HONY: 배당금 & 이력, 배당락일, Honeycomb Investment Trust 수익률
광고하는

Honeycomb Investment Trust 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
0.08%
배당률 Forward
0.08%
배당성향
76.92 %
5개녕평균수익률
7.20%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/09 22:20

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 78.17 %
연평균배당성장률, CAGR 12.25 %
평균배당 £0.196263157894737
연간평균배당 £0.7458
평균배당률 1.89%
평균연배당률 7.20%
최소 0.0211£ (2016-05-26)
최대 0.245£ (2017-05-11)
Honeycomb Investment Trust
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-24 2021-12-02 2021-12-24 Quarterly 0.2£ 0.02% IR
2021-09-08 2021-09-16 2021-09-16 2021-09-30 Quarterly 0.2£ 2.09% EOD
2021-04-30 2021-06-03 2021-06-03 2021-06-25 Quarterly 0.2£ 2.13% EOD
2021-02-26 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-26 Quarterly 0.2£ 2.12% EOD
2020-11-19 2020-11-26 2020-11-26 2020-12-29 Quarterly 0.2£ 2.14% EOD
2020-09-03 2020-09-10 2020-09-10 2020-09-30 Quarterly 0.2£ 2.24% EOD
2020-05-28 2020-06-04 2020-06-04 2020-06-26 Quarterly 0.2£ 2.68% EOD
2020-02-19 2020-02-27 2020-02-27 2020-03-27 Quarterly 0.2£ 2.16% EOD
2019-11-08 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-27 Quarterly 0.2£ 2.06% EOD
2019-09-05 2019-09-12 2019-09-12 2019-09-30 Quarterly 0.2£ 1.83% EOD
2019-04-29 2019-06-06 2019-06-06 2019-06-28 Quarterly 0.2£ 1.8% EOD
2019-02-22 2019-03-07 2019-03-07 2019-03-29 Quarterly 0.2£ 1.77% EOD
2018-11-16 2018-12-06 2018-12-06 2018-12-28 Quarterly 0.2£ 1.77% EOD
2018-09-05 2018-09-13 2018-09-13 2018-09-28 Quarterly 0.2£ 1.78% EOD
2018-04-12 2018-04-19 2018-04-19 2018-06-29 Quarterly 0.2£ 1.79% EOD
2018-02-21 2018-03-01 2018-03-01 2018-03-29 Quarterly 0.2£ 1.76% EOD
2017-11-21 2017-12-07 2017-12-07 2017-12-29 Quarterly 0.2£ 1.72% EOD
2017-08-31 2017-09-07 2017-09-07 2017-09-29 Quarterly 0.2£ 1.67% EOD
2017-04-28 2017-05-11 2017-05-11 2017-06-16 Quarterly 0.245£ 2.21% EOD
2017-02-28 2017-03-09 2017-03-31 Quarterly 0.235£ 2.15% EOD
2016-11-10 2016-11-17 2016-12-22 Quarterly 0.2313£ 2.28% EOD
2016-08-26 2016-09-08 2016-09-30 Quarterly 0.1966£ 1.95% EOD
2016-05-19 2016-05-26 2016-06-27 Quarterly 0.0211£ 0.21% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 950GBX 62GBX 0.8£ 1.29 % 0.08 % 0.8£ 77 %
2020 9.4GBX 8.5GBX 0.8£ 9.41 % 8.49 % 0.6£ 131 %
2019 9.7GBX 11GBX 0.8£ 7.37 % 8.23 % 0.9£ 94 %
2018 11GBX 11GBX 0.8£ 7.09 % 7.08 % 0.8£ 103 %
2017 12GBX 11GBX 0.9£ 7.69 % 7.60 % 1.2£ 72 %
2016 10GBX 10GBX 0.45£ 4.42 % 4.40 % 0.2£ 187 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Honeycomb Investment Trust의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.20 GBP 0.20 GBP
배당선언일 2021/11/24 -
배당락일 2021/12/02 2022/02/27

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.20 £ 0.20 £
× ×
=
수익 20.00 £ 20.00 £

주가회복 히스토리

Honeycomb Investment Trust
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-12-02 0.2£ 960GBX 4
2021-09-16 0.2£ 9.55GBX 1
2021-06-03 0.2£ 9.4GBX 1
2021-03-04 0.2£ 9.45GBX 1
2020-11-26 0.2£ 9.35GBX 1
2020-09-10 0.2£ 8.925GBX 1
2020-06-04 0.2£ 7.45GBX 1
2020-02-27 0.2£ 9.25GBX 237
2019-12-05 0.2£ 9.725GBX 1
2019-09-12 0.2£ 10.95GBX 1
2019-06-06 0.2£ 11.1GBX 1
2019-03-07 0.2£ 11.3GBX 1
2018-12-06 0.2£ 11.3GBX 1
2018-09-13 0.2£ 11.25GBX 1
2018-04-19 0.2£ 11.15GBX 1
2018-03-01 0.2£ 11.35GBX 1
2017-12-07 0.2£ 11.625GBX 1
2017-09-07 0.2£ 11.95GBX 1
2017-05-11 0.245£ 11.1GBX 1
2017-03-09 0.235£ 10.95GBX 1
2016-11-17 0.2313£ 10.15GBX 1
2016-09-08 0.1966£ 10.1GBX 1
2016-05-26 0.0211£ 10.15GBX 1
확대