 1.35% EOD
2008-02-27 £0.00 0.93% EOD
2007-02-21 £0.00 0.66% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 0.72GBX 0.66GBX 0.00£ 0.46 % 0.42 % 0.0£ 15 %
2018 0.28GBX 0.34GBX 0.007£ 1.95 % 2.38 % -0.1£ -7 %
2017 0.37GBX 0.64GBX 0.010£ 1.61 % 2.84 % 0.0£ 104 %
2016 0.65GBX 0.60GBX 0.009£ 1.46 % 1.35 % 0.1£ 18 %
2015 0.52GBX 0.41GBX 0.008£ 1.85 % 1.45 %
2014 0.40GBX 0.40GBX 0.007£ 1.80 % 1.82 %
2013 0.33GBX 0.43GBX 0.01£ 1.65 % 2.15 %
2012 0.5GBX 0.36GBX 0.006£ 1.75 % 1.18 %
2011 0.24GBX 0.21GBX 0.006£ 2.82 % 2.43 %
2010 0.1GBX 0.12GBX 0.002£ 1.86 % 1.57 %
2009 0.11GBX 0.10GBX 0.002£ 1.90 % 1.86 %
2008 0.09GBX 0.11GBX 0.00£ 0.89 % 1.18 %
2007 0.12GBX 0.093GBX 0.0005£ 0.54 % 0.43 %
확대

주가회복 히스토리

IDOX
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-03-25 £0.00 62 1
2018-03-29 £0.01 30 5
2017-10-05 £0.00 63 1
2017-03-30 £0.01 71 20
2016-10-06 £0.00 68 1
2016-04-07 £0.01 50 1
2015-10-01 £0.00 40 1
2015-04-09 £0.00 40 1
2014-10-01 £0.00 42 1
2014-04-09 £0.00 39 1
2013-08-07 £0.00 37 2
2013-04-17 £0.00 48 1
2012-08-08 £0.00 39 8
2012-04-11 £0.00 32 6
2011-08-03 £0.00 24 104
2011-04-06 £0.00 18 1
2010-07-14 £0.00 12 1
2010-03-10 £0.00 10 1
2009-07-15 £0.00 12 2
2009-03-04 £0.00 8 1
2008-02-27 £0.00 11 1
2007-02-21 £0.00 8 1
확대