HPE: 배당금 & 이력, 배당락일, Hewlett-Packard Enterprise 수익률
광고하는

Hewlett-Packard Enterprise 배당 2021

16 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.8
배당률 Trailing
3.28%
배당률 Forward
3.28%
배당성향
24.83 %
5개녕평균수익률
2.49%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/11/28 02:52

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 121.83 %
연평균배당성장률, CAGR 17.27 %
평균배당 $0.09
연간평균배당 $0.36
평균배당률 0.60%
평균연배당률 2.49%
최소 $0.04 (2016-12-12)
최대 $0.12 (2019-12-10)
Hewlett-Packard Enterprise
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-09-02 2021-09-10 2021-09-13 2021-10-06 Quarterly $0.12 0.84% EOD
2021-06-01 2021-06-15 2021-06-16 2021-07-07 Quarterly $0.12 0.77% EOD
2021-03-02 2021-03-09 2021-03-10 2021-04-07 Quarterly $0.12 0.81% EOD
2020-12-01 2020-12-08 2020-12-09 2021-01-06 Quarterly $0.12 0.99% EOD
2020-08-25 2020-09-08 2020-09-09 2020-10-07 Quarterly $0.12 1.27% EOD
2020-04-20 2020-06-09 2020-06-10 2020-07-01 Quarterly $0.12 1.09% EOD
2020-01-30 2020-03-10 2020-03-11 2020-04-01 Quarterly $0.12 1.04% EOD
2019-10-23 2019-12-10 2019-12-11 2020-01-02 Quarterly $0.12 0.76% EOD
2019-06-26 2019-09-10 2019-09-11 2019-10-02 Quarterly $0.11 0.75% EOD
2019-04-04 2019-06-11 2019-06-12 2019-07-03 Quarterly $0.11 0.79% EOD
2019-01-31 2019-03-12 2019-03-13 2019-04-03 Quarterly $0.11 0.73% EOD
2018-09-20 2018-12-11 2018-12-12 2019-01-02 Quarterly $0.11 0.76% EOD
2018-07-19 2018-09-11 2018-09-12 2018-10-03 Quarterly $0.11 0.68% EOD
2018-04-05 2018-06-12 2018-06-13 2018-07-04 Quarterly $0.11 0.71% EOD
2018-01-18 2018-03-13 2018-03-14 2018-04-04 Quarterly $0.08 0.4% EOD
2017-11-09 2017-12-12 2017-12-13 2018-01-03 Quarterly $0.08 0.52% EOD
2017-07-20 2017-09-12 2017-09-13 2017-10-04 Quarterly $0.07 0.5% EOD
2017-03-23 2017-06-12 2017-06-14 2017-07-05 Quarterly $0.05 0.3% EOD
2017-01-26 2017-03-13 2017-03-15 2017-04-05 Quarterly $0.04 0.17% EOD
2016-11-10 2016-12-12 2016-12-14 2017-01-04 Quarterly $0.04 0.16% EOD
2016-07-28 2016-10-10 2016-10-12 2016-11-02 Quarterly $0.06 0.25%
2016-07-28 2016-10-07 2016-10-12 2016-10-31 Quarterly $0.04 0.18%
2016-03-24 2016-06-06 2016-06-08 2016-07-06 Quarterly $0.04 0.22% EOD
2016-01-28 2016-03-07 2016-03-09 2016-04-06 Quarterly $0.04 0.26% EOD
2015-11-12 2015-12-07 2015-12-09 2016-01-06 Other $0.04 0.27% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 15$ 15$ 0.4$ 2.44 % 2.46 % 1.5$ 25 %
2020 12$ 11$ 0.5$ 4.47 % 4.05 % 1.4$ 36 %
2019 16$ 15$ 0.46$ 3.02 % 2.90 % 1.8$ 26 %
2018 13$ 16$ 0.41$ 2.56 % 3.12 % 1.6$ 26 %
2017 14$ 18$ 0.23$ 1.28 % 1.59 % 1.4$ 16 %
2016 23$ 19$ 0.22$ 1.13 % 0.94 % 1.9$ 11 %
2015 15$ 15$ 0.041$ 0.28 % 0.27 % 0.5$ 8 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Hewlett-Packard Enterprise의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.12 USD 0.12 USD
배당선언일 2021/09/02 -
배당락일 2021/09/10 2021/12/08

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.12 $ 0.12 $
× ×
=
수익 12.00 $ 12.00 $

주가회복 히스토리

Hewlett-Packard Enterprise
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-09-10 $0.12 $14.31 21
2021-06-15 $0.12 $15.63 148
2021-03-09 $0.12 $14.86 1
2020-12-08 $0.12 $12.10 1
2020-09-08 $0.12 $9.43 1
2020-06-09 $0.12 $11.02 167
2020-03-10 $0.12 $11.52 259
2019-12-10 $0.12 $15.89 3
2019-09-10 $0.11 $15.09 1
2019-06-11 $0.11 $14.26 2
2019-03-12 $0.11 $15.31 1
2018-12-11 $0.11 $14.74 44
2018-09-11 $0.11 $16.45 2
2018-06-12 $0.11 $15.79 1
2018-03-13 $0.08 $18.88 -
2017-12-12 $0.08 $14.50 6
2017-09-12 $0.07 $13.12 1
2017-06-12 $0.05 $16.85 1
2017-03-13 $0.04 $22.32 2
2016-12-12 $0.04 $23.90 1
2016-10-10 $0.06 $22.50 28
2016-10-07 $0.04 $22.34 3
2016-06-06 $0.04 $18.90 1
2016-03-07 $0.04 $15.97 4
2015-12-07 $0.04 $15.45 91
확대